Poème-France.com

Poeme : Anthony T Parti 1 Fois Pas 2 Stp ! ! ! ! !Anthony T Parti 1 Fois Pas 2 Stp ! ! ! ! !

Ma plume a seché
Le papier avec le temps a jaunit
Le mirroir a ternit
Et ma vie s’est asombrit
Ce serait mentir
De te dire que tu n’ai plus que souvenir
Et que quand je te regarde
Cela ne fait plus rien
Dire que mes sentiments sont partis
Dire que je ne pense plus a toi tu n’ai pas la
Faire semblant devant toi
Que je ne ressent déjà plus rien pour toi
Quand tu pose tes mains sur mon corps froid
Je sens encore mon cœur bouillir
Quand tu laisse glisser tes mains dans les mienne
Je les serres encore pour ne pas te voir repartir
Mais qui sauras me dire encore combien de temps
Toi et moi ça durera.
Combien de temps encore je crierait
Tout bas stp ne repart pas ?
(K)Maureen(K)

PostScriptum

commentaire


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma plymə a sεʃe
lə papje avεk lə tɑ̃z- a ʒoni
lə miʁwaʁ a tεʁni
e ma vi sεt- azɔ̃bʁi
sə səʁε mɑ̃tiʁ
də tə diʁə kə ty nε plys kə suvəniʁ
e kə kɑ̃ ʒə tə ʁəɡaʁdə
səla nə fε plys ʁjɛ̃
diʁə kə mε sɑ̃timɑ̃ sɔ̃ paʁti
diʁə kə ʒə nə pɑ̃sə plysz- a twa ty nε pa la
fεʁə sɑ̃blɑ̃ dəvɑ̃ twa
kə ʒə nə ʁəse deʒa plys ʁjɛ̃ puʁ twa
kɑ̃ ty pozə tε mɛ̃ syʁ mɔ̃ kɔʁ fʁwa
ʒə sɑ̃sz- ɑ̃kɔʁə mɔ̃ kœʁ buijiʁ
kɑ̃ ty lεsə ɡlise tε mɛ̃ dɑ̃ lε mjεnə
ʒə lε seʁəz- ɑ̃kɔʁə puʁ nə pa tə vwaʁ ʁəpaʁtiʁ
mε ki soʁa mə diʁə ɑ̃kɔʁə kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃
twa e mwa sa dyʁəʁa.
kɔ̃bjɛ̃ də tɑ̃z- ɑ̃kɔʁə ʒə kʁjəʁε
tu ba εs te pe nə ʁəpaʁ pa ?