Poeme : Pour Ceux Que J’aime

Pour Ceux Que J’aime

J’aimerais que vous sachiez
Qu’en ce moment c’est dur pour moi
Dur de vous dire que sa va
Vous dire combien je tiens a vous
J’espère vraiment que vous le savez
Si je suis encore parmi vous
C’est car je n’ai pas pu vous quittez
Encore plus mal sa ma fait, quand je me suis dit
Que jamais je ne vous reverrez
Je ne peux que rester
Car je vous aime trop
Je ne suis pas se que je ferais sans vous
Je tiens à vous remercier
Vous avez essayé de m’aider
Vous y êtes même arriver
La preuve : je suis toujours là
Je ne sais pas coment vous faites
Mais je ne peux vous tenir tête
Je vous aimes plus que tout
Jamais je ne le dirais assez
Mais, si un jour je dois partir
Je ne veux pas que vous pensiez
Que c’est à cause de vous
Si je m’en vais un jour
Ce sera par amour,
Je continuerais à vous regardez,
Délirer, rire et même pleurer !
Oh ! ! Ne pleurer pas pour moi
Je ne le mérite pas !
Mais pour vous, je ferais TOUT
D’ailleurs, pk suis-je encore avec vous ?
Vous me l’avez demandé,
Vous m’avez dis que vous m’aimiez
Alors pour vous, je suis rester !
J’espère que je l’ai assez dit
Mais je peux encore le redire,
Si cela ne suffit pas
Je vous aimé avant,
Je vous aimes maintenant,
Et je sais que jamais
Je ne secerrait de vous aimés
Vous êtes gravés dans mon cœur
Et rien n’est près de changer
On ne peux plus l’effacé

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Pour Ceux Que J’aime

  jai=me=rais=que=vous=sa=chiez 7
  quen=ce=mo=ment=cest=dur=pour=moi 8
  dur=de=vous=di=re=que=sa=va 8
  vous=dire=com=bien=je=tiens=a=vous 8
  jes=père=vrai=ment=que=vous=le=sa=vez 9
  si=je=suis=en=core=par=mi=vous 8
  cest=car=je=nai=pas=pu=vous=quit=tez 9
  en=core=plus=mal=sa=ma=fait=quand=je=me=suis=dit 12
  que=ja=mais=je=ne=vous=re=ver=rez 9
  je=ne=peux=que=res=ter 6
  car=je=vous=ai=me=trop 6
  je=ne=suis=pas=se=que=je=fe=rais=sans=vous 11
  je=tiens=à=vous=re=mer=ci=er 8
  vous=a=vez=es=sayé=de=mai=der 8
  vous=y=êtes=mê=me=ar=ri=ver 8
  la=preu=ve=je=suis=tou=jours=là 8
  je=ne=sais=pas=co=ment=vous=faites 8
  mais=je=ne=peux=vous=te=nir=tête 8
  je=vous=ai=mes=plus=que=tout 7
  ja=mais=je=ne=le=di=rais=as=sez 9
  mais=si=un=jour=je=dois=par=tir 8
  je=ne=veux=pas=que=vous=pen=siez 8
  que=cest=à=cau=se=de=vous 7
  si=je=men=vais=un=jour 6
  ce=se=ra=par=a=mour 6
  je=con=ti=nue=rais=à=vous=re=gar=dez 10
  dé=li=rer=rireet=mê=me=pleu=rer 8
  oh=ne=pleu=rer=pas=pour=moi 7
  je=ne=le=mé=ri=te=pas 7
  mais=pour=vous=je=fe=rais=tout 7
  dailleurs=p=k=suis=jeen=core=a=vec=vous 9
  vous=me=la=vez=de=man=dé 7
  vous=ma=vez=dis=que=vous=mai=miez 8
  a=lors=pour=vous=je=suis=res=ter 8
  jes=père=que=je=lai=as=sez=dit 8
  mais=je=peux=en=core=le=re=dire 8
  si=ce=la=ne=suf=fit=pas 7
  je=vous=ai=mé=a=vant 6
  je=vous=ai=mes=main=te=nant 7
  et=je=sais=que=ja=mais 6
  je=ne=se=cer=rait=de=vous=ai=més 9
  vous=ê=tes=gra=vés=dans=mon=cœur 8
  et=rien=nest=près=de=chan=ger 7
  on=ne=peux=plus=lef=fa=cé 7
 • Phonétique : Pour Ceux Que J’aime

