Poème-France.com

Poeme : Je Me SouviensJe Me Souviens

Je me souviens de ce moment savoureux
Où toute une nuit nous avons discuté
Où de ta voix grave et envoutante
Tu m’as transporté vers ce désir de te voir
Je me souviens de ce moment merveilleux
Où je t’ai rencontré, nous avons échangé
Je me perdais dans l’océan de tes yeux
J’observais ta malice et ton sourire coquin
Je me souviens de ce moment fabuleux
Où tendrement tu m’as embrassé
Où notre désir s’est enflammé
J’avais envie de te revoir encore et encore
Je me souviens de ce moment audacieux
Où doucement nous nous sommes enlacés
Où nos corps lachèrent leurs envies
Mes larmes de joie perlaient dans mes yeux
Je me souviens de ce moment furieux
Où sur ma tête la sentance est tombée
Où la tempête nous à emporté
Dans les abimes de l’ocean à tout jamais
Je me souviens de tous ces moments
Tant de souvenirs, tant de délires
Tant de sourires, tant de joie
Alchimie de nos deux êtres

Je me souviens de ces doutes
Nos peurs du passé qui ont tout gaché,
Maintenant tout n’est que souvenir
Souvenir d’une très belle histoire
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə suvjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ savuʁø
u tutə ynə nɥi nuz- avɔ̃ diskyte
u də ta vwa ɡʁavə e ɑ̃vutɑ̃tə
ty ma tʁɑ̃spɔʁte vεʁ sə deziʁ də tə vwaʁ
ʒə mə suvjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ mεʁvεjø
u ʒə tε ʁɑ̃kɔ̃tʁe, nuz- avɔ̃z- eʃɑ̃ʒe
ʒə mə pεʁdε dɑ̃ lɔseɑ̃ də tεz- iø
ʒɔpsεʁvε ta malisə e tɔ̃ suʁiʁə kɔkɛ̃
ʒə mə suvjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ fabylø
u tɑ̃dʁəmɑ̃ ty ma ɑ̃bʁase
u nɔtʁə deziʁ sεt- ɑ̃flame
ʒavεz- ɑ̃vi də tə ʁəvwaʁ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
ʒə mə suvjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ odasjø
u dusəmɑ̃ nu nu sɔməz- ɑ̃lase
u no kɔʁ laʃεʁe lœʁz- ɑ̃vi
mε laʁmə- də ʒwa pεʁlε dɑ̃ mεz- iø
ʒə mə suvjɛ̃ də sə mɔmɑ̃ fyʁjø
u syʁ ma tεtə la sɑ̃tɑ̃sə ε tɔ̃be
u la tɑ̃pεtə nuz- a ɑ̃pɔʁte
dɑ̃ lεz- abimə də lɔsəɑ̃ a tu ʒamε
ʒə mə suvjɛ̃ də tus sε mɔmɑ̃
tɑ̃ də suvəniʁ, tɑ̃ də deliʁə
tɑ̃ də suʁiʁə, tɑ̃ də ʒwa
alʃimi də no døz- εtʁə

ʒə mə suvjɛ̃ də sε dutə
no pœʁ dy pase ki ɔ̃ tu ɡaʃe,
mɛ̃tənɑ̃ tu nε kə suvəniʁ
suvəniʁ dynə tʁε bεllə istwaʁə