Poeme : A Mes Amies

A Mes Amies

Si tu as besoin d’un conseil
Si tu cherches une oreille
Tu sais comment me joindre
Si tu veux de quelque chose te plaindre
Je saurai t’écouter avec mon cœur
Je saurai effacer tes douleurs
Ouvre moi ton cœur avec confiance
Je veux t’aider à effacer ta souffrance
Et si tu veux quelque chose me dire
Je serai près de toi si ça te fait plaisir
Je viendrai vite comme l’éclair
Ignorant la distance qui nous sépare
Je m’assoierai en face de toi
Devant une table de bois
Dégustant un café noir
Et même si venait le soir
Je resterai là à écouter tes paroles
Et quand tu finiras, de te parler sera mon rôle
Je ferai tout mon possible, tous mes efforts
Pour éliminer tous tes chagrins et tous tes remords
Et même si
Je ne peux déplacer mon corps
Pour moi ce ne sera pas un souci
Car je mettrai mon âme dehors
Et je te l’enverrai sans hésiter
Car c’est ma confiance que tu as mérité
Et je ne dis pas des mots en l’air
Ce que j’ai dit c’est que je peux le faire
Et on sait bien que dans cette vie à chacun son tour
De ton aide et ton conseil j’aurai besoin un jour
A quoi ça sert d’avoir des amis
Dans un monde plein d’ennemis
Si on ne trouve pas une oreille
Qui sache bien écouter
Si on ne trouve pas une bouche ;
Qui sache dire des vérités
Si on ne trouve pas un cœur
Pour confier ses secrets sans hésiter
Si on ne trouve pas une personne
Qui sache bien le sens du mot amitié.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: A Mes Amies

  si=tu=as=be=soin=dun=con=seil 8
  si=tu=cher=ches=u=ne=o=rei=lle 9
  tu=sais=com=ment=me=join=dre 7
  si=tu=veux=de=quel=que=cho=se=te=plaindre 10
  je=sau=rai=té=cou=ter=a=vec=mon=cœur 10
  je=sau=rai=ef=fa=cer=tes=dou=leurs 9
  ou=vre=moi=ton=cœur=a=vec=con=fian=ce 10
  je=veux=tai=der=à=ef=fa=cer=ta=souf=france 11
  et=si=tu=veux=quel=que=cho=se=me=dire 10
  je=se=rai=près=de=toi=si=ça=te=fait=plai=sir 12
  je=vien=drai=vi=te=com=me=lé=clair 9
  igno=rant=la=dis=tan=ce=qui=nous=sé=pare 10
  je=mas=soie=rai=en=fa=ce=de=toi 9
  de=vant=u=ne=ta=ble=de=bois 8
  dé=gus=tant=un=ca=fé=noir 7
  et=mê=me=si=ve=nait=le=soir 8
  je=res=te=rai=là=à=é=cou=ter=tes=pa=roles 12
  et=quand=tu=fi=ni=ras=de=te=par=ler=se=ra=mon=rôle 14
  je=fe=rai=tout=mon=pos=sible=tous=mes=ef=forts 11
  pour=é=li=mi=ner=tous=tes=cha=grins=et=tous=tes=re=mords 14
  et=mê=me=si 4
  je=ne=peux=dé=pla=cer=mon=corps 8
  pour=moi=ce=ne=se=ra=pas=un=sou=ci 10
  car=je=met=trai=mon=â=me=de=hors 9
  et=je=te=len=ver=rai=sans=hé=si=ter 10
  car=cest=ma=con=fiance=que=tu=as=mé=ri=té 11
  et=je=ne=dis=pas=des=mots=en=lair 9
  ce=que=jai=dit=cest=que=je=peux=le=faire 10
  et=on=sait=bien=que=dans=cette=vieà=cha=cun=son=tour 12
  de=ton=aideet=ton=con=seil=jau=rai=be=soin=un=jour 12
  a=quoi=ça=sert=da=voir=des=a=mis 9
  dans=un=mon=de=plein=den=ne=mis 8
  si=on=ne=trou=ve=pas=u=ne=o=reille 10
  qui=sa=che=bien=é=cou=ter 7
  si=on=ne=trou=ve=pas=u=ne=bou=che 10
  qui=sa=che=di=re=des=vé=ri=tés 9
  si=on=ne=trou=ve=pas=un=cœur 8
  pour=con=fier=ses=se=crets=sans=hé=si=ter 10
  si=on=ne=trou=ve=pas=u=ne=per=sonne 10
  qui=sache=bien=le=sens=du=mot=a=mi=tié 10
 • Phonétique : A Mes Amies

