Poème-France.com

Poeme : A Mes AmiesA Mes Amies

Si tu as besoin d’un conseil
Si tu cherches une oreille
Tu sais comment me joindre
Si tu veux de quelque chose te plaindre
Je saurai t’écouter avec mon cœur
Je saurai effacer tes douleurs
Ouvre moi ton cœur avec confiance
Je veux t’aider à effacer ta souffrance
Et si tu veux quelque chose me dire
Je serai près de toi si ça te fait plaisir
Je viendrai vite comme l’éclair
Ignorant la distance qui nous sépare
Je m’assoierai en face de toi
Devant une table de bois
Dégustant un café noir
Et même si venait le soir
Je resterai là à écouter tes paroles
Et quand tu finiras, de te parler sera mon rôle
Je ferai tout mon possible, tous mes efforts
Pour éliminer tous tes chagrins et tous tes remords
Et même si
Je ne peux déplacer mon corps
Pour moi ce ne sera pas un souci
Car je mettrai mon âme dehors
Et je te l’enverrai sans hésiter
Car c’est ma confiance que tu as mérité
Et je ne dis pas des mots en l’air
Ce que j’ai dit c’est que je peux le faire
Et on sait bien que dans cette vie à chacun son tour
De ton aide et ton conseil j’aurai besoin un jour
A quoi ça sert d’avoir des amis
Dans un monde plein d’ennemis
Si on ne trouve pas une oreille
Qui sache bien écouter
Si on ne trouve pas une bouche ;
Qui sache dire des vérités
Si on ne trouve pas un cœur
Pour confier ses secrets sans hésiter
Si on ne trouve pas une personne
Qui sache bien le sens du mot amitié.
(K)Maureen(K)

PostScriptum

je seré tjr la pr vs


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

si ty a bəzwɛ̃ dœ̃ kɔ̃sεj
si ty ʃεʁʃəz- ynə ɔʁεjə
ty sε kɔmɑ̃ mə ʒwɛ̃dʁə
si ty vø də kεlkə ʃozə tə plɛ̃dʁə
ʒə soʁε tekute avεk mɔ̃ kœʁ
ʒə soʁε efase tε dulœʁ
uvʁə mwa tɔ̃ kœʁ avεk kɔ̃fjɑ̃sə
ʒə vø tεde a efase ta sufʁɑ̃sə
e si ty vø kεlkə ʃozə mə diʁə
ʒə səʁε pʁε də twa si sa tə fε plεziʁ
ʒə vjɛ̃dʁε vitə kɔmə leklεʁ
iɲɔʁɑ̃ la distɑ̃sə ki nu sepaʁə
ʒə maswaəʁε ɑ̃ fasə də twa
dəvɑ̃ ynə tablə də bwa
deɡystɑ̃ œ̃ kafe nwaʁ
e mεmə si vənε lə swaʁ
ʒə ʁεstəʁε la a ekute tε paʁɔlə
e kɑ̃ ty finiʁa, də tə paʁle səʁa mɔ̃ ʁolə
ʒə fəʁε tu mɔ̃ pɔsiblə, tus mεz- efɔʁ
puʁ elimine tus tε ʃaɡʁɛ̃z- e tus tε ʁəmɔʁd
e mεmə si
ʒə nə pø deplase mɔ̃ kɔʁ
puʁ mwa sə nə səʁa pa œ̃ susi
kaʁ ʒə mεtʁε mɔ̃n- amə dəɔʁ
e ʒə tə lɑ̃veʁε sɑ̃z- ezite
kaʁ sε ma kɔ̃fjɑ̃sə kə ty a meʁite
e ʒə nə di pa dε moz- ɑ̃ lεʁ
sə kə ʒε di sε kə ʒə pø lə fεʁə
e ɔ̃ sε bjɛ̃ kə dɑ̃ sεtə vi a ʃakœ̃ sɔ̃ tuʁ
də tɔ̃n- εdə e tɔ̃ kɔ̃sεj ʒoʁε bəzwɛ̃ œ̃ ʒuʁ
a kwa sa sεʁ davwaʁ dεz- ami
dɑ̃z- œ̃ mɔ̃də plɛ̃ dεnəmi
si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə ɔʁεjə
ki saʃə bjɛ̃ ekute
si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə buʃə,
ki saʃə diʁə dε veʁite
si ɔ̃ nə tʁuvə pa œ̃ kœʁ
puʁ kɔ̃fje sε sεkʁε sɑ̃z- ezite
si ɔ̃ nə tʁuvə pa ynə pεʁsɔnə
ki saʃə bjɛ̃ lə sɑ̃s dy mo amitje.