Poème-France.com

Poeme : Jérémy C’Est Tt Ce Ke J’Ai A Te Dire ! ! ! !Jérémy C’Est Tt Ce Ke J’Ai A Te Dire ! ! ! !

J’ai des choses à te dire,
J’ai laissé des messages,
Et envoyé des e-mail et des sms
J’ai des choses à te dire
Mais si tu ne m’entends pas,
Tu sais tu me perdras
J’ai des choses à te dire,
Des choses qui ne se disent pas
Sur les messageries ou avec des sms
J’ai des choses à te dire,
Mais tu n’es jamais là
S’il te plait répond moi
J’ai passé la nuit,
Attendant de tes nouvelles,
Une nuit à me faire du souci pour toi,
Je n’ai pas reçu le moindre appel,
Quel genre d’excuse vas-tu encore me trouver,
J’en ai assez que tu cherches à m’éviter
Aurait tu si peur de m’affronter
Je me languit tellement de te voir
Que j’appelle toutes les heures
8 heures du mat je pense a toi
Aux épreuves qu’on traversé
Le téléphone sonne, j’entends une voix
Les cris et les larmes ont remplacé ma joie
J’ai vu notre histoire s’achever devant moi
Et nos projets ne se réaliseront pas
Car c’est une vix de fille qui ma repondu
Tu ma perdu…
(K)Maureen(K)

PostScriptum

ca resume tt ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
ʒε lεse dε mesaʒə,
e ɑ̃vwaje dεz- ə maj e dε εs εm εs
ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə
mε si ty nə mɑ̃tɑ̃ pa,
ty sε ty mə pεʁdʁa
ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
dε ʃozə ki nə sə dize pa
syʁ lε mesaʒəʁiz- u avεk dε εs εm εs
ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
mε ty nε ʒamε la
sil tə plε ʁepɔ̃ mwa
ʒε pase la nɥi,
atɑ̃dɑ̃ də tε nuvεllə,
ynə nɥi a mə fεʁə dy susi puʁ twa,
ʒə nε pa ʁəsy lə mwɛ̃dʁə apεl,
kεl ʒɑ̃ʁə dεkskyzə va ty ɑ̃kɔʁə mə tʁuve,
ʒɑ̃n- ε ase kə ty ʃεʁʃəz- a mevite
oʁε ty si pœʁ də mafʁɔ̃te
ʒə mə lɑ̃ɡi tεllmɑ̃ də tə vwaʁ
kə ʒapεllə tutə lεz- œʁ
ɥi œʁ dy ma ʒə pɑ̃sə a twa
oz- epʁəvə kɔ̃ tʁavεʁse
lə telefɔnə sɔnə, ʒɑ̃tɑ̃z- ynə vwa
lε kʁiz- e lε laʁməz- ɔ̃ ʁɑ̃plase ma ʒwa
ʒε vy nɔtʁə istwaʁə saʃəve dəvɑ̃ mwa
e no pʁɔʒε nə sə ʁealizəʁɔ̃ pa
kaʁ sεt- ynə viks də fijə ki ma ʁəpɔ̃dy
ty ma pεʁdy…