Poème-France.com

Poeme : Mon Ptit Frere Ke JaimeMon Ptit Frere Ke Jaime

Le jour où tu es parti
Je n’avais pas encore compris
Que plus jamais je ne te reverrai
Sauf peut être aux cieux
Dans ce grand paradis bleu
Où je pourrai te revoir sourire
Et enfin je pourrai rire
Car depuis que tu n’es plus là
Je ne vois plus l’intêret de rester en bas
Et si je pleure en écrivant ce poème
Ca veut dire simplement que je t’aime.
Tu me manques.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə ʒuʁ u ty ε paʁti
ʒə navε pa ɑ̃kɔʁə kɔ̃pʁi
kə plys ʒamε ʒə nə tə ʁəveʁε
sof pø εtʁə o sjø
dɑ̃ sə ɡʁɑ̃ paʁadi blø
u ʒə puʁʁε tə ʁəvwaʁ suʁiʁə
e ɑ̃fɛ̃ ʒə puʁʁε ʁiʁə
kaʁ dəpɥi kə ty nε plys la
ʒə nə vwa plys lɛ̃tεʁε də ʁεste ɑ̃ ba
e si ʒə plœʁə ɑ̃n- ekʁivɑ̃ sə pɔεmə
ka vø diʁə sɛ̃pləmɑ̃ kə ʒə tεmə.
ty mə mɑ̃k.