Poeme : Adieu…

Adieu…

Le soleil inonde de chaleur,
Mon corps etendu nu sur cette plage deserte.
De loin j’entends ton rire qui me perce le cœur tel un eclair.
Tu es si loin de moi pourtant je te sens tout près de moi,
Je sens encore tes mains douces se promenées sur mon corps en transe, j’entend ta voix si tendre qui me rassure et je voit tes yeux qui brilles quand je te dis des mots doux.
Tes bras me manques, je souhaiterais te seré contre moi, sentir ta peau nu contre la mienne.
Nous serions tous les deux alongés sur une plage en pleine nuit,
L’air tiède carressse nos corps amoureux,
Le bruits des vagues nous chante des mots d’amour,
Le sable doux se rechauffe au contact de nos corps enlacés…
Je sens ta présence près de moi,
J’ouvre les yeux je suis seule etendue sur cette plage.
Je me met a pleuré car tu n’est pas là et peut etre ne seras tu plus jamais entres mes bras…
Je m’avance vers la mer et y entre doucement, l’eau clapote autour de moi elle me glace,
Je continu d’avancé l’eau leche inlassablement mon corps.
Je pense une derniere fois a toi avant de m’en aller à jamais dans cet ocean glacé couleur azur.
Je n’avais plus que toi, maintenant je n’ai plus rien.
Je prefere partir avec mon cœur emplis de toi et mon corps portant notre enfant qui ne connaitras jamais ce mondi pourri !
Je te dis adieu…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Adieu…

  le=so=leil=i=nonde=de=cha=leur 8
  mon=corps=e=ten=du=nu=sur=cette=pla=ge=de=serte 12
  de=loin=jen=tends=ton=rire=qui=me=per=ce=le=cœur=tel=un=e=clair 16
  tu=es=si=loin=de=moi=pour=tant=je=te=sens=tout=près=de=moi 15
  je=sens=en=core=tes=mains=dou=ces=se=pro=me=nées=sur=mon=corps=en=tran=se=jen=tend=ta=voix=si=ten=dre=qui=me=ras=su=reet=je=voit=tes=yeux=qui=brilles=quand=je=te=dis=des=mots=doux 43
  tes=bras=me=man=ques=je=sou=haite=rais=te=se=ré=con=tre=moi=sen=tir=ta=peau=nu=con=tre=la=mienne 24
  nous=se=rions=tous=les=deux=a=lon=gés=sur=une=pla=geen=plei=ne=nuit 16
  lair=ti=è=de=car=re=s=s=s=e=nos=corps=a=mou=reux 15
  le=bruits=des=va=gues=nous=chan=te=des=mots=da=mour 12
  le=sable=doux=se=re=chauf=fe=au=con=tact=de=nos=corps=en=la=cés 16
  je=sens=ta=pré=sence=près=de=moi 8
  jouvre=les=yeux=je=suis=seu=le=e=ten=due=sur=cet=te=plage 14
  je=me=met=a=pleu=ré=car=tu=nest=pas=là=et=peut=e=tre=ne=se=ras=tu=plus=ja=mais=entres=mes=bras 25
  je=ma=vance=vers=la=mer=et=y=en=tre=dou=ce=ment=leau=cla=po=teau=tour=de=moi=elle=me=glace 23
  je=con=ti=nu=da=van=cé=leau=le=chein=las=sable=ment=mon=corps 15
  je=penseu=ne=der=nie=re=fois=a=toi=a=vant=de=men=al=ler=à=ja=mais=dans=cet=o=cean=gla=cé=cou=leur=a=zur 28
  je=na=vais=plus=que=toi=mainte=nant=je=nai=plus=rien 12
  je=pre=fe=re=par=tir=a=vec=mon=cœur=em=plis=de=toi=et=mon=corps=por=tant=notreen=fant=qui=ne=con=nai=tras=ja=mais=ce=mon=di=pour=ri 33
  je=te=dis=a=dieu 5
 • Phonétique : Adieu…

  lə sɔlεj inɔ̃də də ʃalœʁ,
  mɔ̃ kɔʁz- ətɑ̃dy ny syʁ sεtə plaʒə dəzεʁtə.
  də lwɛ̃ ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ ʁiʁə ki mə pεʁsə lə kœʁ tεl œ̃n- εklεʁ.
  ty ε si lwɛ̃ də mwa puʁtɑ̃ ʒə tə sɑ̃s tu pʁε də mwa,
  ʒə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə tε mɛ̃ dusə sə pʁɔməne syʁ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ tʁɑ̃zə, ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa si tɑ̃dʁə ki mə ʁasyʁə e ʒə vwa tεz- iø ki bʁijə kɑ̃ ʒə tə di dε mo du.
  tε bʁa mə mɑ̃k, ʒə suεtəʁε tə səʁe kɔ̃tʁə mwa, sɑ̃tiʁ ta po ny kɔ̃tʁə la mjεnə.
  nu səʁjɔ̃ tus lε døz- alɔ̃ʒe syʁ ynə plaʒə ɑ̃ plεnə nɥi,
  lεʁ tjεdə kaʁə εs εs εs ə no kɔʁz- amuʁø,
  lə bʁɥi dε vaɡ nu ʃɑ̃tə dε mo damuʁ,
  lə sablə du sə ʁəʃofə o kɔ̃takt də no kɔʁz- ɑ̃lase…
  ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə pʁε də mwa,
  ʒuvʁə lεz- iø ʒə sɥi sələ ətɑ̃dɥ syʁ sεtə plaʒə.
  ʒə mə mεt a pləʁe kaʁ ty nε pa la e pø εtʁə nə səʁa ty plys ʒamεz- ɑ̃tʁə- mε bʁa…
  ʒə mavɑ̃sə vεʁ la mεʁ e i ɑ̃tʁə dusəmɑ̃, lo klapɔtə otuʁ də mwa εllə mə ɡlasə,
  ʒə kɔ̃tiny davɑ̃se lo ləʃə ɛ̃lasabləmɑ̃ mɔ̃ kɔʁ.
  ʒə pɑ̃sə ynə dεʁnjəʁə fwaz- a twa avɑ̃ də mɑ̃n- ale a ʒamε dɑ̃ sεt ɔsəɑ̃ ɡlase kulœʁ azyʁ.
  ʒə navε plys kə twa, mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε plys ʁjɛ̃.
  ʒə pʁəfəʁə paʁtiʁ avεk mɔ̃ kœʁ ɑ̃pli də twa e mɔ̃ kɔʁ pɔʁtɑ̃ nɔtʁə ɑ̃fɑ̃ ki nə kɔnεtʁa ʒamε sə mɔ̃di puʁʁi !
  ʒə tə di adjø…
 • Syllabes Phonétique : Adieu…

