Univers de poésie d'un auteur

Poème:Heureuse

Le Poème

Aujourd’hui je me rends compte de quelque chose,
Quelque chose que j’aurais dû comprendre il y a longtemps,
La vie est un cadeau du ciel,
Quelque chose d’exceptionnel,
Tant d’adultes me le disaient,
Mais moi, si entêtée je ne voulais pas les croire,
Je m’en veux, je m’en veux de ne pas les avoir crus,
Si j’avais pu comprendre avant,
Tant de gestes je n’aurais pas faits,
Tant de paroles je n’aurais pas dites,
Mais je me dis qu’il n’est pas trop tard,
Je suis encore jeune,
Et si aujourd’hui je m’en rends compte,
Ça ne peut être que grâce à vous,
Mes enseignants,
Je vous dis merci d’avoir pu supporter mes crises de désespoirs, de colère et de tristesse,
Toujours là pour essayer de me remonter le morale,
Je sais que vous étiez tannés de me voir aller comme j’étais,
Il y a quelques mois,
Je vous aurais fait l’air bête pour avoir essayer de vouloir m’aider,
Mais aujourd’hui je vous en remercie,
Vous êtes les seuls adultes significatifs pour moi dans ma vie,
Parce que vous êtes les seuls qui ont osé venir me redonner goût de vivre,
Vous avez osé…
Et pour moi c’est beaucoup puisque ça ne peut être que grâce à vous,
Quelquefois, seul un sourire pouvait me faire comprendre beaucoup,
Je suis sure d’une chose dans ma vie,
Je ne vous oublierai jamais
Parce que c’est vous qui m’avez rendue heureuse
Et appris à avoir confiance en l’avenir,
Peut-être trouvez-vous que vous n’avez pas fait beaucoup pour moi,
Mais le peu que vous avez fait,
Moi Maureen je le considérerai toujours gros comme le ciel
Puisque je suis plus que jamais heureuse de vivre,
Lorsque les gens me demanderont pourquoi tout d’un coup je suis joyeuse de vivre,
Je vais tout simplement leur répondre :
MADAME GOREZ, MADAME LEFRANCOIS MADAME VEZIRIAN ET MONSIERU MASSE MES ENSEIGNANTES ET MON DIRECTEUR ! ! !
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de (K)Maureen(K)

Poète (K)Maureen(K)

