Poeme : Declaration D’amour…

Declaration D’amour…

Bonjour mon doux amour,
Depuis longtemps déjà,
Je te suis du regard lorsque nous sommes ensemble.
Dès que tu es près de moi, j’ai du mal à respirer tellement je suis émue.
Je me souviendrai toujours de notre première rencontre,
Notre premier baiser, de notre première fois.
Je crois j’ai ressentice que l’on appelle le « coup de foudre ».
A mes yeux, tu es la 8ème merveille du monde.
Tout ton être me parle et me fait voir la vie du meilleur côté.
Ton sourire illumine mon âme, le son de ta voix est une belle musique
Si jamais tu doutes de mon amour, ce soir compte les étoiles
Et elle te diront à quel point tu es ma merveille et que je t’aime.
J’ai envie de vivre avec toi, pour toujours je l’espère.
Tu ferais de moi la plus heureuse des femmes en m’épousant

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Declaration D’amour…

  bon=jour=mon=doux=a=mour 6
  de=puis=long=temps=dé=jà 6
  je=te=suis=du=re=gard=lors=que=nous=sommes=en=semble 12
  dès=que=tu=es=près=de=moi=jai=du=mal=à=res=pi=rer=tel=le=ment=je=suis=é=mue 21
  je=me=sou=vien=drai=tou=jours=de=notre=pre=miè=re=ren=contre 14
  notre=pre=mier=bai=ser=de=no=tre=pre=miè=re=fois 12
  je=crois=jai=res=sen=tice=que=lon=ap=pel=le=le=coup=de=fou=dre 16
  a=mes=yeux=tu=es=la=hu=it=ème=mer=vei=lle=du=monde 14
  tout=ton=être=me=par=leet=me=fait=voir=la=vie=du=meilleur=cô=té 15
  ton=sou=rire=illu=mi=ne=mon=â=me=le=son=de=ta=voix=est=u=ne=bel=le=mu=sique 21
  si=ja=mais=tu=doutes=de=mon=a=mour=ce=soir=comp=te=les=é=toiles 16
  et=elle=te=di=ront=à=quel=point=tu=es=ma=mer=veilleet=que=je=taime 16
  jai=en=vie=de=vi=vre=a=vec=toi=pour=tou=jours=je=les=pè=re 16
  tu=fe=rais=de=moi=la=plus=heu=reuse=des=fem=mes=en=mé=pou=sant 16
 • Phonétique : Declaration D’amour…

  bɔ̃ʒuʁ mɔ̃ duz- amuʁ,
  dəpɥi lɔ̃tɑ̃ deʒa,
  ʒə tə sɥi dy ʁəɡaʁ lɔʁskə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə.
  dε kə ty ε pʁε də mwa, ʒε dy mal a ʁεspiʁe tεllmɑ̃ ʒə sɥiz- emɥ.
  ʒə mə suvjɛ̃dʁε tuʒuʁ də nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə,
  nɔtʁə pʁəmje bεze, də nɔtʁə pʁəmjεʁə fwa.
  ʒə kʁwa ʒε ʁəsɑ̃tisə kə lɔ̃n- apεllə lə « ku də fudʁə ».
  a mεz- iø, ty ε la ɥit εmə mεʁvεjə dy mɔ̃də.
  tu tɔ̃n- εtʁə mə paʁlə e mə fε vwaʁ la vi dy mεjœʁ kote.
  tɔ̃ suʁiʁə ilyminə mɔ̃n- amə, lə sɔ̃ də ta vwa εt- ynə bεllə myzikə
  si ʒamε ty dutə də mɔ̃n- amuʁ, sə swaʁ kɔ̃tə lεz- etwalə
  e εllə tə diʁɔ̃ a kεl pwɛ̃ ty ε ma mεʁvεjə e kə ʒə tεmə.
  ʒε ɑ̃vi də vivʁə avεk twa, puʁ tuʒuʁ ʒə lεspεʁə.
  ty fəʁε də mwa la plysz- œʁøzə dε faməz- ɑ̃ mepuzɑ̃
 • Syllabes Phonétique : Declaration D’amour…

  bɔ̃=ʒuʁ=mɔ̃=du=za=muʁ 6
  dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=de=ʒa 6
  ʒə=tə=sɥi=dyʁə=ɡaʁ=lɔʁ=skə=nu=sɔ=mə=zɑ̃=sɑ̃blə 12
  dεkə=ty=ε=pʁε=də=mwa=ʒε=dy=mal=a=ʁεs=pi=ʁe=tεl=lmɑ̃=ʒə=sɥi=zemɥ 18
  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=dʁε=tu=ʒuʁ=də=nɔ=tʁə=pʁə=mj=ε=ʁə=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁə 18
  nɔ=tʁə=pʁə=mj=e=bε=ze=də=nɔ=tʁə=pʁə=mj=ε=ʁə=fwa 15
  ʒə=kʁwa=ʒε=ʁə=sɑ̃=ti=sə=kə=lɔ̃=na=pεl=lə=lə=ku=də=fu=dʁə 17
  a=mε=zi=ø=ty=ε=la=ɥ=it=ε=mə=mεʁ=vε=jə=dy=mɔ̃=də 17
  tu=tɔ̃=nε=tʁə=mə=paʁ=lə=e=mə=fε=vwaʁ=la=vi=dy=mε=jœʁ=ko=te 18
  tɔ̃=su=ʁiʁə=i=ly=mi=nə=mɔ̃=na=mə=lə=sɔ̃=də=ta=vwa=ε=ty=nə=bεllə=my=zikə 21
  si=ʒa=mε=ty=du=tə=də=mɔ̃=na=muʁ=sə=swaʁ=kɔ̃=tə=lε=ze=twa=lə 18
  e=εl=lə=tə=di=ʁɔ̃=a=kεl=pwɛ̃=ty=ε=ma=mεʁ=vεjə=e=kə=ʒə=tεmə 18
  ʒε=ɑ̃=vi=də=vi=vʁə=a=vεk=twa=puʁ=tu=ʒuʁ=ʒə=lεs=pε=ʁə 16
  ty=fə=ʁε=də=mwa=la=plys=zœ=ʁø=zə=dε=fa=mə=zɑ̃=me=pu=zɑ̃ 17

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2005 00:23Cindy Limpens

Je te souhaite tout le bonheur du monde.... Magnifique poeme(F)

Poème Mariage
Publié le 03/09/2005 00:00

L'écrit contient 151 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marchande-De-Sable

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs