Poème-France.com

Poeme : Trop TardTrop Tard

J’ai toujours attendu. .
Après quoi ? ? ? Je ne sais pas. .

Tant fois tu ma ouvert tes bras
Et je t’es repousser
Tu avait tant a me donner
Mais j’avais les yeux fermés

Toute les belles chose
Que tu ma dites
Maintenant gravé dans ma mémoire
Y resteront Pour longtemps
Car maintenant tu me manques

J’ai eu un manque de confiance
En moi qui me poussait
A refuser tes avances
Maintenant je voudrais etre la
Ou tu voulait je sois

Mais il est trop tard ton cœur est pris
Je le regrette, mais un jour
Mes sentiment éclaterons
Pour te dire que je t’aime
Et la je viendrai te retrouver !
Maryloveyou

PostScriptum

Surment un jour L’espoir Brûle en moi : ) xxxxx


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tuʒuʁz- atɑ̃dy.
apʁε kwa ? ? ? ʒə nə sε pa.

tɑ̃ fwa ty ma uvεʁ tε bʁa
e ʒə tε ʁəpuse
ty avε tɑ̃ a mə dɔne
mε ʒavε lεz- iø fεʁme

tutə lε bεllə ʃozə
kə ty ma ditə
mɛ̃tənɑ̃ ɡʁave dɑ̃ ma memwaʁə
i ʁεstəʁɔ̃ puʁ lɔ̃tɑ̃
kaʁ mɛ̃tənɑ̃ ty mə mɑ̃k

ʒε y œ̃ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə
ɑ̃ mwa ki mə pusε
a ʁəfyze tεz- avɑ̃sə
mɛ̃tənɑ̃ ʒə vudʁεz- εtʁə la
u ty vulε ʒə swa

mεz- il ε tʁo taʁ tɔ̃ kœʁ ε pʁi
ʒə lə ʁəɡʁεtə, mεz- œ̃ ʒuʁ
mε sɑ̃timɑ̃ eklatəʁɔ̃
puʁ tə diʁə kə ʒə tεmə
e la ʒə vjɛ̃dʁε tə ʁətʁuve !