(K)Maureen(K) a publié sur le site 121 écrits. (K)Maureen(K) est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Heureuseau=jourdhui=je=me=rends=comp=te=de=quel=que=chose 11
quel=que=chose=que=jau=rais=dû=com=pren=dre=il=y=a=long=temps 15
la=vie=est=un=ca=deau=du=ciel 8
quel=que=chose=dex=cep=ti=on=nel 8
tant=da=dul=tes=me=le=di=saient 8
mais=moi=si=en=tê=tée=je=ne=vou=lais=pas=les=croire 13
je=men=veux=je=men=veux=de=ne=pas=les=a=voir=crus 13
si=ja=vais=pu=compren=dre=a=vant 8
tant=de=ges=tes=je=nau=rais=pas=faits 9
tant=de=pa=roles=je=nau=rais=pas=dites 9
mais=je=me=dis=quil=nest=pas=trop=tard 9
je=suis=en=co=re=jeu=ne 7
et=si=au=jourdhui=je=men=rends=comp=te 9
ça=ne=peut=être=que=grâ=ceà=vous 8
mes=en=sei=gnants 4
je=vous=dis=mer=ci=da=voir=pu=sup=por=ter=mes=crises=de=dé=ses=poirs=de=co=lè=reet=de=tris=tes=se 25
tou=jours=là=pour=es=sayer=de=me=re=mon=ter=le=mo=rale 14
je=sais=que=vous=é=tiez=tan=nés=de=me=voir=al=ler=comme=jé=tais 16
il=y=a=quel=ques=mois 6
je=vous=au=rais=fait=lair=bête=pour=a=voir=es=sayer=de=vou=loir=mai=der 17
mais=au=jourdhui=je=vous=en=re=mer=cie 9
vous=êtes=les=seuls=a=dul=tes=si=gni=fi=ca=tifs=pour=moi=dans=ma=vie 17
par=ce=que=vous=êtes=les=seuls=qui=ont=o=sé=ve=nir=me=re=don=ner=goût=de=vivre 20
vous=a=vez=o=sé 5
et=pour=moi=cest=beau=coup=puis=que=ça=ne=peut=être=que=grâ=ceà=vous 16
quel=que=fois=seul=un=sou=rire=pou=vait=me=fai=re=com=pren=dre=beau=coup 17
je=suis=sure=dune=cho=se=dans=ma=vie 9
je=ne=vous=ou=blie=rai=ja=mais 8
par=ce=que=cest=vous=qui=ma=vez=ren=due=heu=reuse 12
et=ap=pris=à=a=voir=con=fianceen=la=ve=nir 11
peut=têtre=trou=vez=vous=que=vous=na=vez=pas=fait=beau=coup=pour=moi 15
mais=le=peu=que=vous=a=vez=fait 8
moi=mau=reen=je=le=con=si=dére=rai=tou=jours=gros=com=me=le=ciel 16
puis=que=je=suis=plus=que=ja=mais=heu=reuse=de=vivre 12
lors=que=les=gens=me=de=mande=ront=pour=quoi=tout=dun=coup=je=suis=joyeu=se=de=vivre 19
je=vais=tout=simple=ment=leur=ré=pondre 8
ma=dame=go=rez=ma=da=me=le=fran=cois=ma=da=me=ve=zi=rian=et=mon=sie=ru=mas=se=mes=en=sei=gnan=tes=et=mon=di=rec=teur 32
Phonétique : Heureuseoʒuʁdɥi ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə də kεlkə ʃozə,
kεlkə ʃozə kə ʒoʁε dy kɔ̃pʁɑ̃dʁə il i a lɔ̃tɑ̃,
la vi εt- œ̃ kado dy sjεl,
kεlkə ʃozə dεksεpsjɔnεl,
tɑ̃ dadyltə mə lə dizε,
mε mwa, si ɑ̃tεte ʒə nə vulε pa lε kʁwaʁə,
ʒə mɑ̃ vø, ʒə mɑ̃ vø də nə pa lεz- avwaʁ kʁys,
si ʒavε py kɔ̃pʁɑ̃dʁə avɑ̃,
tɑ̃ də ʒεstə ʒə noʁε pa fε,
tɑ̃ də paʁɔlə ʒə noʁε pa ditə,
mε ʒə mə di kil nε pa tʁo taʁ,
ʒə sɥiz- ɑ̃kɔʁə ʒənə,
e si oʒuʁdɥi ʒə mɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə,
sa nə pø εtʁə kə ɡʁasə a vu,
mεz- ɑ̃sεɲɑ̃,
ʒə vu di mεʁsi davwaʁ py sypɔʁte mε kʁizə də dezεspwaʁ, də kɔlεʁə e də tʁistεsə,
tuʒuʁ la puʁ esεje də mə ʁəmɔ̃te lə mɔʁalə,
ʒə sε kə vuz- etje tane də mə vwaʁ ale kɔmə ʒetε,
il i a kεlk mwa,
ʒə vuz- oʁε fε lεʁ bεtə puʁ avwaʁ esεje də vulwaʁ mεde,
mεz- oʒuʁdɥi ʒə vuz- ɑ̃ ʁəmεʁsi,
