Univers de poésie d'un auteur

Poème:Keske Le Paradis Keske Lenfer

Le Poème

Un samouraï qui marchait sur la route, aperçu un vieux moine silencieusement assis dans la position du Lotus, au bord du trottoir, méditant profondément.
Le jeune homme, vigoureux, l’apostropha et lui demanda curieusement : « A quoi ressemblent le paradis et l’enfer ? »
Lentement, le sage ouvrit les yeux, et après une interminable minute lui répliqua : « Tu désires connaître ce que recèle le Paradis ainsi que les innombrables secrets de l’Enfer ! Toi, si mal vêtu, avec ton allure désordonné. Toi d’une laideur si affreuse que même un singe, aussi sauvage qu’il soit, ne voudrait pas de toi, tu oses me demander cela ! »
Enervé, le samouraï insulta le vieux moine des seuls mots qu’il possédait dans sa langue maternelle, et, exaspéré de ces paroles, brandit son épée tandis que sa figure devenait rouge-feu, tellement que le sang lui montait à la tête.
Au moment de le décapiter, le moine, d’un calme indéfinissable, déclara : « Cela, c’est l’Enfer. »
Le jeune, stupéfait, laissa tomber son arme à ses pieds, et sa colère s’estompa d’un éclair, tellement il brûlait d’admiration pour le vieil homme. En effet, il comprenait que cet homme avait risqué de périr par la tranche de sa lame luisante d’avidité, pour lui prodiguer cet enseignement ! Ce geste était tellement touchant qu’il se mit à pleurer des larmes cristallisées de gratitude.
« Et cela, c’est le paradis » murmura le moine avant de refermé les yeux, enivré par le calme paradisiaque qui régnait tout autour de lui.
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de (K)Maureen(K)

Poète (K)Maureen(K)