  si ty a bəzwɛ̃ dœ̃ kɔ̃sεj
  si ty ʃεʁʃəz- ynə ɔʁεjə
  ty sε kɔmɑ̃ mə ʒwɛ̃dʁə
  si ty vø də kεlkə ʃozə tə plɛ̃dʁə
  ʒə soʁε tekute avεk mɔ̃ kœʁ
  ʒə soʁε efase tε dulœʁ
  uvʁə mwa tɔ̃ kœʁ avεk kɔ̃fjɑ̃sə
  ʒə vø tεde a efase ta sufʁɑ̃sə
  e si ty vø kεlkə ʃozə mə diʁə
  ʒə səʁε pʁε də twa si sa tə fε plεziʁ
  ʒə vjɛ̃dʁε vitə kɔmə leklεʁ
  iɲɔʁɑ̃ la distɑ̃sə ki nu sepaʁə
  ʒə maswaəʁε ɑ̃ fasə də twa
  dəvɑ̃ ynə tablə də bwa
  deɡystɑ̃ œ̃ kafe nwaʁ
  e mεmə si vənε lə swaʁ
  ʒə ʁεstəʁε la a ekute tε paʁɔlə
  e kɑ̃ ty finiʁa, də tə paʁle səʁa mɔ̃ ʁolə
  ʒə fəʁε tu mɔ̃ pɔsiblə, tus mεz- efɔʁ
  puʁ elimine tus tε ʃaɡʁɛ̃z- e tus tε ʁəmɔʁd
  e mεmə si
  ʒə nə pø deplase mɔ̃ kɔʁ
  puʁ mwa sə nə səʁa pa œ̃ susi
  kaʁ ʒə mεtʁε mɔ̃n- amə dəɔʁ
  e ʒə tə lɑ̃veʁε sɑ̃z- ezite
  kaʁ sε ma kɔ̃fjɑ̃sə kə ty a meʁite
  e ʒə nə di pa dε moz- ɑ̃ lεʁ
  sə kə ʒε di sε kə ʒə pø lə fεʁə
  e ɔ̃ sε bjɛ̃ kə dɑ̃ sεtə vi a ʃakœ̃ sɔ̃ tuʁ
  də tɔ̃n- εdə e tɔ̃ kɔ̃sεj ʒoʁε bəzwɛ̃ œ̃ ʒuʁ
  a kwa sa sεʁ davwaʁ dεz- ami
  dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də plɛ̃ dεnəmi
  si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə ɔʁεjə
  ki saʃə bjɛ̃ ekute
  si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə buʃə,
  ki saʃə diʁə dε veʁite
  si ɔ̃ nə tʁuvə pa œ̃ kœʁ
  puʁ kɔ̃fje sε sεkʁε sɑ̃z- ezite
  si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə pεʁsɔnə
  ki saʃə bjɛ̃ lə sɑ̃s dy mo amitje.
 • Syllabes Phonétique : A Mes Amies

