Poème-France.com

Poeme : Au Revoir…Au Revoir…

Dans toutes choses, il y a un debut et une fin
Ya des personnes qui meurent et personne ne fait rien
Je crois que je veux juste obtenir plus que des larmes
Mais je ne pleure pas en comptant les jours !
J’avais recherché le sens de mes mots au fond de mon âme !
Au revoir à toi, au revoir à tout j’ai pensé
J’ai su que tu étais un amour et je sais bien
Que Je me perdrais toujours dans tes yeux
Et il semble que je ne peux pas vivre un jour sans toi
Je fermerai mes yeux jusqu’à ce que tu sois chassé de mes pensées
Je suis aveuglé par la lumière mais mes pensées vont vers toi
Je te veux mais je te donnerais pas le temp d’etre a moi
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ tutə ʃozə, il i a œ̃ dəby e ynə fɛ̃
ia dε pεʁsɔnə ki məʁe e pεʁsɔnə nə fε ʁjɛ̃
ʒə kʁwa kə ʒə vø ʒystə ɔptəniʁ plys kə dε laʁmə
mε ʒə nə plœʁə pa ɑ̃ kɔ̃tɑ̃ lε ʒuʁ !
ʒavε ʁəʃεʁʃe lə sɑ̃s də mε moz- o fɔ̃ də mɔ̃n- amə !
o ʁəvwaʁ a twa, o ʁəvwaʁ a tu ʒε pɑ̃se
ʒε sy kə ty etεz- œ̃n- amuʁ e ʒə sε bjɛ̃
kə ʒə mə pεʁdʁε tuʒuʁ dɑ̃ tεz- iø
e il sɑ̃blə kə ʒə nə pø pa vivʁə œ̃ ʒuʁ sɑ̃ twa
ʒə fεʁməʁε mεz- iø ʒyska sə kə ty swa ʃase də mε pɑ̃se
ʒə sɥiz- avøɡle paʁ la lymjεʁə mε mε pɑ̃se vɔ̃ vεʁ twa
ʒə tə vø mε ʒə tə dɔnəʁε pa lə tɑ̃p dεtʁə a mwa