Poeme : I Love You ! ! ! ! !

I Love You ! ! ! ! !

Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n’ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m’obsède

Wattrelos, cette ville où tu vis
C’est si pres de chez moi
On s’écrit pas
Mais à quoi tu penses vraiment ?

Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi j’essaierais quand même « I love you »… Et toi ?
Do you love me too ?

Sur mon e-mail, j’ai souligné ton nom
Kevin@love. com
Est-ce que tu souris ?
Quand tu me lis ?
J’aimerais tant qu’on se revoit

La prochaine fois
Que tu me dit oui
Je serais toute à toi

Je te donnerais
Ce que tu voulais parfois

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you care ? Do you love me too ?

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you love me too ?

… Je t’aime.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: I Love You ! ! ! ! !

  par=la=fe=nê=tre 5
  je=re=gar=de=seu=le 6
  la=pluie=qui=tom=be=en=co=re 8
  mais=rien=ne=me=tou=che 6
  je=nai=sur=ma=bou=che 6
  que=ton=pré=nom=qui=mob=sède 7

  wat=tre=los=cette=vil=leoù=tu=vis 8
  cest=si=pres=de=chez=moi 6
  on=sé=crit=pas 4
  mais=à=quoi=tu=pen=ses=vrai=ment 8

  tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
  moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
  tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
  tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
  moi=jes=saie=rais=quand=même=i=lo=ve=you=et=toi 12
  do=you=lo=ve=me=too 6

  sur=mon=e=mail=jai=sou=li=gné=ton=nom 10
  ke=vin=att=lo=ve=com 6
  est=ce=que=tu=sou=ris 6
  quand=tu=me=lis 4
  jai=me=rais=tant=quon=se=re=voit 8

  la=pro=chai=ne=fois 5
  que=tu=me=dit=oui 5
  je=se=rais=tou=te=à=toi 7

  je=te=don=ne=rais 5
  ce=que=tu=vou=lais=par=fois 7

  tu=ne=sais=pas=me=dire=je=taime 8
  moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
  tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
  tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
  cest=mon=doux=théo=rème=i=lo=ve=you=et=toi 11
  do=you=care=do=you=lo=ve=me=too 9

  tu=ne=sais=pas=me=dire=je=taime 8
  moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
  tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
  tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
  cest=mon=doux=théo=rème=i=lo=ve=you=et=toi 11
  do=you=lo=ve=me=too 6

  je=tai=me 4
 • Phonétique : I Love You ! ! ! ! !

  paʁ la fənεtʁə,
  ʒə ʁəɡaʁdə sələ,
  la plɥi ki tɔ̃bə ɑ̃kɔʁə
  mε ʁjɛ̃ nə mə tuʃə
  ʒə nε syʁ ma buʃə
  kə tɔ̃ pʁenɔ̃ ki mɔpsεdə

  watʁəlo, sεtə vilə u ty vis
  sε si pʁə- də ʃe mwa
  ɔ̃ sekʁi pa
  mεz- a kwa ty pɑ̃sə vʁεmɑ̃ ?

  ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
  mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
  ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
  ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
  mwa ʒesεəʁε kɑ̃ mεmə « i lɔvə iu »… e twa ?
  do iu lɔvə mə tu ?

  syʁ mɔ̃n- ə maj, ʒε suliɲe tɔ̃ nɔ̃
  kəvɛ̃ at lɔvə. kɔm
  ε sə kə ty suʁi ?
  kɑ̃ ty mə li ?
  ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ sə ʁəvwa

  la pʁoʃεnə fwa
  kə ty mə di ui
  ʒə səʁε tutə a twa

  ʒə tə dɔnəʁε
  sə kə ty vulε paʁfwa

  ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
  mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
  ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
  ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
  sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
  do iu kaʁə ? do iu lɔvə mə tu ?

  ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
  mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
  ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
  ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
  sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
  do iu lɔvə mə tu ?

  … ʒə tεmə.
 • Syllabes Phonétique : I Love You ! ! ! ! !

  paʁ=la=fə=nε=tʁə 5
  ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=sə=lə 6
  la=plɥi=ki=tɔ̃=bə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
  mε=ʁj=ɛ̃=nə=mə=tu=ʃə 7
  ʒə=nε=syʁ=ma=bu=ʃə 6
  kə=tɔ̃=pʁe=nɔ̃=ki=mɔp=sε=də 8

  watʁə=lo=sε=tə=vi=ləu=ty=vis 8
  sε=si=pʁə=də=ʃe=mwa 6
  ɔ̃=se=kʁi=pa 4
  mε=za=kwa=ty=pɑ̃=sə=vʁε=mɑ̃ 8

  ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
  mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
  tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
  ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
  mwa=ʒe=sεə=ʁε=kɑ̃=mε=mə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 14
  do=i=u=lɔ=və=mə=tu 7

  syʁ=mɔ̃nə=maj=ʒε=su=li=ɲe=tɔ̃=nɔ̃ 9
  kə=vɛ̃=at=lɔ=və=kɔm 6
  ε=sə=kə=ty=su=ʁi 6
  kɑ̃=ty=mə=li 4
  ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kɔ̃=sə=ʁə=vwa 8

  la=pʁo=ʃε=nə=fwa 5
  kə=ty=mə=di=u=i 6
  ʒə=sə=ʁε=tu=tə=a=twa 7

  ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε 5
  sə=kə=ty=vu=lε=paʁ=fwa 7

  ty=nə=sε=pamə=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
  mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
  tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
  ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
  sε=mɔ̃=du=te=ɔ=ʁεmə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 13
  do=i=u=kaʁə=do=i=u=lɔ=və=mə=tu 11

  ty=nə=sε=pamə=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
  mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
  tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
  ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
  sε=mɔ̃=du=te=ɔ=ʁεmə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 13
  do=i=u=lɔ=və=mə=tu 7

  ʒə=tε=mə 4

PostScriptum

c une reprise yen a pl1 ki me represente

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
01/03/2004 00:00Iris Floralie

Merci Maureen, c’est un beau poème.
C’est mignon ! Trop mignon !
( je ne peux m’empêcher de sourire )
Puis ... qui c’est ? Et Kelvin Love.com i di rien ?
IRIS 🙂

Référence :
Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00@Ng3l

Pourquoi tu écris des toune en place de des poémes

Auteur de Poésie
05/01/2005 00:00(K)Gothique(K)

ses une toune sa. . .

Auteur de Poésie
19/06/2005 14:23Lovely_21792

c du lorie ce truc !!!!