Poème-France.com

Poeme : Toi Ke Je Conais Bien A La Fois Mais Pas Bien Oci !Toi Ke Je Conais Bien A La Fois Mais Pas Bien Oci !

Pk je narive pas a te dire ke je resent des chose pr toi ?
Peut etre parce ke je c ke toi tu est amoureux,
Mais dabitude je ne suis pas gener, peut etre parce ke tu a 18 et mois 14 jai peu etre peur ou tt simplement parce ke tu connais si bien mon frere,
Jai peur ke tu me dise non é kapres toi et mon frere apres vs vs fouteré de moi,
Alors pk ? ? ?
Je vais devoir me surpaser et venir te voir,
Préparre toi je vai sbineot tt tavoué ! ! !
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pe ka ʒə naʁivə pa a tə diʁə kə ʒə ʁəse dε ʃozə pe εʁ twa ?
pø εtʁə paʁsə kə ʒə se kə twa ty εt- amuʁø,
mε dabitydə ʒə nə sɥi pa ʒəne, pø εtʁə paʁsə kə ty a diz- ɥit e mwa katɔʁzə ʒε pø εtʁə pœʁ u te te sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə ty kɔnε si bjɛ̃ mɔ̃ fʁəʁə,
ʒε pœʁ kə ty mə dizə nɔ̃ e kapʁə- twa e mɔ̃ fʁəʁə apʁə- ve εs ve εs futəʁe də mwa,
alɔʁ pe ka ? ? ?
ʒə vε dəvwaʁ mə syʁpaze e vəniʁ tə vwaʁ,
pʁepaʁə twa ʒə vε zbinəo te te tavue ! ! !