Poeme-France : Lecture Écrit Amitié

Poeme : Merci D’Être La Mon Ange

Poème Amitié
Publié le 17/05/2004 00:00

L'écrit contient 169 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Maryloveyou

Merci D’Être La Mon Ange

Tel un ami
Tu sais si bien jouer ton rôle
Tes bras sont toujours ouvert
Quand je suis a l’imprévice
Et que j’ai besoin d’eux
Tu m’écoute toujours
Et le plus magnifique
C’est que tu trouve les bon mots toutes les fois
Souvent je me cache derrière
La fille forte au cœur de pierre
Que j’essaie d’être
Mais quand j’arrive devant toi
C’est impossible, tout explose
Et tu me tend ton épaule
Pour me réconforter
Je sais si bien te faire confiance
J’ai souvent essayée d’être
En colère contre toi
Mais c’était sans succès
Je retournais vers toi
Mais je suis incapable de te dire
A quel point je tiens a toi
Et que je ne veut jamais te perdre
Je veux surtout te remercier d’être la
De toujours m’écouter,
De me serrer dans tes bras
Et de me prendre comme je suis
Merci aussi de ta présence
Qui brûle au fond de mon cœur
 • Pieds Hyphénique: Merci D’Être La Mon Ange

  tel=un=a=mi 4
  tu=sais=si=bien=jouer=ton=rôle 7
  tes=bras=sont=tou=jours=ou=vert 7
  quand=je=suis=a=lim=pré=vice 7
  et=que=jai=be=soin=deux 6
  tu=mé=cou=te=tou=jours 6
  et=le=plus=ma=gni=fique 6
  cest=que=tu=trouve=les=bon=mots=tou=tes=les=fois 11
  souvent=je=me=ca=che=der=rière 7
  la=fille=forteau=cœur=de=pierre 6
  que=jes=saie=dê=tre 5
  mais=quand=jar=rive=de=vant=toi 7
  cest=im=pos=sible=tout=ex=plose 7
  et=tu=me=tend=ton=é=paule 7
  pour=me=ré=con=for=ter 6
  je=sais=si=bien=te=faire=con=fiance 8
  jai=sou=vent=es=sayée=dêtre 6
  en=co=lère=con=tre=toi 6
  mais=cé=tait=sans=suc=cès 6
  je=re=tour=nais=vers=toi 6
  mais=je=suis=in=ca=pable=de=te=dire 9
  a=quel=point=je=tiens=a=toi 7
  et=que=je=ne=veut=ja=mais=te=perdre 9
  je=veux=sur=tout=te=re=mer=cier=dêtre=la 10
  de=tou=jours=mé=cou=ter 6
  de=me=ser=rer=dans=tes=bras 7
  et=de=me=prendre=comme=je=suis 7
  mer=ci=aus=si=de=ta=pré=sence 8
  qui=brû=leau=fond=de=mon=cœur 7
 • Phonétique : Merci D’Être La Mon Ange

  tεl œ̃n- ami
  ty sε si bjɛ̃ ʒue tɔ̃ ʁolə
  tε bʁa sɔ̃ tuʒuʁz- uvεʁ
  kɑ̃ ʒə sɥiz- a lɛ̃pʁevisə
  e kə ʒε bəzwɛ̃ dø
  ty mekutə tuʒuʁ
  e lə plys maɲifikə
  sε kə ty tʁuvə lε bɔ̃ mo tutə lε fwa
  suvɑ̃ ʒə mə kaʃə dəʁjεʁə
  la fijə fɔʁtə o kœʁ də pjeʁə
  kə ʒesε dεtʁə
  mε kɑ̃ ʒaʁivə dəvɑ̃ twa
  sεt- ɛ̃pɔsiblə, tut- εksplozə
  e ty mə tɑ̃ tɔ̃n- epolə
  puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte
  ʒə sε si bjɛ̃ tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒε suvɑ̃ esεje dεtʁə
  ɑ̃ kɔlεʁə kɔ̃tʁə twa
  mε setε sɑ̃ syksε
  ʒə ʁətuʁnε vεʁ twa
  mε ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə də tə diʁə
  a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa
  e kə ʒə nə vø ʒamε tə pεʁdʁə
  ʒə vø syʁtu tə ʁəmεʁsje dεtʁə la
  də tuʒuʁ mekute,
  də mə seʁe dɑ̃ tε bʁa
  e də mə pʁɑ̃dʁə kɔmə ʒə sɥi
  mεʁsi osi də ta pʁezɑ̃sə
  ki bʁylə o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ
 • Pieds Phonétique : Merci D’Être La Mon Ange

