Poème-France.com

Poeme : Merci D’Être La Mon AngeMerci D’Être La Mon Ange

Tel un ami
Tu sais si bien jouer ton rôle
Tes bras sont toujours ouvert
Quand je suis a l’imprévice
Et que j’ai besoin d’eux
Tu m’écoute toujours
Et le plus magnifique
C’est que tu trouve les bon mots toutes les fois
Souvent je me cache derrière
La fille forte au cœur de pierre
Que j’essaie d’être
Mais quand j’arrive devant toi
C’est impossible, tout explose
Et tu me tend ton épaule
Pour me réconforter
Je sais si bien te faire confiance
J’ai souvent essayée d’être
En colère contre toi
Mais c’était sans succès
Je retournais vers toi
Mais je suis incapable de te dire
A quel point je tiens a toi
Et que je ne veut jamais te perdre
Je veux surtout te remercier d’être la
De toujours m’écouter,
De me serrer dans tes bras
Et de me prendre comme je suis
Merci aussi de ta présence
Qui brûle au fond de mon cœur
Maryloveyou

PostScriptum

J’devrais lui dire hin ? ? ? : S Merci D’avance pour vos commentaires ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tεl œ̃n- ami
ty sε si bjɛ̃ ʒue tɔ̃ ʁolə
tε bʁa sɔ̃ tuʒuʁz- uvεʁ
kɑ̃ ʒə sɥiz- a lɛ̃pʁevisə
e kə ʒε bəzwɛ̃ dø
ty mekutə tuʒuʁ
e lə plys maɲifikə
sε kə ty tʁuvə lε bɔ̃ mo tutə lε fwa
suvɑ̃ ʒə mə kaʃə dəʁjεʁə
la fijə fɔʁtə o kœʁ də pjeʁə
kə ʒesε dεtʁə
mε kɑ̃ ʒaʁivə dəvɑ̃ twa
sεt- ɛ̃pɔsiblə, tut- εksplozə
e ty mə tɑ̃ tɔ̃n- epolə
puʁ mə ʁekɔ̃fɔʁte
ʒə sε si bjɛ̃ tə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
ʒε suvɑ̃ esεje dεtʁə
ɑ̃ kɔlεʁə kɔ̃tʁə twa
mε setε sɑ̃ syksε
ʒə ʁətuʁnε vεʁ twa
mε ʒə sɥiz- ɛ̃kapablə də tə diʁə
a kεl pwɛ̃ ʒə tjɛ̃z- a twa
e kə ʒə nə vø ʒamε tə pεʁdʁə
ʒə vø syʁtu tə ʁəmεʁsje dεtʁə la
də tuʒuʁ mekute,
də mə seʁe dɑ̃ tε bʁa
e də mə pʁɑ̃dʁə kɔmə ʒə sɥi
mεʁsi osi də ta pʁezɑ̃sə
ki bʁylə o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