vuz- εtə lε səlz- adyltə siɲifikatif puʁ mwa dɑ̃ ma vi,
paʁsə kə vuz- εtə lε səl ki ɔ̃ oze vəniʁ mə ʁədɔne ɡu də vivʁə,
vuz- avez- oze…
e puʁ mwa sε boku pɥiskə sa nə pø εtʁə kə ɡʁasə a vu,
kεlkəfwa, səl œ̃ suʁiʁə puvε mə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə boku,
ʒə sɥi syʁə dynə ʃozə dɑ̃ ma vi,
ʒə nə vuz- ubljəʁε ʒamε
paʁsə kə sε vu ki mave ʁɑ̃dɥ œʁøzə
e apʁiz- a avwaʁ kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃ lavəniʁ,
pø tεtʁə tʁuve vu kə vu nave pa fε boku puʁ mwa,
mε lə pø kə vuz- ave fε,
mwa moʁin ʒə lə kɔ̃sideʁəʁε tuʒuʁ ɡʁo kɔmə lə sjεl
pɥiskə ʒə sɥi plys kə ʒamεz- œʁøzə də vivʁə,
lɔʁskə lε ʒɑ̃ mə dəmɑ̃dəʁɔ̃ puʁkwa tu dœ̃ ku ʒə sɥi ʒwajøzə də vivʁə,
ʒə vε tu sɛ̃pləmɑ̃ lœʁ ʁepɔ̃dʁə :
madamə ɡɔʁe, madamə ləfʁɑ̃kwa madamə vəziʁjɑ̃ e mɔ̃sjəʁy masə mεz- ɑ̃sεɲɑ̃təz- e mɔ̃ diʁεktœʁ ! ! !
Syllabes Phonétique : Heureuseo=ʒuʁ=dɥiʒə=mə=ʁɑ̃=kɔ̃=tə=də=kεl=kə=ʃozə 11
kεl=kə=ʃozə=kə=ʒo=ʁε=dy=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=il=i=a=lɔ̃=tɑ̃ 15
la=vi=ε=tœ̃=ka=do=dy=sjεl 8
kεl=kə=ʃo=zə=dεk=sεp=sjɔ=nεl 8
tɑ̃=da=dyl=tə=mə=lə=di=zε 8
mε=mwa=si=ɑ̃=tε=te=ʒə=nə=vu=lε=pa=lε=kʁwaʁə 13
ʒə=mɑ̃=vø=ʒə=mɑ̃vødə=nə=pa=lε=za=vwaʁ=kʁys 11
si=ʒa=vε=py=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=a=vɑ̃ 8
tɑ̃də=ʒεs=tə=ʒə=no=ʁε=pa=fε 8
tɑ̃də=pa=ʁɔ=lə=ʒə=no=ʁε=paditə 8
mεʒə=mə=di=kil=nε=pa=tʁo=taʁ 8
ʒə=sɥi=zɑ̃=kɔ=ʁə=ʒə=nə 7
e=si=o=ʒuʁ=dɥiʒə=mɑ̃=ʁɑ̃=kɔ̃tə 8
sanə=pø=ε=tʁə=kə=ɡʁa=səa=vu 8
mε=zɑ̃=sε=ɲɑ̃ 4
ʒə=vu=di=mεʁ=si=da=vwaʁ=py=sy=pɔʁ=te=mε=kʁizə=də=de=zεs=pwaʁ=də=kɔ=lε=ʁəe=də=tʁis=tεsə 24
tu=ʒuʁ=la=puʁ=e=sε=je=də=mə=ʁə=mɔ̃=te=lə=mɔʁalə 14
ʒə=sεkə=vu=ze=tje=ta=ne=də=mə=vwaʁ=a=le=kɔ=mə=ʒe=tε 16
il=i=a=kεl=kə=mwa 6
ʒə=vu=zo=ʁε=fε=lεʁ=bεtə=puʁ=a=vwaʁ=e=sε=je=də=vu=lwaʁ=mε=de 18
mε=zo=ʒuʁ=dɥiʒə=vu=zɑ̃=ʁə=mεʁ=si 9
vu=zεtə=lε=səl=za=dyl=tə=si=ɲi=fi=ka=tif=puʁ=mwa=dɑ̃=ma=vi 17
paʁsə=kə=vu=zε=tə=lε=səl=ki=ɔ̃=o=ze=və=niʁ=mə=ʁə=dɔ=ne=ɡu=də=vivʁə 20
vu=za=ve=zo=ze 5
e=puʁ=mwa=sε=bo=ku=pɥiskə=sa=nə=pø=ε=tʁə=kə=ɡʁa=səa=vu 16
kεl=kə=fwa=səl=œ̃=su=ʁiʁə=pu=vε=mə=fε=ʁə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁə=bo=ku 17
ʒə=sɥi=syʁə=dynə=ʃo=zə=dɑ̃=ma=vi 9
ʒə=nə=vu=zu=bljə=ʁε=ʒa=mε 8
paʁsə=kə=sε=vu=ki=ma=ve=ʁɑ̃dɥ=œ=ʁøzə 10
e=a=pʁi=za=a=vwaʁ=kɔ̃=fjɑ̃səɑ̃=la=və=niʁ 11
pø=tεtʁə=tʁu=ve=vu=kə=vu=na=ve=pa=fε=bo=ku=puʁ=mwa 15
mε=lə=pø=kə=vu=za=ve=fε 8
mwa=mo=ʁin=ʒə=lə=kɔ̃=si=de=ʁə=ʁε=tu=ʒuʁ=ɡʁo=kɔmə=lə=sjεl 16
pɥiskə=ʒə=sɥi=plys=kə=ʒa=mε=zœ=ʁø=zə=də=vivʁə 12
lɔʁskə=lε=ʒɑ̃=mə=də=mɑ̃=də=ʁɔ̃=puʁ=kwa=tu=dœ̃=ku=ʒə=sɥi=ʒwa=jø=zə=də=vivʁə 20
ʒə=vε=tu=sɛ̃plə=mɑ̃=lœʁ=ʁe=pɔ̃dʁə 8
ma=damə=ɡɔ=ʁe=ma=da=mə=lə=fʁɑ̃=kwa=ma=da=mə=və=zi=ʁjɑ̃=e=mɔ̃=sjə=ʁy=ma=sə=mε=zɑ̃=sε=ɲɑ̃=tə=ze=mɔ̃=di=ʁεk=tœʁ 32

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
25/06/2005 17:29(F)Fleurlune Mimi(F)

chui contente que tu as repris gout a la vie et ca grace a tes enseignants
la vie c le plus beau cadeau de la vie lol
continu
amitié....mimi(k)

Poème Amour
Du 02/03/2004 00:00

L'écrit contient 341 mots qui sont répartis dans 1 strophes.