Poème-France.com

Poeme : Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Il ma quité ! ! !
Il ne reviendra jamais ! ! ! ! !
Aujourd’hui nous nous somme engueuler et joré aimé lui dire tout cela : ke je lui ofre lamour ke je pe po donner a mon frere ki é deceder ! ! ! ! et ss le savoir jé dit du mal dun garcon ki a cosé la cose de notre rupture et en rentrent chez moi on ma dit ke la mere dune copine ete morte je culpabilise ! ! !
Mais pourquoi tout secroule sous mes pas ! ! !
Pourquoi rien ne séléve mais tout tombe ? ? ?
Jaimeré retrouver kevin car je laime ! ! ! ! ! ! ! !

Alors kevin si tu me lis : je taime plus que tout jé fuguer pr toi ya 1ans alors revient et je te prouveré a nouvo mon amours ! ! ! !

Je taime
(K)Maureen(K)

PostScriptum

c’est mon presentiment en se moment c le moment ou je deprime ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ma kite ! ! !
il nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε ! ! !
oʒuʁdɥi nu nu sɔmə ɑ̃ɡəle e ʒɔʁe εme lɥi diʁə tu səla : kə ʒə lɥi ɔfʁə lamuʁ kə ʒə pə po dɔne a mɔ̃ fʁəʁə ki e dəsəde ! ! ! e εs εs lə savwaʁ ʒe di dy mal dœ̃ ɡaʁkɔ̃ ki a koze la kozə də nɔtʁə ʁyptyʁə e ɑ̃ ʁɑ̃tʁe ʃe mwa ɔ̃ ma di kə la məʁə dynə kɔpinə ətə mɔʁtə ʒə kylpabilizə ! ! !
mε puʁkwa tu sεkʁulə su mε pa ! ! !
puʁkwa ʁjɛ̃ nə selevə mε tu tɔ̃bə ? ? ?
ʒεməʁe ʁətʁuve kəvɛ̃ kaʁ ʒə lεmə ! ! !

alɔʁ kəvɛ̃ si ty mə li : ʒə tεmə plys kə tu ʒe fyɡe pe εʁ twa ia œ̃n- ɑ̃ alɔʁ ʁəvjɛ̃ e ʒə tə pʁuvəʁe a nuvo mɔ̃n- amuʁ ! ! !

ʒə tεmə