Poème-France.com

Poeme : I Love You ! ! ! ! !I Love You ! ! ! ! !

Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n’ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m’obsède

Wattrelos, cette ville où tu vis
C’est si pres de chez moi
On s’écrit pas
Mais à quoi tu penses vraiment ?

Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi j’essaierais quand même « I love you »… Et toi ?
Do you love me too ?

Sur mon e-mail, j’ai souligné ton nom
Kevin@love. com
Est-ce que tu souris ?
Quand tu me lis ?
J’aimerais tant qu’on se revoit

La prochaine fois
Que tu me dit oui
Je serais toute à toi

Je te donnerais
Ce que tu voulais parfois

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you care ? Do you love me too ?

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you love me too ?

… Je t’aime.
(K)Maureen(K)

PostScriptum

c une reprise yen a pl1 ki me represente


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

paʁ la fənεtʁə,
ʒə ʁəɡaʁdə sələ,
la plɥi ki tɔ̃bə ɑ̃kɔʁə
mε ʁjɛ̃ nə mə tuʃə
ʒə nε syʁ ma buʃə
kə tɔ̃ pʁenɔ̃ ki mɔpsεdə

watʁəlo, sεtə vilə u ty vis
sε si pʁə- də ʃe mwa
ɔ̃ sekʁi pa
mεz- a kwa ty pɑ̃sə vʁεmɑ̃ ?

ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
mwa ʒesεəʁε kɑ̃ mεmə « i lɔvə iu »… e twa ?
do iu lɔvə mə tu ?

syʁ mɔ̃n- ə maj, ʒε suliɲe tɔ̃ nɔ̃
kəvɛ̃ at lɔvə. kɔm
ε sə kə ty suʁi ?
kɑ̃ ty mə li ?
ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ sə ʁəvwa

la pʁoʃεnə fwa
kə ty mə di ui
ʒə səʁε tutə a twa

ʒə tə dɔnəʁε
sə kə ty vulε paʁfwa

ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
do iu kaʁə ? do iu lɔvə mə tu ?

ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
do iu lɔvə mə tu ?

… ʒə tεmə.