Poème-France.com

Poeme : Amour Ou AmitiéAmour Ou Amitié

Je ne sais pas si mon malheur,
Fais ton bonheur,
Je t’ai enfin fais part de mes sentiments,
Je t’ai avouer tout se que je ressens,
Lorsque tu m’as dis non,
Pour moi, c’etais commun a une trahison.
Ca me remonte le moral qu’au moin tu m’adores,
Pour moi, ca vaut de l’or,
Tu voudras bien m’aider a t’aimer ?
Simplement en amitier ?
A m’aider a te zapper ?
Car s’en t’en rendre conte,
Tu m’as crées des faux-espoirs,
Tu m’as foutu la honte,
J’ai eu honte de croire,
Qu’un jour tu pourrais m’aimer,
Si ça te conviens de m’aimer en amitier,
Alors j’apprendrais a t’aimer en amitier,
Je le ferais pour toi,
Est ce que tu m’aidras,
J’en avais tellement marre de pleurer,
Ma vie n’avait plus aucun résumé,
Elle ne valait plus la peine d’être vécu,
J’avais trop de haine,
Parce que Je t’aime.
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə sε pa si mɔ̃ malœʁ,
fε tɔ̃ bɔnœʁ,
ʒə tε ɑ̃fɛ̃ fε paʁ də mε sɑ̃timɑ̃,
ʒə tε avue tu sə kə ʒə ʁəsɛ̃,
lɔʁskə ty ma di nɔ̃,
puʁ mwa, sətε kɔmœ̃ a ynə tʁaizɔ̃.
ka mə ʁəmɔ̃tə lə mɔʁal ko mwɛ̃ ty madɔʁə,
puʁ mwa, ka vo də lɔʁ,
ty vudʁa bjɛ̃ mεde a tεme ?
sɛ̃pləmɑ̃ ɑ̃n- amitje ?
a mεde a tə zape ?
kaʁ sɑ̃ tɑ̃ ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə,
ty ma kʁe dε foz- εspwaʁ,
ty ma futy la ɔ̃tə,
ʒε y ɔ̃tə də kʁwaʁə,
kœ̃ ʒuʁ ty puʁʁε mεme,
si sa tə kɔ̃vjɛ̃ də mεme ɑ̃n- amitje,
alɔʁ ʒapʁɑ̃dʁεz- a tεme ɑ̃n- amitje,
ʒə lə fəʁε puʁ twa,
ε sə kə ty mεdʁa,
ʒɑ̃n- avε tεllmɑ̃ maʁə də pləʁe,
ma vi navε plysz- okœ̃ ʁezyme,
εllə nə valε plys la pεnə dεtʁə veky,
ʒavε tʁo də-εnə,
paʁsə kə ʒə tεmə.