Poème-France.com

Poeme : Je Te Hais…Je Te Hais…

J’ai crut que tu m’aimais,
Mais tu me detestais,
Tu me haissais, même !
Je t’ai donné mon amour,
Tu en as voulut plus, j’i refusé !
Et tu m’as violée…
Pour ne pas que je parle,
Pendant une année,
Tu m’as battue et violée sans arrêt…
Je sui devenue une loque,
Et toi tu te croyais roi !
J’ai reussi a m’enfuir,
J’ai eu honte de moi,
De se que tu m’as fait,
J’ai crut que c’étais ma faute !
Mais longtemps après, j’ai compris
Que tu étais mauvais
Et que je n’y étais pour rien.
Maintenant je sui heureuse, sans toi !
Mais j’ai toujour peur des hommes…
Il y as pleins de personnes
Comme toi sur cette terre,
Et tout comme toi ils meritent
Tous de crevés…
Marilynea

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε kʁy kə ty mεmε,
mε ty mə dətεstε,
ty mə-εsε, mεmə !
ʒə tε dɔne mɔ̃n- amuʁ,
ty ɑ̃n- a vuly plys, ʒi ʁəfyze !
e ty ma vjɔle…
puʁ nə pa kə ʒə paʁlə,
pɑ̃dɑ̃ ynə ane,
ty ma batɥ e vjɔle sɑ̃z- aʁε…
ʒə sɥi dəvənɥ ynə lɔkə,
e twa ty tə kʁwajε ʁwa !
ʒε ʁøsi a mɑ̃fɥiʁ,
ʒε y ɔ̃tə də mwa,
də sə kə ty ma fε,
ʒε kʁy kə setε ma fotə !
mε lɔ̃tɑ̃z- apʁε, ʒε kɔ̃pʁi
kə ty etε movε
e kə ʒə ni etε puʁ ʁjɛ̃.
mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥi œʁøzə, sɑ̃ twa !
mε ʒε tuʒuʁ pœʁ dεz- ɔmə…
il i a plɛ̃ də pεʁsɔnə
kɔmə twa syʁ sεtə teʁə,
e tu kɔmə twa il məʁite
tus də kʁəve…