Univers de poésie d'un auteur

Poème:I Love You ! ! ! ! !

Le Poème

Par la fenêtre,
Je regarde seule,
La pluie qui tombe encore
Mais rien ne me touche
Je n’ai sur ma bouche
Que ton prénom qui m’obsède

Wattrelos, cette ville où tu vis
C’est si pres de chez moi
On s’écrit pas
Mais à quoi tu penses vraiment ?

Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
Moi j’essaierais quand même « I love you »… Et toi ?
Do you love me too ?

Sur mon e-mail, j’ai souligné ton nom
Kevin@love. com
Est-ce que tu souris ?
Quand tu me lis ?
J’aimerais tant qu’on se revoit

La prochaine fois
Que tu me dit oui
Je serais toute à toi

Je te donnerais
Ce que tu voulais parfois

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you care ? Do you love me too ?

Tu ne sais pas me dire « je t’aime »
Moi je te l’écrirais quand même
Tu ne sais que me dire sans cesse « Girl I miss you »
Tu ne sais pas me « je t’aime »
C’est mon doux théorème : « I love you »… Et toi.
Do you love me too ?

… Je t’aime.
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

c une reprise yen a pl1 ki me represente

Poeme de (K)Maureen(K)

Poète (K)Maureen(K)

(K)Maureen(K) a publié sur le site 121 écrits. (K)Maureen(K) est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: I Love You ! ! ! ! !par=la=fe=nê=tre 5
je=re=gar=de=seu=le 6
la=pluie=qui=tom=be=en=co=re 8
mais=rien=ne=me=tou=che 6
je=nai=sur=ma=bou=che 6
que=ton=pré=nom=qui=mob=sède 7

wat=tre=los=cette=vil=leoù=tu=vis 8
cest=si=pres=de=chez=moi 6
on=sé=crit=pas 4
mais=à=quoi=tu=pen=ses=vrai=ment 8

tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
moi=jes=saie=rais=quand=même=i=lo=ve=you=et=toi 12
do=you=lo=ve=me=too 6

sur=mon=e=mail=jai=sou=li=gné=ton=nom 10
ke=vin=att=lo=ve=com 6
est=ce=que=tu=sou=ris 6
quand=tu=me=lis 4
jai=me=rais=tant=quon=se=re=voit 8

la=pro=chai=ne=fois 5
que=tu=me=dit=oui 5
je=se=rais=tou=te=à=toi 7

je=te=don=ne=rais 5
ce=que=tu=vou=lais=par=fois 7

tu=ne=sais=pas=me=dire=je=taime 8
moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
cest=mon=doux=théo=rème=i=lo=ve=you=et=toi 11
do=you=care=do=you=lo=ve=me=too 9

tu=ne=sais=pas=me=dire=je=taime 8
moi=je=te=lé=cri=rais=quand=même 8
tu=ne=sais=que=me=dire=sans=ces=se=girl=i=miss=you 13
tu=ne=sais=pas=me=je=tai=me 8
cest=mon=doux=théo=rème=i=lo=ve=you=et=toi 11
do=you=lo=ve=me=too 6

je=tai=me 4
Phonétique : I Love You ! ! ! ! !paʁ la fənεtʁə,
ʒə ʁəɡaʁdə sələ,
la plɥi ki tɔ̃bə ɑ̃kɔʁə
mε ʁjɛ̃ nə mə tuʃə
ʒə nε syʁ ma buʃə
kə tɔ̃ pʁenɔ̃ ki mɔpsεdə

watʁəlo, sεtə vilə u ty vis
sε si pʁə- də ʃe mwa
ɔ̃ sekʁi pa
mεz- a kwa ty pɑ̃sə vʁεmɑ̃ ?

ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
mwa ʒesεəʁε kɑ̃ mεmə « i lɔvə iu »… e twa ?
do iu lɔvə mə tu ?

syʁ mɔ̃n- ə maj, ʒε suliɲe tɔ̃ nɔ̃
kəvɛ̃ at lɔvə. kɔm
ε sə kə ty suʁi ?
kɑ̃ ty mə li ?
ʒεməʁε tɑ̃ kɔ̃ sə ʁəvwa

la pʁoʃεnə fwa
kə ty mə di ui
ʒə səʁε tutə a twa

ʒə tə dɔnəʁε
sə kə ty vulε paʁfwa

ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
do iu kaʁə ? do iu lɔvə mə tu ?

ty nə sε pa mə diʁə « ʒə tεmə »
mwa ʒə tə lekʁiʁε kɑ̃ mεmə
ty nə sε kə mə diʁə sɑ̃ sesə « ʒiʁl i misz- iu »
ty nə sε pa mə « ʒə tεmə »
sε mɔ̃ du teɔʁεmə : « i lɔvə iu »… e twa.
do iu lɔvə mə tu ?

… ʒə tεmə.
Syllabes Phonétique : I Love You ! ! ! ! !paʁ=la=fə=nε=tʁə 5
ʒə=ʁə=ɡaʁ=də=sə=lə 6
la=plɥi=ki=tɔ̃=bə=ɑ̃=kɔ=ʁə 8
mε=ʁj=ɛ̃=nə=mə=tu=ʃə 7
ʒə=nε=syʁ=ma=bu=ʃə 6
kə=tɔ̃=pʁe=nɔ̃=ki=mɔp=sε=də 8

watʁə=lo=sε=tə=vi=ləu=ty=vis 8
sε=si=pʁə=də=ʃe=mwa 6
ɔ̃=se=kʁi=pa 4
mε=za=kwa=ty=pɑ̃=sə=vʁε=mɑ̃ 8

ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
mwa=ʒe=sεə=ʁε=kɑ̃=mε=mə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 14
do=i=u=lɔ=və=mə=tu 7

syʁ=mɔ̃nə=maj=ʒε=su=li=ɲe=tɔ̃=nɔ̃ 9
kə=vɛ̃=at=lɔ=və=kɔm 6
ε=sə=kə=ty=su=ʁi 6
kɑ̃=ty=mə=li 4
ʒε=mə=ʁε=tɑ̃=kɔ̃=sə=ʁə=vwa 8

la=pʁo=ʃε=nə=fwa 5
kə=ty=mə=di=u=i 6
ʒə=sə=ʁε=tu=tə=a=twa 7

ʒə=tə=dɔ=nə=ʁε 5
sə=kə=ty=vu=lε=paʁ=fwa 7

ty=nə=sε=pamə=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
sε=mɔ̃=du=te=ɔ=ʁεmə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 13
do=i=u=kaʁə=do=i=u=lɔ=və=mə=tu 11

ty=nə=sε=pamə=di=ʁə=ʒə=tεmə 8
mwa=ʒə=tə=le=kʁi=ʁε=kɑ̃=mεmə 8
tynə=sε=kə=mə=di=ʁə=sɑ̃=se=sə=ʒiʁl=i=mis=zi=u 14
ty=nə=sε=pa=mə=ʒə=tε=mə 8
sε=mɔ̃=du=te=ɔ=ʁεmə=i=lɔ=və=i=u=e=twa 13
do=i=u=lɔ=və=mə=tu 7

ʒə=tε=mə 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
01/03/2004 00:00Iris Floralie

Merci Maureen, c’est un beau poème.
C’est mignon ! Trop mignon !
( je ne peux m’empêcher de sourire )
Puis ... qui c’est ? Et Kelvin Love.com i di rien ?
IRIS 🙂

Référence :
Auteur de Poésie
23/07/2004 00:00@Ng3l

Pourquoi tu écris des toune en place de des poémes

Auteur de Poésie
05/01/2005 00:00(K)Gothique(K)

ses une toune sa. . .

Auteur de Poésie
19/06/2005 14:23Lovely_21792

c du lorie ce truc !!!!

Poème Amour
Du 29/11/2003 00:00

L'écrit contient 258 mots qui sont répartis dans 9 strophes.