Poème-France.com

Poeme : ToutTout

1er poeme :
Le temps sans toi n’est qu’un compte à rebours,
Et, à la seconde ou je te vois,
Je vis dansl’angoisse du moment où il faudra se séparer !
Fais cesser cette torture emmène moi pout toujours !

2eme poeme :
Il y a des mots qui font plus mals que des coups et des absences qui détruisent plus que des mauvais traitements ! !

3eme poeme :
On ne se console pas des chagrins d’amour, on s’en distrait

4eme poeme :
Un peu de chagrin prouve beaucoup d’amour mais beaucoup de chagrin montre trop eu d’esprit !
Marine 65

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

œ̃n- e poəmə :
lə tɑ̃ sɑ̃ twa nε kœ̃ kɔ̃tə a ʁəbuʁ,
e, a la səɡɔ̃də u ʒə tə vwa,
ʒə vis dɑ̃slɑ̃ɡwasə dy mɔmɑ̃ u il fodʁa sə sepaʁe !
fε sese sεtə tɔʁtyʁə ɑ̃mεnə mwa pu tuʒuʁ !

døz- əmə poəmə :
il i a dε mo ki fɔ̃ plys mal kə dε kuz- e dεz- absɑ̃sə ki detʁɥize plys kə dε movε tʁεtəmɑ̃ ! !

tʁwaz- əmə poəmə :
ɔ̃ nə sə kɔ̃sɔlə pa dε ʃaɡʁɛ̃ damuʁ, ɔ̃ sɑ̃ distʁε

katʁə əmə poəmə :
œ̃ pø də ʃaɡʁɛ̃ pʁuvə boku damuʁ mε boku də ʃaɡʁɛ̃ mɔ̃tʁə tʁo y dεspʁi !