  si=ty=a=bə=zwɛ̃=dœ̃=kɔ̃=sεj 8
  si=ty=ʃεʁ=ʃə=zy=nə=ɔ=ʁεjə 8
  ty=sε=kɔ=mɑ̃=mə=ʒwɛ̃=dʁə 7
  si=ty=vø=də=kεl=kə=ʃo=zə=tə=plɛ̃dʁə 10
  ʒə=so=ʁε=te=ku=te=a=vεk=mɔ̃=kœʁ 10
  ʒə=so=ʁε=e=fa=se=tε=du=lœ=ʁə 10
  u=vʁə=mwa=tɔ̃=kœʁ=a=vεk=kɔ̃=fjɑ̃=sə 10
  ʒə=vø=tε=de=a=e=fase=ta=su=fʁɑ̃sə 10
  e=si=ty=vø=kεl=kə=ʃo=zə=mə=diʁə 10
  ʒə=sə=ʁε=pʁεdə=twa=si=sa=tə=fε=plε=ziʁ 11
  ʒə=vj=ɛ̃=dʁε=vi=tə=kɔ=mə=le=klεʁ 10
  i=ɲɔ=ʁɑ̃=la=dis=tɑ̃sə=ki=nu=se=paʁə 10
  ʒə=ma=swa=ə=ʁε=ɑ̃=fa=sə=də=twa 10
  də=vɑ̃=y=nə=ta=blə=də=bwa 8
  de=ɡys=tɑ̃=œ̃=ka=fe=nwaʁ 7
  e=mε=mə=si=və=nε=lə=swaʁ 8
  ʒə=ʁεstə=ʁε=la=a=e=ku=te=tε=paʁɔlə 10
  e=kɑ̃=ty=fi=ni=ʁa=də=tə=paʁ=le=sə=ʁa=mɔ̃ʁolə 13
  ʒə=fə=ʁε=tu=mɔ̃=pɔ=siblə=tus=mε=ze=fɔʁ 11
  puʁ=e=li=mi=ne=tus=tε=ʃa=ɡʁɛ̃=ze=tus=tεʁə=mɔʁd 13
  e=mε=mə=si 4
  ʒə=nə=pø=de=pla=se=mɔ̃=kɔʁ 8
  puʁ=mwa=sə=nə=sə=ʁa=pa=œ̃=su=si 10
  kaʁ=ʒə=mε=tʁε=mɔ̃=na=mə=də=ɔʁ 9
  e=ʒə=tə=lɑ̃=ve=ʁε=sɑ̃=ze=zi=te 10
  kaʁ=sε=ma=kɔ̃=fjɑ̃sə=kə=ty=a=me=ʁi=te 11
  e=ʒə=nə=di=pa=dε=mo=zɑ̃=lεʁ 9
  sə=kə=ʒε=di=sε=kə=ʒə=pø=lə=fεʁə 10
  e=ɔ̃=sε=bjɛ̃kə=dɑ̃=sε=tə=vi=a=ʃa=kœ̃=sɔ̃=tuʁ 13
  də=tɔ̃=nεdəe=tɔ̃=kɔ̃=sεj=ʒo=ʁε=bə=zwɛ̃=œ̃=ʒuʁ 12
  a=kwa=sa=sεʁ=da=vwaʁ=dε=za=mi 9
  dɑ̃=zœ̃=mɔ̃=də=plɛ̃=dε=nə=mi 8
  si=ɔ̃=nə=tʁu=və=pa=y=nə=ɔ=ʁεjə 10
  ki=sa=ʃə=bj=ɛ̃=e=ku=te 8
  si=ɔ̃=nə=tʁu=və=pa=y=nə=bu=ʃə 10
  ki=sa=ʃə=di=ʁə=dε=ve=ʁi=te 9
  si=ɔ̃=nə=tʁu=və=pa=œ̃=kœ=ʁə 9
  puʁ=kɔ̃=fje=sε=sε=kʁε=sɑ̃=ze=zi=te 10
  si=ɔ̃=nə=tʁu=və=pa=y=nə=pεʁ=sɔnə 10
  ki=sa=ʃə=bjɛ̃lə=sɑ̃s=dy=mo=a=mi=tje 10

PostScriptum

je seré tjr la pr vs

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Petit Coeur

J’aime bien ton poeme 🙂 il est touchant. G moi aussi un poeme de ce tyle il y a 2 jour " déclaration d’amitié" si tu veu va jeté un oeil et di moi ce ke ten pense
amicalement
petit coeur

Auteur de Poésie
02/06/2004 00:00Biloute57

jador vrémen bocou t poem !!! jlé trouv super bo !! bvo !!! pr rep a ta kestion ke tu a lécé sur mn poem enfete c 1 komen dir pétasse si le mo né pa tro for ki a décidé de tréné ac 1 2 mé meilleure amie alor g peur kel kasse tt entr ns 2 !! voila biz :

Auteur de Poésie
03/06/2004 00:00José Azevedo

J’adore ton merveilleux poème, bravo!. . J’irai lire les autres.
L’amitié c’est le deuxième moteur de la vie.
Amitiés
José

Auteur de Poésie
04/06/2004 00:00(K)Maureen(K)

merci a vs !!!