Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Humeurs~

Poème - Sans Thème -
Publié le 19/05/2004 00:00

L'écrit contient 307 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Silent_Innocence

Humeurs~

Humeurs~

Les humeurs salées
Brûlant mes déchirures
Et ma colère raisonnée
D’une haine au moins sûre
Car d’années germée
La tristesse et les pleurs
En ces journées d’été
Quelques sautes d’humeur
Quelques sottes pensées
Pensées à vide
Même quand on fait le plein
Pensées morbides
Emplies de chagrin
Ces journées d’été
Où rien ne va
Des journées ratées
En gardant la foi
Journées incensées. .

Humeurs amères
Au goût fulgurant
Que l’on ne digère
Pas avant longtemps
Subir l’opprobre
Par diffamation
Des humeurs d’Octobre
Et on éprouve des frissons
Et l’on repense au passé
Reflux de remords
Au flux pour le moins mort
De ressacs ressassés
Et la peine de toujours
Et de toutes nuits
Qui harcèle tous les jours
Jusqu’à la fin de la vie
Les êtres éveillés
Qui ont rêvé d’or

Mais vient la joie
Et les humeurs sucrées
Cœurs en émoi,
Venez volontiers
Prenez votre dessert
À votre dessein
Ici rien n’est cher
Prenez à pleines mains
Le bonheur est gratuit
Pour qui veut le prendre
Il est vraiment juste ici
Il ne fait que t’attendre
Fêtons une fois
Ces rares émotions
D’un sablier étroit
Mais le temps parait long
Une fois un soir fêtons la joie
De sourires figés
Et de reines et de rois
Des enfants agés
Au diable les souvenirs
La table est rangée
Le malheur peut partir
On ne l’a pas invité
Ni aucun de ses acolytes
Qui le collent tous damnés
Des sentiments ermites
De vallées désertées
Gardons nos idéaux illégaux
Et laissons les mijoter
Pour qu’il ressorte du fourneau
Nos humeurs excitées

Humeurs suaves
Que celles d’aujourd’hui
Chaleur de lave
Volonté infinie
Construire un grand tout,
Une belle utopie
Et bien oui soyons fous
Tant qu’on est encore en vie. .
 • Pieds Hyphénique: Humeurs~

  hu=meurs=ti=lde 4

  les=hu=meurs=sa=lées 5
  brû=lant=mes=dé=chi=rures 6
  et=ma=co=lère=rai=son=née 7
  dune=hai=ne=au=moins=sûre 6
  car=dan=nées=ger=mée 5
  la=tristes=se=et=les=pleurs 6
  en=ces=jour=nées=dé=té 6
  quel=ques=sautes=d=hu=meur 6
  quel=ques=sot=tes=pen=sées 6
  pen=sées=à=vi=de 5
  même=quand=on=fait=le=plein 6
  pen=sées=mor=bi=des 5
  em=plies=de=cha=grin 5
  ces=jour=nées=dé=té 5
  où=rien=ne=va 4
  des=jour=nées=ra=tées 5
  en=gar=dant=la=foi 5
  jour=nées=in=cen=sées 5

  hu=meurs=a=mè=res 5
  au=goût=ful=gu=rant 5
  que=lon=ne=di=gè=re 6
  pas=a=vant=long=temps 5
  su=bir=lop=pro=bre 5
  par=dif=fa=ma=ti=on 6
  des=hu=meurs=doc=to=bre 6
  et=on=é=prouve=des=fris=sons 7
  et=lon=re=penseau=pas=sé 6
  re=flux=de=re=mords 5
  au=flux=pour=le=moins=mort 6
  de=res=sacs=res=sas=sés 6
  et=la=peine=de=tou=jours 6
  et=de=tou=tes=nuits 5
  qui=har=cèle=tous=les=jours 6
  jus=quà=la=fin=de=la=vie 7
  les=ê=tres=é=veil=lés 6
  qui=ont=rê=vé=dor 5

