Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

Poème Amour
Publié le 12/03/2004 00:00

L'écrit contient 160 mots qui sont répartis dans 4 strophes. La composition des vers de ce poème suivent la forme classique du Sonnet.

Forme poétique utilisée

Sonnet

Poete : (K)Maureen(K)

Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

Je me souviens de la 1ere fois ou je tai vu
Jai ressenti une drole de chaleur dans mon cœur pr la 1ere fois
Je nai pas osé te lavouer alor je me sui tue
Javais trop peur detre rejetée et que tu teloignes de moi.

Jaurai pourtant voulu tout te dire et mieux te connaitre
Mais je pensais que tu etais maké et que tu menverrai paitre
Pour mon cœur jaurai du tout tavouer avant au peril de le tuer
Car jour apres jour mes sentiments nont cessé pour toi taugmenter.

Maintenant que tu le sais meme si tu veux que lon reste que de bons amis
Je serai daccord meme si mon cœur ne brulerai toujours que pour toi
Je suis prete a faire nimporte quoi meme a y laisser ma vie.

Mon amour cest toi que je veux connaitre
Cest avecc toi que je reve detre
Car cest toi dont je suis folle amoureuse et vx aimer.
 • Pieds Hyphénique: Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

  je=me=sou=viens=de=la=un=e=re=fois=ou=je=tai=vu 14
  jai=res=sen=ti=une=dro=le=de=cha=leur=dans=mon=cœur=p=r=la=un=e=re=fois 20
  je=nai=pas=o=sé=te=la=vouer=a=lor=je=me=sui=tue 14
  ja=vais=trop=peur=de=tre=re=je=tée=et=que=tu=te=loignes=de=moi 16

  jau=rai=pour=tant=vou=lu=tout=te=dire=et=mieux=te=con=naitre 14
  mais=je=pen=sais=que=tu=e=tais=ma=ké=et=que=tu=men=ver=rai=paitre 17
  pour=mon=cœur=jau=rai=du=tout=ta=vouer=a=vant=au=pe=ril=de=le=tuer 17
  car=jour=apres=jour=mes=sen=ti=ments=nont=ces=sé=pour=toi=taug=men=ter 16

  mainte=nant=que=tu=le=sais=me=me=si=tu=veux=que=lon=res=te=que=de=bons=a=mis 20
  je=se=rai=dac=cord=me=me=si=mon=cœur=ne=brule=rai=tou=jours=que=pour=toi 18
  je=suis=pre=tea=faire=nim=por=te=quoi=me=me=a=y=lais=ser=ma=vie 17

  mon=a=mour=cest=toi=que=je=veux=con=nai=tre 11
  cest=a=vecc=toi=que=je=re=ve=det=re 10
  car=cest=toi=dont=je=suis=fol=lea=mou=reuse=et=v=x=ai=mer 15
 • Phonétique : Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

  ʒə mə suvjɛ̃ də la œ̃n- əʁə fwaz- u ʒə tε vy
  ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dʁɔlə də ʃalœʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ pe εʁ la œ̃n- əʁə fwa
  ʒə nε pa oze tə lavue alɔʁ ʒə mə sɥi tɥ
  ʒavε tʁo pœʁ dətʁə ʁəʒəte e kə ty təlwaɲə də mwa.

  ʒoʁε puʁtɑ̃ vuly tu tə diʁə e mjø tə kɔnεtʁə
  mε ʒə pɑ̃sε kə ty ətε make e kə ty mɑ̃veʁε pεtʁə
  puʁ mɔ̃ kœʁ ʒoʁε dy tu tavue avɑ̃ o pəʁil də lə tɥe
  kaʁ ʒuʁ apʁə- ʒuʁ mε sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ sese puʁ twa toɡmɑ̃te.

  mɛ̃tənɑ̃ kə ty lə sε məmə si ty vø kə lɔ̃ ʁεstə kə də bɔ̃z- ami
  ʒə səʁε dakɔʁ məmə si mɔ̃ kœʁ nə bʁyləʁε tuʒuʁ kə puʁ twa
  ʒə sɥi pʁətə a fεʁə nɛ̃pɔʁtə kwa məmə a i lεse ma vi.

  mɔ̃n- amuʁ sεst twa kə ʒə vø kɔnεtʁə
  sεst avεk twa kə ʒə ʁəvə dətʁə
  kaʁ sεst twa dɔ̃ ʒə sɥi fɔlə amuʁøzə e ve iks εme.
 • Pieds Phonétique : Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

  ʒə=mə=su=vj=ɛ̃=də=la=œ̃=nə=ʁə=fwa=zu=ʒə=tε=vy 15
  ʒεʁə=sɑ̃=ti=y=nə=dʁɔ=lə=də=ʃa=lœʁ=dɑ̃=mɔ̃=kœʁ=pe=εʁ=la=œ̃=nə=ʁə=fwa 20
  ʒə=nε=pa=o=ze=tə=la=vu=e=a=lɔʁ=ʒə=mə=sɥi=tɥ 15
  ʒa=vε=tʁo=pœ=ʁə=də=tʁə=ʁə=ʒə=te=e=kə=ty=tə=lwa=ɲə=də=mwa 18

  ʒo=ʁε=puʁ=tɑ̃=vu=ly=tu=tə=di=ʁə=e=mj=ø=tə=kɔ=nε=tʁə 17
  mε=ʒə=pɑ̃=sε=kə=ty=ə=tε=ma=ke=e=kə=ty=mɑ̃=ve=ʁε=pε=tʁə 18
  puʁ=mɔ̃=kœʁ=ʒo=ʁε=dy=tu=ta=vu=e=a=vɑ̃=o=pə=ʁil=də=lə=tɥe 18
  kaʁ=ʒuʁ=a=pʁə=ʒuʁ=mε=sɑ̃=ti=mɑ̃=nɔ̃=se=se=puʁ=twa=toɡ=mɑ̃=te 17

  mɛ̃tə=nɑ̃=kə=ty=lə=sε=mə=mə=si=ty=vø=kə=lɔ̃=ʁεs=tə=kə=də=bɔ̃=za=mi 20
  ʒə=sə=ʁε=da=kɔʁmə=mə=si=mɔ̃=kœʁ=nə=bʁy=lə=ʁε=tu=ʒuʁ=kə=puʁ=twa 18
  ʒə=sɥipʁə=tə=a=fε=ʁə=nɛ̃=pɔʁ=tə=kwa=mə=mə=a=i=lε=se=ma=vi 18

  mɔ̃=na=muʁ=sεst=twa=kə=ʒə=vø=kɔ=nε=tʁə 11
  sεst=a=vεk=twa=kə=ʒə=ʁə=və=də=tʁə 10
  kaʁ=sεst=twa=dɔ̃=ʒə=sɥi=fɔ=lə=a=mu=ʁø=zə=e=ve=iks=ε=me 17

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/10/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.