  ʒεməʁε kə vu saʃje
  kɑ̃ sə mɔmɑ̃ sε dyʁ puʁ mwa
  dyʁ də vu diʁə kə sa va
  vu diʁə kɔ̃bjɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a vu
  ʒεspεʁə vʁεmɑ̃ kə vu lə save
  si ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə paʁmi vu
  sε kaʁ ʒə nε pa py vu kite
  ɑ̃kɔʁə plys mal sa ma fε, kɑ̃ ʒə mə sɥi di
  kə ʒamε ʒə nə vu ʁəveʁe
  ʒə nə pø kə ʁεste
  kaʁ ʒə vuz- εmə tʁo
  ʒə nə sɥi pa sə kə ʒə fəʁε sɑ̃ vu
  ʒə tjɛ̃z- a vu ʁəmεʁsje
  vuz- avez- esεje də mεde
  vuz- i εtə mεmə aʁive
  la pʁəvə : ʒə sɥi tuʒuʁ la
  ʒə nə sε pa kɔme vu fεtə
  mε ʒə nə pø vu təniʁ tεtə
  ʒə vuz- εmə plys kə tu
  ʒamε ʒə nə lə diʁεz- ase
  mε, si œ̃ ʒuʁ ʒə dwa paʁtiʁ
  ʒə nə vø pa kə vu pɑ̃sje
  kə sεt- a kozə də vu
  si ʒə mɑ̃ vεz- œ̃ ʒuʁ
  sə səʁa paʁ amuʁ,
  ʒə kɔ̃tinɥəʁεz- a vu ʁəɡaʁde,
  deliʁe, ʁiʁə e mεmə pləʁe !
  ɔ ! ! nə pləʁe pa puʁ mwa
  ʒə nə lə meʁitə pa !
  mε puʁ vu, ʒə fəʁε tu
  dajœʁ, pe ka sɥi ʒə ɑ̃kɔʁə avεk vu ?
  vu mə lave dəmɑ̃de,
  vu mave di kə vu mεmje
  alɔʁ puʁ vu, ʒə sɥi ʁεste !
  ʒεspεʁə kə ʒə lε ase di
  mε ʒə pøz- ɑ̃kɔʁə lə ʁədiʁə,
  si səla nə syfi pa
  ʒə vuz- εme avɑ̃,
  ʒə vuz- εmə mɛ̃tənɑ̃,
  e ʒə sε kə ʒamε
  ʒə nə səseʁε də vuz- εme
  vuz- εtə ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ
  e ʁjɛ̃ nε pʁε də ʃɑ̃ʒe
  ɔ̃ nə pø plys lefase
 • Syllabes Phonétique : Pour Ceux Que J’aime

  ʒε=mə=ʁε=kə=vu=sa=ʃj=e 8
  kɑ̃=sə=mɔ=mɑ̃=sε=dyʁ=puʁ=mwa 8
  dyʁ=də=vu=di=ʁə=kə=sa=va 8
  vu=diʁə=kɔ̃=bjɛ̃=ʒə=tjɛ̃=za=vu 8
  ʒεs=pεʁə=vʁε=mɑ̃=kə=vu=lə=sa=ve 9
  siʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=paʁ=mi=vu 8
  sε=kaʁʒə=nε=pa=py=vu=ki=te 8
  ɑ̃=kɔʁə=plys=mal=sa=ma=fε=kɑ̃=ʒə=mə=sɥi=di 12
  kə=ʒa=mεʒə=nə=vu=ʁə=ve=ʁe 8
  ʒə=nə=pø=kə=ʁεs=te 6
  kaʁ=ʒə=vu=zε=mə=tʁo 6
  ʒə=nə=sɥipasə=kə=ʒə=fə=ʁε=sɑ̃=vu 9
  ʒə=tjɛ̃=za=vu=ʁə=mεʁ=sj=e 8
  vu=za=ve=ze=sε=je=də=mε=de 9
  vu=zi=εtə=mε=mə=a=ʁi=ve 8
  la=pʁə=və=ʒə=sɥi=tu=ʒuʁ=la 8
  ʒə=nə=sε=pa=kɔ=me=vu=fεtə 8
  mε=ʒə=nə=pø=vu=tə=niʁ=tεtə 8
  ʒə=vu=zε=mə=plys=kə=tu 7
  ʒa=mε=ʒə=nə=lə=di=ʁε=zase 8
  mε=si=œ̃=ʒuʁ=ʒə=dwa=paʁ=tiʁ 8
  ʒə=nə=vø=pa=kə=vu=pɑ̃=sje 8
  kə=sε=ta=ko=zə=də=vu 7
  si=ʒə=mɑ̃=vε=zœ̃=ʒuʁ 6
  sə=sə=ʁa=paʁ=a=muʁ 6
  ʒə=kɔ̃=tin=ɥə=ʁε=za=vuʁə=ɡaʁ=de 9
  de=li=ʁe=ʁiʁəe=mε=mə=plə=ʁe 8
  ɔ=nə=plə=ʁe=pa=puʁ=mwa 7
  ʒə=nə=lə=me=ʁi=tə=pa 7
  mε=puʁ=vu=ʒə=fə=ʁε=tu 7
  da=jœʁ=pe=ka=sɥiʒəɑ̃=kɔ=ʁə=a=vεk=vu 10
  vu=mə=la=ve=də=mɑ̃=de 7
  vu=ma=ve=di=kə=vu=mε=mje 8
  a=lɔʁ=puʁ=vu=ʒə=sɥi=ʁεs=te 8
  ʒεs=pεʁə=kə=ʒə=lε=a=se=di 8
  mεʒə=pø=zɑ̃=kɔ=ʁə=lə=ʁə=diʁə 8
  si=sə=la=nə=sy=fi=pa 7
  ʒə=vu=zε=me=a=vɑ̃ 6
  ʒə=vu=zε=mə=mɛ̃=tə=nɑ̃ 7
  e=ʒə=sε=kə=ʒa=mε 6
  ʒə=nə=sə=se=ʁεdə=vu=zε=me 8
  vu=zε=tə=ɡʁa=ve=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ 8
  e=ʁj=ɛ̃=nε=pʁε=də=ʃɑ̃=ʒe 8
  ɔ̃=nə=pø=plys=le=fa=se 7

Récompense

0
1
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/12/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.