  mais=vient=la=joie 4
  et=les=hu=meurs=su=crées 6
  cœurs=en=é=moi 4
  ve=nez=vo=lon=ti=ers 6
  pre=nez=vo=tre=des=sert 6
  à=vo=tre=des=sein 5
  ici=rien=nest=cher 4
  pre=nez=à=plei=nes=mains 6
  le=bon=heur=est=gra=tuit 6
  pour=qui=veut=le=pren=dre 6
  il=est=vraiment=jus=te=i=ci 7
  il=ne=fait=que=tat=tendre 6
  fê=tons=u=ne=fois 5
  ces=ra=res=é=mo=tions 6
  dun=sa=bli=er=é=troit 6
  mais=le=temps=pa=rait=long 6
  une=fois=un=soir=fê=tons=la=joie 8
  de=sou=ri=res=fi=gés 6
  et=de=reines=et=de=rois 6
  des=en=fants=a=gés 5
  au=diable=les=sou=ve=nirs 6
  la=ta=ble=est=ran=gée 6
  le=mal=heur=peut=par=tir 6
  on=ne=la=pas=in=vi=té 7
  ni=au=cun=de=ses=a=co=lytes 8
  qui=le=col=lent=tous=dam=nés 7
  des=sen=ti=ments=er=mites 6
  de=val=lées=dé=ser=tées 6
  gar=dons=nos=i=dé=aux=illé=gaux 8
  et=lais=sons=les=mi=jo=ter 7
  pour=quil=res=sorte=du=four=neau 7
  nos=hu=meurs=ex=ci=tées 6

  hu=meurs=sua=ves 4
  que=cel=les=dau=jourd=hui 6
  cha=leur=de=la=ve 5
  vo=lon=té=in=fi=nie 6
  construi=re=un=grand=tout 5
  une=bel=le=u=to=pie 6
  et=bien=oui=soy=ons=fous 6
  tant=quon=est=en=coreen=vie 6
 • Phonétique : Humeurs~

  ymœʁ tildə

  lεz- ymœʁ sale
  bʁylɑ̃ mε deʃiʁyʁə
  e ma kɔlεʁə ʁεzɔne
  dynə-εnə o mwɛ̃ syʁə
  kaʁ dane ʒεʁme
  la tʁistεsə e lε plœʁ
  ɑ̃ sε ʒuʁne dete
  kεlk sotə dymœʁ
  kεlk sɔtə pɑ̃se
  pɑ̃sez- a vidə
  mεmə kɑ̃t- ɔ̃ fε lə plɛ̃
  pɑ̃se mɔʁbidə
  ɑ̃pli də ʃaɡʁɛ̃
  sε ʒuʁne dete
  u ʁjɛ̃ nə va
  dε ʒuʁne ʁate
  ɑ̃ ɡaʁdɑ̃ la fwa
  ʒuʁnez- ɛ̃sɑ̃se.

  ymœʁz- amεʁə
  o ɡu fylɡyʁɑ̃
  kə lɔ̃ nə diʒεʁə
  pa avɑ̃ lɔ̃tɑ̃
  sybiʁ lɔpʁɔbʁə
  paʁ difamasjɔ̃
  dεz- ymœʁ dɔktɔbʁə
  e ɔ̃n- epʁuvə dε fʁisɔ̃
  e lɔ̃ ʁəpɑ̃sə o pase
  ʁəflyks də ʁəmɔʁd
  o flyks puʁ lə mwɛ̃ mɔʁ
  də ʁesak ʁesase
  e la pεnə də tuʒuʁ
  e də tutə nɥi
  ki-aʁsεlə tus lε ʒuʁ
  ʒyska la fɛ̃ də la vi
  lεz- εtʁəz- evεje
  ki ɔ̃ ʁεve dɔʁ

