Poème-France.com

Poeme : Mon Ptit Frere CorentinMon Ptit Frere Corentin

Tu es parti
Sans même nous dire adieu.
C’était trop tôt,
Mais le ciel était trop beau.

Dieu t’a réclamé,
Mais cela a été tellement vite.
J’aurais dû me douter,
Que la mort était si près.
Des mouchoirs pleins les mains,
Ta photo près de moi.
Je pleure, je pleure,
Mais le ciel ne te fera pas tomber.

Il y a sûrement une étoile,
Qui portera ton nom.
Tu seras toujours dans mon cœur,
Et chacune de mes larmes sera une particule de ton corps.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty ε paʁti
sɑ̃ mεmə nu diʁə adjø.
setε tʁo to,
mε lə sjεl etε tʁo bo.

djø ta ʁeklame,
mε səla a ete tεllmɑ̃ vitə.
ʒoʁε dy mə dute,
kə la mɔʁ etε si pʁε.
dε muʃwaʁ plɛ̃ lε mɛ̃,
ta fɔto pʁε də mwa.
ʒə plœʁə, ʒə plœʁə,
mε lə sjεl nə tə fəʁa pa tɔ̃be.

il i a syʁəmɑ̃ ynə etwalə,
ki pɔʁtəʁa tɔ̃ nɔ̃.
ty səʁa tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
e ʃakynə də mε laʁmə- səʁa ynə paʁtikylə də tɔ̃ kɔʁ.