(K)Maureen(K) a publié sur le site 121 écrits. (K)Maureen(K) est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Keske Le Paradis Keske Lenferun=sa=mou=raï=qui=mar=chait=sur=la=rou=te=a=per=çu=un=vieux=moi=ne=si=len=cieu=se=ment=as=sis=dans=la=po=si=ti=on=du=lo=tus=au=bord=du=trot=toir=mé=di=tant=pro=fon=dé=ment 46
le=jeu=ne=hom=me=vi=gou=reux=la=pos=tro=pha=et=lui=de=man=da=cu=rieu=se=ment=a=quoi=res=sem=blent=le=pa=ra=dis=et=len=fer 33
lente=ment=le=sa=geou=vrit=les=yeux=et=a=près=u=ne=in=ter=mi=na=ble=mi=nu=te=lui=ré=pli=qua=tu=dé=si=res=con=naî=tre=ce=que=re=cè=le=le=pa=ra=dis=ain=si=que=les=in=nom=bra=bles=se=crets=de=len=fer=toi=si=mal=vê=tu=a=vec=ton=al=lu=re=dé=sor=don=né=toi=du=ne=lai=deur=si=af=freu=se=que=mê=me=un=sin=ge=aus=si=sau=va=ge=quil=soit=ne=vou=drait=pas=de=toi=tu=o=ses=me=de=man=der=ce=la 106
ener=vé=le=sa=mou=raï=in=sul=ta=le=vieux=moine=des=seuls=mots=quil=pos=sé=dait=dans=sa=lan=gue=ma=ter=nel=le=et=exas=pé=ré=de=ces=pa=ro=les=bran=dit=son=é=pée=tan=dis=que=sa=fi=gu=re=de=ve=nait=rou=ge=feu=tel=le=ment=que=le=sang=lui=mon=tait=à=la=tête 66
au=mo=ment=de=le=dé=ca=pi=ter=le=moi=ne=dun=cal=me=in=dé=fi=nis=sa=ble=dé=cla=ra=ce=la=cest=len=fer 29
le=jeune=s=tu=pé=fait=lais=sa=tom=ber=son=ar=meà=ses=pieds=et=sa=co=lè=re=ses=tom=pa=dun=é=clair=tel=le=ment=il=brû=lait=dad=mi=ra=tion=pour=le=vieil=hom=me=en=ef=fet=il=com=pre=nait=que=cet=hom=me=a=vait=ris=qué=de=pé=rir=par=la=tran=che=de=sa=la=me=lui=san=te=da=vi=di=té=pour=lui=pro=di=guer=cet=en=sei=gne=ment=ce=ges=te=é=tait=tel=le=ment=tou=chant=quil=se=mit=à=pleu=rer=des=lar=mes=cris=tal=li=sées=de=gra=ti=tude 111
et=ce=la=cest=le=pa=ra=dis=mur=mu=ra=le=moi=ne=a=vant=de=re=fer=mé=les=y=eux=en=ivré=par=le=cal=me=pa=ra=di=si=a=que=qui=ré=gnait=tout=au=tour=de=lui 44
Phonétique : Keske Le Paradis Keske Lenferœ̃ samuʁaj ki maʁʃε syʁ la ʁutə, apεʁsy œ̃ vjø mwanə silɑ̃sjøzəmɑ̃ asi dɑ̃ la pozisjɔ̃ dy lɔtys, o bɔʁ dy tʁɔtwaʁ, meditɑ̃ pʁɔfɔ̃demɑ̃.
lə ʒənə ɔmə, viɡuʁø, lapɔstʁɔfa e lɥi dəmɑ̃da kyʁjøzəmɑ̃ : « a kwa ʁəsɑ̃ble lə paʁadiz- e lɑ̃fe ? »
lɑ̃təmɑ̃, lə saʒə uvʁi lεz- iø, e apʁεz- ynə ɛ̃tεʁminablə minytə lɥi ʁeplika : « ty deziʁə kɔnεtʁə sə kə ʁəsεlə lə paʁadiz- ɛ̃si kə lεz- inɔ̃bʁablə sεkʁε də lɑ̃fe ! twa, si mal vεty, avεk tɔ̃n- alyʁə dezɔʁdɔne. twa dynə lεdœʁ si afʁøzə kə mεmə œ̃ sɛ̃ʒə, osi sovaʒə kil swa, nə vudʁε pa də twa, ty ozə mə dəmɑ̃de səla ! »
ɑ̃nεʁve, lə samuʁaj ɛ̃sylta lə vjø mwanə dε səl mo kil pɔsedε dɑ̃ sa lɑ̃ɡ matεʁnεllə, e, εɡzaspeʁe də sε paʁɔlə, bʁɑ̃di sɔ̃n- epe tɑ̃di kə sa fiɡyʁə dəvənε ʁuʒə fø, tεllmɑ̃ kə lə sɑ̃ lɥi mɔ̃tε a la tεtə.
