Poème-France.com

Poeme : Declaration D’Amour…Declaration D’Amour…

Bonjour mon doux amour,
Depuis longtemps déjà,
Je te suis du regard lorsque nous sommes ensemble.
Dès que tu es près de moi, j’ai du mal à respirer tellement je suis émue.
Je me souviendrai toujours de notre première rencontre,
Notre premier baiser, de notre première fois.
Je crois j’ai ressentice que l’on appelle le « coup de foudre ».
A mes yeux, tu es la 8ème merveille du monde.
Tout ton être me parle et me fait voir la vie du meilleur côté.
Ton sourire illumine mon âme, le son de ta voix est une belle musique
Si jamais tu doutes de mon amour, ce soir compte les étoiles
Et elle te diront à quel point tu es ma merveille et que je t’aime.
J’ai envie de vivre avec toi, pour toujours je l’espère.
Tu ferais de moi la plus heureuse des femmes en m’épousant
Marchande-De-Sable

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bɔ̃ʒuʁ mɔ̃ duz- amuʁ,
dəpɥi lɔ̃tɑ̃ deʒa,
ʒə tə sɥi dy ʁəɡaʁ lɔʁskə nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə.
dε kə ty ε pʁε də mwa, ʒε dy mal a ʁεspiʁe tεllmɑ̃ ʒə sɥiz- emɥ.
ʒə mə suvjɛ̃dʁε tuʒuʁ də nɔtʁə pʁəmjεʁə ʁɑ̃kɔ̃tʁə,
nɔtʁə pʁəmje bεze, də nɔtʁə pʁəmjεʁə fwa.
ʒə kʁwa ʒε ʁəsɑ̃tisə kə lɔ̃n- apεllə lə « ku də fudʁə ».
a mεz- iø, ty ε la ɥit εmə mεʁvεjə dy mɔ̃də.
tu tɔ̃n- εtʁə mə paʁlə e mə fε vwaʁ la vi dy mεjœʁ kote.
tɔ̃ suʁiʁə ilyminə mɔ̃n- amə, lə sɔ̃ də ta vwa εt- ynə bεllə myzikə
si ʒamε ty dutə də mɔ̃n- amuʁ, sə swaʁ kɔ̃tə lεz- etwalə
e εllə tə diʁɔ̃ a kεl pwɛ̃ ty ε ma mεʁvεjə e kə ʒə tεmə.
ʒε ɑ̃vi də vivʁə avεk twa, puʁ tuʒuʁ ʒə lεspεʁə.
ty fəʁε də mwa la plysz- œʁøzə dε faməz- ɑ̃ mepuzɑ̃