Poeme : Ton Festin D’amour

Ton Festin D’amour

DEDICACE A HAPPY MONDAYS EN REPONSE A SES ECRITS IRONIQUES
Je t’ai honoré, aimé, j’ai tout donné.
Tu n’as été que blasphème, sans un je t’aime.
Ton festin d’amour ? celui sans retour,
Je te le laisse, t’emmener au royaume d’Adès,
Les miettes que tu m’as donné, mange les,
Regarde comme je brille,
Et ma lumière me porte et me rend si forte,
De la générosité tu devras en donner
Pour avoir de ma part un simple regard,
Alors reste dans le noir de ton soir,
Tu n’es que Clair-Obscur ! ! ! ! !
Car toujours tu auras peur de toucher le bonheur,
Et tu ne feras que ton malheur ! ! ! ! ! !

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Ton Festin D’amour

  de=di=cacea=hap=py=mon=days=en=re=pon=se=a=ses=e=crits=i=ro=niques 18
  je=tai=ho=no=ré=ai=mé=jai=tout=don=né 11
  tu=nas=é=té=que=blas=phème=sans=un=je=taime 11
  ton=fes=tin=da=mour=ce=lui=sans=re=tour 10
  je=te=le=laisse=tem=me=ner=au=ro=yau=me=da=dès 13
  les=miettes=que=tu=mas=don=né=man=ge=les 10
  re=gar=de=com=me=je=bri=lle 8
  et=ma=lu=mière=me=por=teet=me=rend=si=forte 11
  de=la=gé=né=ro=si=té=tu=de=vras=en=don=ner 13
  pour=a=voir=de=ma=part=un=simple=re=gard 10
  a=lors=res=te=dans=le=noir=de=ton=soir 10
  tu=nes=que=clair=obs=cur 6
  car=tou=jours=tu=au=ras=peur=de=tou=cher=le=bon=heur 13
  et=tu=ne=fe=ras=que=ton=mal=heur 9
 • Phonétique : Ton Festin D’amour

  dədikasə a-api mɔ̃dεz- ɑ̃ ʁəpɔ̃sə a sεz- εkʁiz- iʁɔnik
  ʒə tε onoʁe, εme, ʒε tu dɔne.
  ty na ete kə blasfεmə, sɑ̃z- œ̃ ʒə tεmə.
  tɔ̃ fεstɛ̃ damuʁ ? səlɥi sɑ̃ ʁətuʁ,
  ʒə tə lə lεsə, taməne o ʁwajomə dadε,
  lε mjεtə kə ty ma dɔne, mɑ̃ʒə lε,
  ʁəɡaʁdə kɔmə ʒə bʁijə,
  e ma lymjεʁə mə pɔʁtə e mə ʁɑ̃ si fɔʁtə,
  də la ʒeneʁozite ty dəvʁaz- ɑ̃ dɔne
  puʁ avwaʁ də ma paʁ œ̃ sɛ̃plə ʁəɡaʁ,
  alɔʁ ʁεstə dɑ̃ lə nwaʁ də tɔ̃ swaʁ,
  ty nε kə klεʁ ɔpskyʁ ! ! !
  kaʁ tuʒuʁ ty oʁa pœʁ də tuʃe lə bɔnœʁ,
  e ty nə fəʁa kə tɔ̃ malœʁ ! ! !
 • Syllabes Phonétique : Ton Festin D’amour

  də=di=kasəa-a=pi=mɔ̃=dε=zɑ̃=ʁə=pɔ̃=sə=a=sε=zε=kʁi=zi=ʁɔ=nik 18
  ʒə=tε=o=no=ʁe=ε=me=ʒε=tu=dɔ=ne 11
  ty=na=e=te=kə=blas=fε=mə=sɑ̃=zœ̃=ʒə=tεmə 12
  tɔ̃=fεs=tɛ̃=da=muʁ=səl=ɥi=sɑ̃=ʁə=tuʁ 10
  ʒə=tə=lə=lεsə=ta=mə=ne=o=ʁwa=jo=mə=da=dε 13
  lε=mj=ε=tə=kə=ty=ma=dɔ=ne=mɑ̃=ʒə=lε 12
  ʁə=ɡaʁ=də=kɔ=mə=ʒə=bʁi=jə 8
  e=ma=ly=mjεʁə=mə=pɔʁ=tə=e=mə=ʁɑ̃=si=fɔʁtə 12
  də=la=ʒe=ne=ʁo=zi=te=tydə=vʁa=zɑ̃=dɔ=ne 12
  puʁ=a=vwaʁ=də=ma=paʁ=œ̃=sɛ̃=plə=ʁə=ɡaʁ 11
  a=lɔʁ=ʁεs=tə=dɑ̃=lə=nwaʁ=də=tɔ̃=swaʁ 10
  ty=nε=kə=klεʁ=ɔp=skyʁ 6
  kaʁ=tu=ʒuʁ=ty=o=ʁa=pœʁ=də=tu=ʃe=lə=bɔ=nœʁ 13
  e=ty=nə=fə=ʁa=kə=tɔ̃=ma=lœ=ʁə 10

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
18/09/2011 17:47Rimailleur

Mary, petite Mary ne claquez jamais une porte pour toujours.

Auteur de Poésie
18/09/2011 18:13Solfege34

touchant