Poème-France.com

Poeme : Adieu…Adieu…

Le soleil inonde de chaleur,
Mon corps etendu nu sur cette plage deserte.
De loin j’entends ton rire qui me perce le cœur tel un eclair.
Tu es si loin de moi pourtant je te sens tout près de moi,
Je sens encore tes mains douces se promenées sur mon corps en transe, j’entend ta voix si tendre qui me rassure et je voit tes yeux qui brilles quand je te dis des mots doux.
Tes bras me manques, je souhaiterais te seré contre moi, sentir ta peau nu contre la mienne.
Nous serions tous les deux alongés sur une plage en pleine nuit,
L’air tiède carressse nos corps amoureux,
Le bruits des vagues nous chante des mots d’amour,
Le sable doux se rechauffe au contact de nos corps enlacés…
Je sens ta présence près de moi,
J’ouvre les yeux je suis seule etendue sur cette plage.
Je me met a pleuré car tu n’est pas là et peut etre ne seras tu plus jamais entres mes bras…
Je m’avance vers la mer et y entre doucement, l’eau clapote autour de moi elle me glace,
Je continu d’avancé l’eau leche inlassablement mon corps.
Je pense une derniere fois a toi avant de m’en aller à jamais dans cet ocean glacé couleur azur.
Je n’avais plus que toi, maintenant je n’ai plus rien.
Je prefere partir avec mon cœur emplis de toi et mon corps portant notre enfant qui ne connaitras jamais ce mondi pourri !
Je te dis adieu…
Marilynea

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə sɔlεj inɔ̃də də ʃalœʁ,
mɔ̃ kɔʁz- ətɑ̃dy ny syʁ sεtə plaʒə dəzεʁtə.
də lwɛ̃ ʒɑ̃tɑ̃ tɔ̃ ʁiʁə ki mə pεʁsə lə kœʁ tεl œ̃n- εklεʁ.
ty ε si lwɛ̃ də mwa puʁtɑ̃ ʒə tə sɑ̃s tu pʁε də mwa,
ʒə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə tε mɛ̃ dusə sə pʁɔməne syʁ mɔ̃ kɔʁz- ɑ̃ tʁɑ̃zə, ʒɑ̃tɑ̃ ta vwa si tɑ̃dʁə ki mə ʁasyʁə e ʒə vwa tεz- iø ki bʁijə kɑ̃ ʒə tə di dε mo du.
tε bʁa mə mɑ̃k, ʒə suεtəʁε tə səʁe kɔ̃tʁə mwa, sɑ̃tiʁ ta po ny kɔ̃tʁə la mjεnə.
nu səʁjɔ̃ tus lε døz- alɔ̃ʒe syʁ ynə plaʒə ɑ̃ plεnə nɥi,
lεʁ tjεdə kaʁə εs εs εs ə no kɔʁz- amuʁø,
lə bʁɥi dε vaɡ nu ʃɑ̃tə dε mo damuʁ,
lə sablə du sə ʁəʃofə o kɔ̃takt də no kɔʁz- ɑ̃lase…
ʒə sɑ̃s ta pʁezɑ̃sə pʁε də mwa,
ʒuvʁə lεz- iø ʒə sɥi sələ ətɑ̃dɥ syʁ sεtə plaʒə.
ʒə mə mεt a pləʁe kaʁ ty nε pa la e pø εtʁə nə səʁa ty plys ʒamεz- ɑ̃tʁə- mε bʁa…
ʒə mavɑ̃sə vεʁ la mεʁ e i ɑ̃tʁə dusəmɑ̃, lo klapɔtə otuʁ də mwa εllə mə ɡlasə,
ʒə kɔ̃tiny davɑ̃se lo ləʃə ɛ̃lasabləmɑ̃ mɔ̃ kɔʁ.
ʒə pɑ̃sə ynə dεʁnjəʁə fwaz- a twa avɑ̃ də mɑ̃n- ale a ʒamε dɑ̃ sεt ɔsəɑ̃ ɡlase kulœʁ azyʁ.
ʒə navε plys kə twa, mɛ̃tənɑ̃ ʒə nε plys ʁjɛ̃.
ʒə pʁəfəʁə paʁtiʁ avεk mɔ̃ kœʁ ɑ̃pli də twa e mɔ̃ kɔʁ pɔʁtɑ̃ nɔtʁə ɑ̃fɑ̃ ki nə kɔnεtʁa ʒamε sə mɔ̃di puʁʁi !
ʒə tə di adjø…