Poème-France.com

Poeme : Mon Fils : Le Deuil De L’Un DifférenceMon Fils : Le Deuil De L’Un Différence

Je t’ai laissé le choix
De vivre tes envies
D’être loin de moi
De ne pas être soumis

Même si tu l’as oublié
CJ’ai ce coté protecteur
Que j’ai développé
Lors de ta naissance sans saveur

Tu avais l’amour d’une mère
Tu cherchais celui de ton père
Je ne pouvais plus rien faire
Sur ce manque si sincère

Je me suis voilée la face
Depuis un an sans ta trace
Car au fond de moi je savais
Qu en silence su souffrais

Ta douleur profonde est toujours là
Plus intense encore que le passé
Maintenant j’ai fait des choix
Et Je ne pourrai rien éffacer

Tu t’es totalement emmuré
Tu as peur des sentiments
Tu ne laisses rien echapper
Pour condamner tes tourments

Et moi je souffre de rester sur la réserve
Celle de ne plus oser te caliner
Celle de ne pouvoir te donner
Car toi tu te préserves

Tu demandes de l’attention
Tu ne reçois qu’indifférence
Tu ne vis que cette violence
Seul avec lui dans cette maison

Tu as fait le deuil des sentiments
Pour te sauver de toute souffrance
Tu es impassible et distant
Malgré les SOS que tu lances

Tu as juste à comprendre
Que tu n’auras jamais
Ce que tu attendais
! Il ne sait pas être tendre

Il faut apprendre à baisser les bras
Il faut faire partir tes peurs
Nous ne sommes pas les sauveurs
De ces âmes qui ne donnent pas

Tu calques le modèle de ce père
Qui ne sais pas d’amour donner
Il ne sait que culpabiliser et posséder
Et toi au fond tu te perds

Tu es comme moi juste différent
Redeviends ce petit homme au rire ravageur
Tu ne peux etre l’enfant sauveur
De cette ame froide incapable de sentiments

Quand tu auras enfin compris cela
Tu pourras faire le deuil de tes attentes
Et enfin à nouveau tu donneras
Sans que ton cœur ne se tourmente

Je serai là pour t apprendre
Le plaisir de donner
Ce que veut dire etre tendre
Sans trop te blesser

Nous pourrons avancer ensemble
Je te guiderai sur cette route ensoleillée
Et nous apprendrons ensemble
Comment et à qui nous pourrons donner
Sans nous blesser ! ! ! ! !

Écrit le 13 novembre 2010
Mary M'amuse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tε lεse lə ʃwa
də vivʁə tεz- ɑ̃vi
dεtʁə lwɛ̃ də mwa
də nə pa εtʁə sumi

mεmə si ty la ublje
kʒε sə kɔte pʁɔtεktœʁ
kə ʒε devəlɔpe
lɔʁ də ta nεsɑ̃sə sɑ̃ savœʁ

ty avε lamuʁ dynə mεʁə
ty ʃεʁʃε səlɥi də tɔ̃ pεʁə
ʒə nə puvε plys ʁjɛ̃ fεʁə
syʁ sə mɑ̃kə si sɛ̃sεʁə

ʒə mə sɥi vwale la fasə
dəpɥiz- œ̃n- ɑ̃ sɑ̃ ta tʁasə
kaʁ o fɔ̃ də mwa ʒə savε
k ɑ̃ silɑ̃sə sy sufʁε

ta dulœʁ pʁɔfɔ̃də ε tuʒuʁ la
plysz- ɛ̃tɑ̃sə ɑ̃kɔʁə kə lə pase
mɛ̃tənɑ̃ ʒε fε dε ʃwa
e ʒə nə puʁʁε ʁjɛ̃ efase

ty tε tɔtaləmɑ̃ ɑ̃myʁe
ty a pœʁ dε sɑ̃timɑ̃
ty nə lεsə ʁjɛ̃ εʃape
puʁ kɔ̃damne tε tuʁmɑ̃

e mwa ʒə sufʁə də ʁεste syʁ la ʁezεʁvə
sεllə də nə plysz- oze tə kaline
sεllə də nə puvwaʁ tə dɔne
kaʁ twa ty tə pʁezεʁvə

ty dəmɑ̃də də latɑ̃sjɔ̃
ty nə ʁəswa kɛ̃difeʁɑ̃sə
ty nə vis kə sεtə vjɔlɑ̃sə
səl avεk lɥi dɑ̃ sεtə mεzɔ̃

ty a fε lə dəj dε sɑ̃timɑ̃
puʁ tə sove də tutə sufʁɑ̃sə
ty ε ɛ̃pasiblə e distɑ̃
malɡʁe lε sos kə ty lɑ̃sə

ty a ʒystə a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə ty noʁa ʒamε
sə kə ty atɑ̃dε
! il nə sε pa εtʁə tɑ̃dʁə

il fo apʁɑ̃dʁə a bεse lε bʁa
il fo fεʁə paʁtiʁ tε pœʁ
nu nə sɔmə pa lε sovœʁ
də sεz- amə ki nə dɔne pa

ty kalk lə mɔdεlə də sə pεʁə
ki nə sε pa damuʁ dɔne
il nə sε kə kylpabilize e pɔsede
e twa o fɔ̃ ty tə pεʁd

ty ε kɔmə mwa ʒystə difeʁɑ̃
ʁədəvjɛ̃d sə pəti ɔmə o ʁiʁə ʁavaʒœʁ
ty nə pøz- εtʁə lɑ̃fɑ̃ sovœʁ
də sεtə amə fʁwadə ɛ̃kapablə də sɑ̃timɑ̃

kɑ̃ ty oʁaz- ɑ̃fɛ̃ kɔ̃pʁi səla
ty puʁʁa fεʁə lə dəj də tεz- atɑ̃tə
e ɑ̃fɛ̃ a nuvo ty dɔnəʁa
sɑ̃ kə tɔ̃ kœʁ nə sə tuʁmɑ̃tə

ʒə səʁε la puʁ te apʁɑ̃dʁə
lə plεziʁ də dɔne
sə kə vø diʁə εtʁə tɑ̃dʁə
sɑ̃ tʁo tə blese

nu puʁʁɔ̃z- avɑ̃se ɑ̃sɑ̃blə
ʒə tə ɡidəʁε syʁ sεtə ʁutə ɑ̃sɔlεje
e nuz- apʁɑ̃dʁɔ̃z- ɑ̃sɑ̃blə
kɔmɑ̃ e a ki nu puʁʁɔ̃ dɔne
sɑ̃ nu blese ! ! !

ekʁi lə tʁεzə nɔvɑ̃bʁə dø milə dis