Poème-France.com

Poeme : RoxaneRoxane

Roxane,
Ca fé 1 mois et 5 jour ojord’ui ke je sort ac ton frere,
É ier on a paC 1 aprem ac des cop1 a anthony, toi et des cop1 a toi et anthony,
Ben je trouve kon a super bien parlé,
Tu ma expliké t probleme,
Tu ma expliké koment ya 1 semaine tu avé perdu ton enfants ya 1 semaine,
Javé les larmes o yx,
Tu est vrémennt 1 belle sœur FORMIDABLE ! ! !
Jadore vrément votre famille ! !
É des ke tu ora 1 probleem vi1 me voir je seré tjr a ton écoute ! ! ! ! !
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʁɔksanə,
ka fe œ̃ mwaz- e sɛ̃k ʒuʁ ɔʒɔʁdɥi kə ʒə sɔʁ ak tɔ̃ fʁəʁə,
e je ɔ̃n- a pak œ̃n- apʁεm ak dε kɔp œ̃n- a ɑ̃tɔni, twa e dε kɔp œ̃n- a twa e ɑ̃tɔni,
bεn ʒə tʁuvə kɔ̃ a sype bjɛ̃ paʁle,
ty ma εksplike te pʁɔbləmə,
ty ma εksplike kɔme ia œ̃ səmεnə ty ave pεʁdy tɔ̃n- ɑ̃fɑ̃z- ia œ̃ səmεnə,
ʒave lε laʁməz- o iks,
ty ε vʁemεn œ̃ bεllə sœʁ fɔʁmidablə ! ! !
ʒadɔʁə vʁemɑ̃ vɔtʁə famijə ! !
e dε kə ty ɔʁa œ̃ pʁɔblim vi œ̃ mə vwaʁ ʒə səʁe te ʒi εʁ a tɔ̃n- ekutə ! ! !