  mε vjɛ̃ la ʒwa
  e lεz- ymœʁ sykʁe
  kœʁz- ɑ̃n- emwa,
  vəne vɔlɔ̃tje
  pʁəne vɔtʁə desεʁ
  a vɔtʁə desɛ̃
  isi ʁjɛ̃ nε ʃεʁ
  pʁənez- a plεnə mɛ̃
  lə bɔnœʁ ε ɡʁatɥi
  puʁ ki vø lə pʁɑ̃dʁə
  il ε vʁεmɑ̃ ʒystə isi
  il nə fε kə tatɑ̃dʁə
  fεtɔ̃z- ynə fwa
  sε ʁaʁəz- emɔsjɔ̃
  dœ̃ sablje etʁwa
  mε lə tɑ̃ paʁε lɔ̃
  ynə fwaz- œ̃ swaʁ fεtɔ̃ la ʒwa
  də suʁiʁə fiʒe
  e də ʁεnəz- e də ʁwa
  dεz- ɑ̃fɑ̃z- aʒe
  o djablə lε suvəniʁ
  la tablə ε ʁɑ̃ʒe
  lə malœʁ pø paʁtiʁ
  ɔ̃ nə la pa ɛ̃vite
  ni okœ̃ də sεz- akɔlitə
  ki lə kɔle tus damne
  dε sɑ̃timɑ̃z- εʁmitə
  də vale dezεʁte
  ɡaʁdɔ̃ noz- ideoz- illeɡo
  e lεsɔ̃ lε miʒɔte
  puʁ kil ʁəsɔʁtə dy fuʁno
  no ymœʁz- εksite

  ymœʁ sɥavə
  kə sεllə doʒuʁdɥi
  ʃalœʁ də lavə
  vɔlɔ̃te ɛ̃fini
  kɔ̃stʁɥiʁə œ̃ ɡʁɑ̃ tu,
  ynə bεllə ytɔpi
  e bjɛ̃ ui swajɔ̃ fus
  tɑ̃ kɔ̃n- εt- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ vi.
 • Pieds Phonétique : Humeurs~

  y=mœ=ʁə=til=də 5

  lε=zy=mœ=ʁə=sa=le 6
  bʁy=lɑ̃=mε=de=ʃi=ʁyʁə 6
  e=ma=kɔ=lεʁə=ʁε=zɔ=ne 7
  dy=nə-εnə=o=mwɛ̃=syʁə 6
  kaʁ=da=ne=ʒεʁ=me 5
  la=tʁis=tεsə=e=lε=plœʁ 6
  ɑ̃=sε=ʒuʁ=ne=de=te 6
  kεl=kə=so=tə=dy=mœʁ 6
  kεl=kə=sɔ=tə=pɑ̃=se 6
  pɑ̃=se=za=vi=də 5
  mεmə=kɑ̃=tɔ̃=fε=lə=plɛ̃ 6
  pɑ̃=se=mɔʁ=bi=də 5
  ɑ̃=pli=də=ʃa=ɡʁɛ̃ 5
  sε=ʒuʁ=ne=de=te 5
  u=ʁj=ɛ̃=nə=va 5
  dε=ʒuʁ=ne=ʁa=te 5
  ɑ̃=ɡaʁ=dɑ̃=la=fwa 5
  ʒuʁ=ne=zɛ̃=sɑ̃=se 5

  y=mœ=ʁə=za=mε=ʁə 6
  o=ɡu=fyl=ɡy=ʁɑ̃ 5
  kə=lɔ̃=nə=di=ʒε=ʁə 6
  pa=a=vɑ̃=lɔ̃=tɑ̃ 5
  sy=biʁ=lɔ=pʁɔ=bʁə 5
  paʁ=di=fa=ma=sj=ɔ̃ 6
  dε=zy=mœʁ=dɔk=tɔ=bʁə 6
  e=ɔ̃=ne=pʁuvə=dε=fʁi=sɔ̃ 7
  e=lɔ̃ʁə=pɑ̃=sə=o=pase 6
  ʁə=flyks=də=ʁə=mɔʁd 5
  o=flyks=puʁ=lə=mwɛ̃=mɔʁ 6
  də=ʁe=sak=ʁe=sa=se 6
  e=la=pεnə=də=tu=ʒuʁ 6
  e=də=tu=tə=nɥi 5
  ki-aʁ=sεlə=tus=lε=ʒuʁ 6
  ʒys=ka=la=fɛ̃də=la=vi 6
  lε=zε=tʁə=ze=vε=je 6
  ki=ɔ̃=ʁε=ve=dɔʁ 5

