Poème-France.com

Poeme : CupidonCupidon

Cupidon est le Dieu de l’amour
C’est grâce à lui qu’on tombe en amour
Car il nous lance une flèche sur le cœur
Pour qu’on voit des cœurs un peu partout.

Quand le feu de la passion
Nous brûle d’excitation
Notre cœur bondit dans notre poitrine
Pendant qu’on chante une contine
Et notre sang fige
Quand on prend une tige
Une tige de fleur pour donner
À notre bien aimée.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kypidɔ̃ ε lə djø də lamuʁ
sε ɡʁasə a lɥi kɔ̃ tɔ̃bə ɑ̃n- amuʁ
kaʁ il nu lɑ̃sə ynə flεʃə syʁ lə kœʁ
puʁ kɔ̃ vwa dε kœʁz- œ̃ pø paʁtu.

kɑ̃ lə fø də la pasjɔ̃
nu bʁylə dεksitasjɔ̃
nɔtʁə kœʁ bɔ̃di dɑ̃ nɔtʁə pwatʁinə
pɑ̃dɑ̃ kɔ̃ ʃɑ̃tə ynə kɔ̃tinə
e nɔtʁə sɑ̃ fiʒə
kɑ̃t- ɔ̃ pʁɑ̃t- ynə tiʒə
ynə tiʒə də flœʁ puʁ dɔne
a nɔtʁə bjɛ̃ εme.