Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Poème Amour
Publié le 01/11/2003 00:00

L'écrit contient 120 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : (K)Maureen(K)

Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Il ma quité ! ! !
Il ne reviendra jamais ! ! ! ! !
Aujourd’hui nous nous somme engueuler et joré aimé lui dire tout cela : ke je lui ofre lamour ke je pe po donner a mon frere ki é deceder ! ! ! ! et ss le savoir jé dit du mal dun garcon ki a cosé la cose de notre rupture et en rentrent chez moi on ma dit ke la mere dune copine ete morte je culpabilise ! ! !
Mais pourquoi tout secroule sous mes pas ! ! !
Pourquoi rien ne séléve mais tout tombe ? ? ?
Jaimeré retrouver kevin car je laime ! ! ! ! ! ! ! !

Alors kevin si tu me lis : je taime plus que tout jé fuguer pr toi ya 1ans alors revient et je te prouveré a nouvo mon amours ! ! ! !

Je taime
 • Pieds Hyphénique: Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  il=ma=qui=té 4
  il=ne=re=vien=dra=ja=mais 7
  au=jourdhui=nous=nous=sommeen=gueu=ler=et=jo=ré=ai=mé=lui=di=re=tout=ce=la=ke=je=lui=o=fre=la=mour=ke=je=pe=po=don=ner=a=mon=fre=re=ki=é=de=ce=der=et=s=s=le=sa=voir=jé=dit=du=mal=dun=gar=con=ki=a=co=sé=la=co=se=de=no=tre=rup=tu=re=et=en=ren=trent=chez=moi=on=ma=dit=ke=la=me=re=du=ne=co=pi=ne=e=te=mor=te=je=cul=pa=bi=li=se 94
  mais=pour=quoi=tout=se=croule=sous=mes=pas 9
  pour=quoi=rien=ne=sé=léve=mais=tout=tom=be 10
  jaime=ré=re=trou=ver=ke=vin=car=je=lai=me 11

  a=lors=ke=vin=si=tu=me=lis=je=taime=plus=que=tout=jé=fu=guer=p=r=toi=ya=un=ans=a=lors=re=vient=et=je=te=prou=ve=ré=a=nou=vo=mon=a=mours 38

  je=tai=me 3
 • Phonétique : Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  il ma kite ! ! !
  il nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε ! ! !
  oʒuʁdɥi nu nu sɔmə ɑ̃ɡəle e ʒɔʁe εme lɥi diʁə tu səla : kə ʒə lɥi ɔfʁə lamuʁ kə ʒə pə po dɔne a mɔ̃ fʁəʁə ki e dəsəde ! ! ! e εs εs lə savwaʁ ʒe di dy mal dœ̃ ɡaʁkɔ̃ ki a koze la kozə də nɔtʁə ʁyptyʁə e ɑ̃ ʁɑ̃tʁe ʃe mwa ɔ̃ ma di kə la məʁə dynə kɔpinə ətə mɔʁtə ʒə kylpabilizə ! ! !
  mε puʁkwa tu sεkʁulə su mε pa ! ! !
  puʁkwa ʁjɛ̃ nə selevə mε tu tɔ̃bə ? ? ?
  ʒεməʁe ʁətʁuve kəvɛ̃ kaʁ ʒə lεmə ! ! !

  alɔʁ kəvɛ̃ si ty mə li : ʒə tεmə plys kə tu ʒe fyɡe pe εʁ twa ia œ̃n- ɑ̃ alɔʁ ʁəvjɛ̃ e ʒə tə pʁuvəʁe a nuvo mɔ̃n- amuʁ ! ! !

  ʒə tεmə
 • Pieds Phonétique : Pourquoi Ca Narrive Qu’A Moi ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

  il=ma=ki=te 4
  il=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁa=ʒa=mε 7
  o=ʒuʁ=dɥi=nu=nu=sɔməɑ̃=ɡə=le=e=ʒɔ=ʁe=ε=me=lɥi=di=ʁə=tu=sə=la=kə=ʒə=lɥi=ɔ=fʁə=la=muʁ=kə=ʒə=pə=po=dɔ=ne=a=mɔ̃=fʁə=ʁə=ki=e=də=sə=de=e=ε=sə=ε=sə=lə=sa=vwaʁ=ʒe=di=dy=mal=dœ̃=ɡaʁ=kɔ̃=ki=a=ko=ze=la=ko=zə=də=nɔ=tʁə=ʁyp=ty=ʁə=e=ɑ̃=ʁɑ̃=tʁe=ʃe=mwa=ɔ̃=ma=di=kə=la=mə=ʁə=dy=nə=kɔ=pi=nə=ə=tə=mɔʁ=tə=ʒə=kyl=pa=bi=li=zə 97
  mε=puʁ=kwa=tu=sε=kʁulə=su=mε=pa 9
  puʁ=kwa=ʁjɛ̃nə=se=le=və=mε=tu=tɔ̃=bə 10
  ʒεmə=ʁeʁə=tʁu=ve=kə=vɛ̃=kaʁ=ʒə=lε=mə 10

  a=lɔʁkə=vɛ̃=si=ty=mə=li=ʒə=tε=mə=plys=kə=tu=ʒe=fy=ɡe=pe=εʁ=twa=i=a=œ̃=nɑ̃=a=lɔʁ=ʁə=vjɛ̃=e=ʒə=tə=pʁu=və=ʁe=a=nu=vo=mɔ̃=na=muʁ 39

  ʒə=tε=mə 3

PostScriptum

c’est mon presentiment en se moment c le moment ou je deprime ! ! ! !

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/05/2004 00:00Carole-38

sa arriv po ka toi

Auteur de Poésie
25/08/2004 00:00La Ptite Savoyarde

Il te fo bocou de courage et j’espère de tou mon coeur ke ton Kévin te reviendra et kil te donnnera tou le bonheur ke tu mérite! Kiss!