  lə=sɔ=lεj=i=nɔ̃=də=də=ʃa=lœ=ʁə 10
  mɔ̃=kɔʁzə=tɑ̃=dy=ny=syʁ=sε=tə=pla=ʒə=də=zεʁtə 12
  də=lwɛ̃=ʒɑ̃=tɑ̃=tɔ̃=ʁiʁə=ki=mə=pεʁ=sə=lə=kœʁ=tεl=œ̃=nε=klεʁ 16
  ty=ε=si=lwɛ̃də=mwa=puʁ=tɑ̃=ʒə=tə=sɑ̃s=tu=pʁε=də=mwa 14
  ʒə=sɑ̃s=zɑ̃=kɔʁə=tε=mɛ̃=du=sə=sə=pʁɔ=mə=ne=syʁ=mɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=tʁɑ̃=zə=ʒɑ̃=tɑ̃=ta=vwa=si=tɑ̃=dʁə=ki=mə=ʁa=sy=ʁəe=ʒə=vwa=tε=ziø=ki=bʁi=jə=kɑ̃=ʒə=tə=di=dε=mo=du 44
  tε=bʁamə=mɑ̃k=ʒə=su=ε=tə=ʁε=tə=sə=ʁe=kɔ̃=tʁə=mwa=sɑ̃=tiʁ=ta=po=ny=kɔ̃=tʁə=la=mjεnə 23
  nusə=ʁjɔ̃=tus=lε=dø=za=lɔ̃=ʒe=syʁ=y=nə=pla=ʒəɑ̃=plε=nə=nɥi 16
  lεʁ=tjεdə=ka=ʁə=ε=sə=ε=sə=ε=sə=ə=no=kɔʁ=za=mu=ʁø 16
  lə=bʁɥi=dε=va=ɡə=nu=ʃɑ̃=tə=dε=mo=da=muʁ 12
  lə=sa=blə=du=sə=ʁə=ʃo=fə=o=kɔ̃=takt=də=no=kɔʁ=zɑ̃=lase 16
  ʒə=sɑ̃s=ta=pʁe=zɑ̃=sə=pʁε=də=mwa 9
  ʒu=vʁə=lε=zi=ø=ʒə=sɥis=ə=lə=ə=tɑ̃dɥ=syʁ=sε=tə=pla=ʒə 16
  ʒə=mə=mεt=aplə=ʁe=kaʁ=ty=nε=pa=la=e=pø=ε=tʁə=nə=sə=ʁa=ty=plys=ʒa=mε=zɑ̃=tʁə=mε=bʁa 25
  ʒə=ma=vɑ̃sə=vεʁ=la=mεʁ=e=i=ɑ̃=tʁə=du=sə=mɑ̃=lo=kla=pɔ=təo=tuʁ=də=mwa=εllə=mə=ɡlasə 23
  ʒə=kɔ̃=ti=ny=da=vɑ̃se=lo=lə=ʃə=ɛ̃=la=sa=blə=mɑ̃=mɔ̃=kɔʁ 16
  ʒə=pɑ̃səy=nə=dεʁ=njə=ʁə=fwa=za=twa=a=vɑ̃=də=mɑ̃=na=le=a=ʒa=mε=dɑ̃=sεt=ɔ=sə=ɑ̃=ɡla=se=ku=lœʁ=a=zyʁ 29
  ʒə=na=vε=plys=kə=twa=mɛ̃=tə=nɑ̃=ʒə=nε=plys=ʁj=ɛ̃ 14
  ʒə=pʁə=fə=ʁə=paʁ=tiʁ=a=vεk=mɔ̃=kœʁ=ɑ̃=plidə=twa=e=mɔ̃=kɔʁ=pɔʁ=tɑ̃=nɔ=tʁəɑ̃=fɑ̃=ki=nə=kɔ=nε=tʁa=ʒa=mε=sə=mɔ̃=di=puʁ=ʁi 33
  ʒə=tə=di=a=dj=ø 6

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/01/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Triste
Publié le 08/09/2005 21:28

L'écrit contient 261 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Marilynea

Récompense

0
0
0