o mɔmɑ̃ də lə dekapite, lə mwanə, dœ̃ kalmə ɛ̃definisablə, deklaʁa : « səla, sε lɑ̃fe. »
lə ʒənə, stypefε, lεsa tɔ̃be sɔ̃n- aʁmə a sε pje, e sa kɔlεʁə sεstɔ̃pa dœ̃n- eklεʁ, tεllmɑ̃ il bʁylε dadmiʁasjɔ̃ puʁ lə vjεj ɔmə. ɑ̃n- efε, il kɔ̃pʁənε kə sεt ɔmə avε ʁiske də peʁiʁ paʁ la tʁɑ̃ʃə də sa lamə lɥizɑ̃tə davidite, puʁ lɥi pʁɔdiɡe sεt ɑ̃sεɲəmɑ̃ ! sə ʒεstə etε tεllmɑ̃ tuʃɑ̃ kil sə mit a pləʁe dε laʁmə- kʁistalize də ɡʁatitydə.
« εt səla, sε lə paʁadis » myʁmyʁa lə mwanə avɑ̃ də ʁəfεʁme lεz- iø, ɑ̃nivʁe paʁ lə kalmə paʁadizjakə ki ʁeɲε tut- otuʁ də lɥi.
Syllabes Phonétique : Keske Le Paradis Keske Lenferœ̃=sa=mu=ʁaj=ki=maʁ=ʃε=syʁ=la=ʁu=tə=a=pεʁ=sy=œ̃=vj=ø=mwa=nə=si=lɑ̃=sjø=zə=mɑ̃=a=si=dɑ̃=la=po=zi=sjɔ̃=dy=lɔ=tys=o=bɔʁ=dy=tʁɔ=twaʁ=me=di=tɑ̃=pʁɔ=fɔ̃=de=mɑ̃ 46
lə=ʒə=nə=ɔ=mə=vi=ɡu=ʁø=la=pɔs=tʁɔ=fa=e=lɥi=də=mɑ̃=da=ky=ʁj=ø=zə=mɑ̃=a=kwa=ʁə=sɑ̃=ble=lə=pa=ʁa=di=ze=lɑ̃=fe 34
lɑ̃tə=mɑ̃=lə=sa=ʒəu=vʁi=lε=ziø=e=a=pʁε=zy=nə=ɛ̃=tεʁ=mi=na=blə=mi=ny=tə=lɥi=ʁe=pli=ka=ty=de=zi=ʁə=kɔ=nε=tʁə=sə=kə=ʁə=sε=lə=lə=pa=ʁa=di=zɛ̃=si=kə=lε=zi=nɔ̃=bʁa=blə=sε=kʁε=də=lɑ̃=fe=twa=si=mal=vε=ty=a=vεk=tɔ̃=na=ly=ʁə=de=zɔʁ=dɔ=ne=twa=dy=nə=lε=dœʁ=si=a=fʁø=zə=kə=mε=mə=œ̃=sɛ̃=ʒə=o=si=so=va=ʒə=kil=swa=nə=vu=dʁε=pa=də=twa=ty=o=zə=mə=də=mɑ̃=de=sə=la 106
ɑ̃=nεʁ=ve=lə=sa=mu=ʁaj=ɛ̃=syl=talə=vjø=mwa=nə=dε=səl=mo=kil=pɔ=se=dε=dɑ̃=sa=lɑ̃ɡ=ma=tεʁ=nεllə=e=εɡ=zas=pe=ʁe=də=sε=pa=ʁɔ=lə=bʁɑ̃=di=sɔ̃=ne=pe=tɑ̃=di=kə=sa=fi=ɡy=ʁə=də=və=nε=ʁu=ʒə=fø=tεl=lmɑ̃=kə=lə=sɑ̃=lɥi=mɔ̃=tε=a=la=tεtə 65
o=mɔ=mɑ̃=də=lə=de=ka=pi=te=lə=mwa=nə=dœ̃=kal=mə=ɛ̃=de=fi=ni=sa=blə=de=kla=ʁa=sə=la=sε=lɑ̃=fe 29
lə=ʒə=nə=sty=pe=fε=lε=sa=tɔ̃=be=sɔ̃=naʁməa=sε=pje=e=sa=kɔ=lε=ʁə=sεs=tɔ̃=pa=dœ̃=ne=klεʁ=tεl=lmɑ̃=il=bʁy=lε=dad=mi=ʁa=sjɔ̃=puʁ=lə=vjεj=ɔ=mə=ɑ̃=ne=fε=il=kɔ̃=pʁə=nε=kə=sεt=ɔ=mə=a=vε=ʁis=ke=də=pe=ʁiʁ=paʁ=la=tʁɑ̃=ʃə=də=sa=la=mə=lɥi=zɑ̃=tə=da=vi=di=te=puʁ=lɥi=pʁɔ=di=ɡe=sεt=ɑ̃=sε=ɲə=mɑ̃=sə=ʒεs=tə=e=tε=tεl=lmɑ̃=tu=ʃɑ̃=kil=sə=mit=a=plə=ʁe=dε=laʁ=mə=kʁis=ta=li=ze=də=ɡʁa=ti=tydə 108
εt=sə=la=sε=lə=pa=ʁa=dis=myʁ=my=ʁa=lə=mwa=nə=a=vɑ̃=də=ʁə=fεʁ=me=lε=zi=ø=ɑ̃=ni=vʁe=paʁ=lə=kal=mə=pa=ʁa=di=zj=a=kə=ki=ʁe=ɲε=tu=to=tuʁ=də=lɥi 45

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
06/03/2004 00:00Akopalyks 57

Original bravo

Auteur de Poésie
20/04/2004 00:00Romain Dehez

superbe!!!!!!!!!!!!!!!!! C est du grand art je retir mon chapeau et te salue. . . .
Bonne continuation
Amitié Romain

Poème Amour
Du 06/03/2004 00:00

L'écrit contient 255 mots qui sont répartis dans 1 strophes.