Poème-France.com

Poeme : Quand L’On Déteste Quelqu’UnQuand L’On Déteste Quelqu’Un

Sa veut dire que l’on ne l’aime pas
Que l’on ne le supporte pas
On veut le tuer
On ne veut plus en entendre parler

Rien que de le voir on en peut plus
On veut qu’il fasse partie des disparus
On veut son malheur
C’est se qui ferait notre bonheur

Mais pourquoi autant de haine
Sa n’en vaut pas la peine
Quel est la raison de tout sa
Pourquoi en arriver jusque là

Il y a une raison pour qu’on lui en veut
C’est qu’il a quelque chose que l’on veut
En gros c’est que l’on est jaloux
Voilà c’est pour sa et c’est tout

Marc-Antoine DUBLANCHE
§marco77§

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sa vø diʁə kə lɔ̃ nə lεmə pa
kə lɔ̃ nə lə sypɔʁtə pa
ɔ̃ vø lə tɥe
ɔ̃ nə vø plysz- ɑ̃n- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle

ʁjɛ̃ kə də lə vwaʁ ɔ̃n- ɑ̃ pø plys
ɔ̃ vø kil fasə paʁti dε dispaʁys
ɔ̃ vø sɔ̃ malœʁ
sε sə ki fəʁε nɔtʁə bɔnœʁ

mε puʁkwa otɑ̃ də-εnə
sa nɑ̃ vo pa la pεnə
kεl ε la ʁεzɔ̃ də tu sa
puʁkwa ɑ̃n- aʁive ʒyskə la

il i a ynə ʁεzɔ̃ puʁ kɔ̃ lɥi ɑ̃ vø
sε kil a kεlkə ʃozə kə lɔ̃ vø
ɑ̃ ɡʁo sε kə lɔ̃n- ε ʒalu
vwala sε puʁ sa e sε tu

maʁk ɑ̃twanə dyblɑ̃ʃə