  mε=vj=ɛ̃=la=ʒwa 5
  e=lε=zy=mœʁ=sy=kʁe 6
  kœ=ʁə=zɑ̃=ne=mwa 5
  və=ne=vɔ=lɔ̃=tj=e 6
  pʁə=ne=vɔ=tʁə=de=sεʁ 6
  a=vɔ=tʁə=de=sɛ̃ 5
  i=si=ʁj=ɛ̃=nε=ʃεʁ 6
  pʁə=ne=za=plε=nə=mɛ̃ 6
  lə=bɔ=nœʁ=ε=ɡʁat=ɥi 6
  puʁ=ki=vø=lə=pʁɑ̃=dʁə 6
  il=ε=vʁε=mɑ̃=ʒys=tə=i=si 8
  il=nə=fε=kə=ta=tɑ̃dʁə 6
  fε=tɔ̃=zy=nə=fwa 5
  sε=ʁa=ʁə=ze=mɔ=sjɔ̃ 6
  dœ̃=sa=blj=e=e=tʁwa 6
  mε=lə=tɑ̃=pa=ʁε=lɔ̃ 6
  ynə=fwa=zœ̃=swaʁ=fε=tɔ̃=la=ʒwa 8
  də=su=ʁi=ʁə=fi=ʒe 6
  e=də=ʁεnə=ze=də=ʁwa 6
  dε=zɑ̃=fɑ̃=za=ʒe 5
  o=djablə=lε=su=və=niʁ 6
  la=ta=blə=ε=ʁɑ̃=ʒe 6
  lə=ma=lœʁ=pø=paʁ=tiʁ 6
  ɔ̃nə=la=pa=ɛ̃=vi=te 6
  ni=o=kœ̃=də=sε=za=kɔlitə 7
  kilə=kɔ=le=tus=dam=ne 6
  dε=sɑ̃=ti=mɑ̃=zεʁ=mitə 6
  də=va=le=de=zεʁ=te 6
  ɡaʁ=dɔ̃=no=zi=de=o=zil=le=ɡo 9
  e=lε=sɔ̃=lε=mi=ʒɔ=te 7
  puʁ=kil=ʁə=sɔʁtə=dy=fuʁ=no 7
  no=y=mœʁ=zεk=si=te 6

  y=mœ=ʁə=sɥa=və 5
  kə=sεl=lə=do=ʒuʁ=dɥi 6
  ʃa=lœ=ʁə=də=la=və 6
  vɔ=lɔ̃=te=ɛ̃=fi=ni 6
  kɔ̃s=tʁɥi=ʁə=œ̃=ɡʁɑ̃=tu 6
  ynə=bεl=lə=y=tɔ=pi 6
  e=bjɛ̃=ui=swa=jɔ̃=fus 6
  tɑ̃=kɔ̃=nε=tɑ̃=kɔʁəɑ̃=vi 6

PostScriptum

hum j’attends vos avis ; )
Libre a vous de porter un regard quel qu’il soit sur le texte : )
CaRpe Diem 🙂

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Xander

tres jolie poéme j’adore ce style
amicalement du dream maker

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Bodi_Love

bisous toi 😛
c tt yoli com poéme 🙂
amitié
Mel

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Petit Coeur

Jaaaaaaaaddddddddddddoooooooorrrrrrrreeeeeee lol
Amicalement petit coeur

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00Petite Puce (F)

Bravo ! Je le trouve superbe.
Nous devons tout vivre sans crainte, quitte à souffrir avoir su profiter.
Amitié -0

Auteur de Poésie
24/05/2004 00:00De Profundis

J’aime bcp ton poême surtout la dualité entre le bonheur et la tristesse, deux émotion dont tu sais en tirer un fruit poêtique. Il est clair en plus que ton style est unique, très rythmé, on le reconnaitré entre mille. Peux tu me dire ton avis sur mes 4 derniers poême, tes commentaire sont très interressant et enrichissant, tu es aussi doué en ce domaine. MERCI, DE PROFUNDIS