  tεl=œ̃=na=mi 4
  ty=sε=si=bjɛ̃=ʒu=e=tɔ̃=ʁolə 8
  tε=bʁa=sɔ̃=tu=ʒuʁ=zu=vεʁ 7
  kɑ̃=ʒə=sɥi=za=lɛ̃=pʁe=vi=sə 8
  e=kə=ʒε=bə=zwɛ̃=dø 6
  ty=me=ku=tə=tu=ʒuʁ 6
  e=lə=plys=ma=ɲi=fi=kə 7
  sεkə=ty=tʁu=və=lε=bɔ̃=mo=tu=tə=lε=fwa 11
  su=vɑ̃=ʒə=mə=ka=ʃə=də=ʁjεʁə 8
  la=fi=jə=fɔʁtə=o=kœʁ=də=pjeʁə 8
  kə=ʒe=sε=dε=tʁə 5
  mε=kɑ̃=ʒa=ʁi=və=də=vɑ̃=twa 8
  sε=tɛ̃=pɔ=si=blə=tu=tεk=splozə 8
  e=ty=mə=tɑ̃=tɔ̃=ne=po=lə 8
  puʁ=mə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=te 6
  ʒə=sε=si=bjɛ̃tə=fε=ʁə=kɔ̃=fjɑ̃sə 8
  ʒε=su=vɑ̃=e=sε=je=dε=tʁə 8
  ɑ̃=kɔ=lε=ʁə=kɔ̃=tʁə=twa 7
  mε=se=tε=sɑ̃=syk=sε 6
  ʒə=ʁə=tuʁ=nε=vεʁ=twa 6
  mεʒə=sɥi=zɛ̃=ka=pa=blə=də=tə=diʁə 9
  a=kεl=pwɛ̃=ʒə=tj=ɛ̃=za=twa 8
  e=kə=ʒə=nə=vø=ʒa=mεtə=pεʁdʁə 8
  ʒə=vø=syʁ=tutəʁə=mεʁ=sje=dεtʁə=la 8
  də=tu=ʒuʁ=me=ku=te 6
  də=mə=se=ʁe=dɑ̃=tε=bʁa 7
  e=də=mə=pʁɑ̃dʁə=kɔ=mə=ʒə=sɥi 8
  mεʁ=si=o=si=də=ta=pʁe=zɑ̃sə 8
  ki=bʁy=lə=o=fɔ̃=də=mɔ̃=kœʁ 8

PostScriptum

J’devrais lui dire hin ? ? ? : S Merci D’avance pour vos commentaires ! !

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Silent_Innocence

Oh oui tu devrais lui dire !!!!!!! grr 🙂
mais c’est joli, c’est rare qu’un poème non rimé ni sonorisé passe 🙂
mais t’y es arrivée ^_^v t’as plus qu’à tourner ca en rime 😛 ’je suis incapable de te dire A quel point je tiens a toi’ le but du poème est justement de le dire 🙂 et de trouver les mots justes 😛 t’as qu’àt’y essayer ca pourrait donner un chef d’oeuvre ^^
Amicalement,
Richard. .

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Maryloveyou

Héhé merci bcp j’apprécie vraiment ton commentaire (ton message) !!
Byebye. . . Bizzz xxxx:)