Poème-France.com

Poeme : Suite De La Suite Des Lettre De La VieSuite De La Suite Des Lettre De La Vie

Dans notre vie, tout les jours nous rencontrons toute les lettre :
A kan on vi l AMOUR
B kan on a 1 BEBE
C kan on a du CHAGRINS
D kan on a des DOULEUR
E vue kon passe tousent par l ECOLE
F on a tousent une FAMILLE
G les filles rencontre tousen d GARCONS
H elles annoncent le printemps : HIRONDELLE
I on a tousent d IDéE
J éten peti on a eu des JOUETS
K on ve des KALIN
L ns verson tousent des LARMES
M on a tousent de la MEMOIRE
N ns somme tousen sur 1 NUAGE
O personne ne pe ns OUBLIER
P on devra partir
Q il faut tjr re quérir
R on doit RESTER
S on garde bcp de SOUVENIR
T bcp de gen on besoin de ns sur TERRE
U il fau ns unire
V on doit aimer la VIE
W PAS TROUVER
X ns devon trouver monsieru X
Y PAS TROUVER
Z ouahhhhhhhh c tout ZOLIE ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
(K)Maureen(K)

PostScriptum

il en reste plu ke 2 ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dɑ̃ nɔtʁə vi, tu lε ʒuʁ nu ʁɑ̃kɔ̃tʁɔ̃ tutə lε lεtʁə :
a kɑ̃ ɔ̃ vi εl amuʁ
be kɑ̃ ɔ̃n- a œ̃ bəbə
se kɑ̃ ɔ̃n- a dy ʃaɡʁɛ̃
de kɑ̃ ɔ̃n- a dε dulœʁ
ə vɥ kɔ̃ pasə tuze paʁ εl əkɔlə
εf ɔ̃n- a tuze ynə famijə
ʒe lε fijə ʁɑ̃kɔ̃tʁə tuzɛ̃ de ɡaʁkɔ̃
aʃ εlləz- anɔ̃se lə pʁɛ̃tɑ̃ : iʁɔ̃dεllə
i ɔ̃n- a tuze de ide
ʒi etɛ̃ pəti ɔ̃n- a y dε ʒuε
ka ɔ̃ və dε kalɛ̃
εl εn εs vεʁsɔ̃ tuze dε laʁmə
εm ɔ̃n- a tuze də la məmwaʁə
εn εn εs sɔmə tuzɛ̃ syʁ œ̃ nɥaʒə
o pεʁsɔnə nə pə εn εs ublje
pe ɔ̃ dəvʁa paʁtiʁ
ky il fo te ʒi εʁ ʁə keʁiʁ
εʁ ɔ̃ dwa ʁεste
εs ɔ̃ ɡaʁdə be se pe də suvəniʁ
te be se pe də ʒεn ɔ̃ bəzwɛ̃ də εn εs syʁ teʁə
y il fo εn εs yniʁə
ve ɔ̃ dwa εme la vi
dubləve pa tʁuve
iks εn εs dəvɔ̃ tʁuve mɔ̃sjəʁy iks
i pa tʁuve
zεd ua aʃ aʃ aʃ aʃ se tu zɔli ! ! !