Poeme : Jérémy C’est Tt Ce Ke J’ai A Te Dire ! ! ! !

Jérémy C’est Tt Ce Ke J’ai A Te Dire ! ! ! !

J’ai des choses à te dire,
J’ai laissé des messages,
Et envoyé des e-mail et des sms
J’ai des choses à te dire
Mais si tu ne m’entends pas,
Tu sais tu me perdras
J’ai des choses à te dire,
Des choses qui ne se disent pas
Sur les messageries ou avec des sms
J’ai des choses à te dire,
Mais tu n’es jamais là
S’il te plait répond moi
J’ai passé la nuit,
Attendant de tes nouvelles,
Une nuit à me faire du souci pour toi,
Je n’ai pas reçu le moindre appel,
Quel genre d’excuse vas-tu encore me trouver,
J’en ai assez que tu cherches à m’éviter
Aurait tu si peur de m’affronter
Je me languit tellement de te voir
Que j’appelle toutes les heures
8 heures du mat je pense a toi
Aux épreuves qu’on traversé
Le téléphone sonne, j’entends une voix
Les cris et les larmes ont remplacé ma joie
J’ai vu notre histoire s’achever devant moi
Et nos projets ne se réaliseront pas
Car c’est une vix de fille qui ma repondu
Tu ma perdu…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Jérémy C’est Tt Ce Ke J’ai A Te Dire ! ! ! !

  jai=des=cho=ses=à=te=di=re 8
  jai=lais=sé=des=mes=sa=ges 7
  et=en=voy=é=des=e=mail=et=des=s=m=s 12
  jai=des=cho=ses=à=te=di=re 8
  mais=si=tu=ne=men=tends=pas 7
  tu=sais=tu=me=per=dras 6
  jai=des=cho=ses=à=te=di=re 8
  des=cho=ses=qui=ne=se=di=sent=pas 9
  sur=les=mes=sage=ries=ou=a=vec=des=s=m=s 12
  jai=des=cho=ses=à=te=di=re 8
  mais=tu=nes=ja=mais=là 6
  sil=te=plait=ré=pond=moi 6
  jai=pas=sé=la=nuit 5
  at=ten=dant=de=tes=nou=vel=les 8
  u=ne=nuit=à=me=fai=re=du=sou=ci=pour=toi 12
  je=nai=pas=re=çu=le=moin=dre=ap=pel 10
  quel=genre=dex=cu=se=vas=tu=en=co=re=me=trou=ver 13
  jen=ai=as=sez=que=tu=cher=ches=à=mé=vi=ter 12
  au=rait=tu=si=peur=de=maf=fron=ter 9
  je=me=lan=guit=tel=le=ment=de=te=voir 10
  que=jap=pel=le=tou=tes=les=heures 8
  hu=it=heures=du=mat=je=pen=sea=toi 9
  aux=é=preu=ves=quon=tra=ver=sé 8
  le=té=lé=phone=son=ne=jen=tends=u=ne=voix 11
  les=cris=et=les=lar=mes=ont=rem=pla=cé=ma=joie 12
  jai=vu=no=tre=his=toire=sa=che=ver=de=vant=moi 12
  et=nos=pro=jets=ne=se=ré=a=li=se=ront=pas 12
  car=cest=u=ne=vix=de=fille=qui=ma=re=pon=du 12
  tu=ma=per=du 4
 • Phonétique : Jérémy C’est Tt Ce Ke J’ai A Te Dire ! ! ! !

  ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
  ʒε lεse dε mesaʒə,
  e ɑ̃vwaje dεz- ə maj e dε εs εm εs
  ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə
  mε si ty nə mɑ̃tɑ̃ pa,
  ty sε ty mə pεʁdʁa
  ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
  dε ʃozə ki nə sə dize pa
  syʁ lε mesaʒəʁiz- u avεk dε εs εm εs
  ʒε dε ʃozəz- a tə diʁə,
  mε ty nε ʒamε la
  sil tə plε ʁepɔ̃ mwa
  ʒε pase la nɥi,
  atɑ̃dɑ̃ də tε nuvεllə,
  ynə nɥi a mə fεʁə dy susi puʁ twa,
  ʒə nε pa ʁəsy lə mwɛ̃dʁə apεl,
  kεl ʒɑ̃ʁə dεkskyzə va ty ɑ̃kɔʁə mə tʁuve,
  ʒɑ̃n- ε ase kə ty ʃεʁʃəz- a mevite
  oʁε ty si pœʁ də mafʁɔ̃te
  ʒə mə lɑ̃ɡi tεllmɑ̃ də tə vwaʁ
  kə ʒapεllə tutə lεz- œʁ
  ɥi œʁ dy ma ʒə pɑ̃sə a twa
  oz- epʁəvə kɔ̃ tʁavεʁse
  lə telefɔnə sɔnə, ʒɑ̃tɑ̃z- ynə vwa
  lε kʁiz- e lε laʁməz- ɔ̃ ʁɑ̃plase ma ʒwa
  ʒε vy nɔtʁə istwaʁə saʃəve dəvɑ̃ mwa
  e no pʁɔʒε nə sə ʁealizəʁɔ̃ pa
  kaʁ sεt- ynə viks də fijə ki ma ʁəpɔ̃dy
  ty ma pεʁdy…
 • Syllabes Phonétique : Jérémy C’est Tt Ce Ke J’ai A Te Dire ! ! ! !

  ʒε=dε=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə 8
  ʒε=lε=se=dε=me=sa=ʒə 7
  e=ɑ̃=vwa=je=dεzə=maj=e=dε=ε=səεm=εsə 11
  ʒε=dε=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə 8
  mε=si=ty=nə=mɑ̃=tɑ̃=pa 7
  ty=sε=ty=mə=pεʁ=dʁa 6
  ʒε=dε=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə 8
  dε=ʃo=zə=kinə=sə=di=ze=pa 8
  syʁ=lε=me=saʒə=ʁi=zu=a=vεk=dε=ε=səεm=εsə 12
  ʒε=dε=ʃo=zə=za=tə=di=ʁə 8
  mε=ty=nε=ʒa=mε=la 6
  sil=tə=plε=ʁe=pɔ̃=mwa 6
  ʒε=pa=se=la=nɥi 5
  a=tɑ̃=dɑ̃=də=tε=nu=vεl=lə 8
  ynə=nɥi=a=mə=fε=ʁə=dy=su=si=puʁ=twa 11
  ʒə=nε=paʁə=sy=lə=mwɛ̃=dʁəa=pεl 8
  kεl=ʒɑ̃ʁə=dεk=sky=zə=va=ty=ɑ̃=kɔ=ʁə=mə=tʁu=ve 13
  ʒɑ̃=nε=ase=kə=ty=ʃεʁ=ʃə=za=me=vi=te 11
  o=ʁε=ty=si=pœʁ=də=ma=fʁɔ̃=te 9
  ʒə=mə=lɑ̃=ɡi=tεl=lmɑ̃də=tə=vwaʁ 8
  kə=ʒa=pεl=lə=tu=tə=lε=zœʁ 8
  ɥi=œʁ=dy=maʒə=pɑ̃=sə=a=twa 8
  o=ze=pʁə=və=kɔ̃=tʁa=vεʁ=se 8
  lə=te=le=fɔnə=sɔ=nə=ʒɑ̃=tɑ̃=zy=nə=vwa 11
  lε=kʁi=ze=lε=laʁmə=zɔ̃=ʁɑ̃=pla=se=ma=ʒwa 11
  ʒε=vy=nɔtʁə=is=twaʁə=sa=ʃə=ve=də=vɑ̃=mwa 11
  e=no=pʁɔ=ʒεnə=sə=ʁe=a=li=zə=ʁɔ̃=pa 11
  kaʁ=sε=tynə=viks=də=fi=jə=ki=ma=ʁə=pɔ̃=dy 12
  ty=ma=pεʁ=dy 4

PostScriptum

ca resume tt ! !

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/02/2006 09:546o¤p~sérenity~l¤o90

bo poème mais triste l’amour fait mal
amitié élodie