Poème-France.com

Poeme : Mon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De LuiMon Coeur Est A Toi Si Tu Ve Bien De Lui

Je me souviens de la 1ere fois ou je tai vu
Jai ressenti une drole de chaleur dans mon cœur pr la 1ere fois
Je nai pas osé te lavouer alor je me sui tue
Javais trop peur detre rejetée et que tu teloignes de moi.

Jaurai pourtant voulu tout te dire et mieux te connaitre
Mais je pensais que tu etais maké et que tu menverrai paitre
Pour mon cœur jaurai du tout tavouer avant au peril de le tuer
Car jour apres jour mes sentiments nont cessé pour toi taugmenter.

Maintenant que tu le sais meme si tu veux que lon reste que de bons amis
Je serai daccord meme si mon cœur ne brulerai toujours que pour toi
Je suis prete a faire nimporte quoi meme a y laisser ma vie.

Mon amour cest toi que je veux connaitre
Cest avecc toi que je reve detre
Car cest toi dont je suis folle amoureuse et vx aimer.
(K)Maureen(K)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mə suvjɛ̃ də la œ̃n- əʁə fwaz- u ʒə tε vy
ʒε ʁəsɑ̃ti ynə dʁɔlə də ʃalœʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ pe εʁ la œ̃n- əʁə fwa
ʒə nε pa oze tə lavue alɔʁ ʒə mə sɥi tɥ
ʒavε tʁo pœʁ dətʁə ʁəʒəte e kə ty təlwaɲə də mwa.

ʒoʁε puʁtɑ̃ vuly tu tə diʁə e mjø tə kɔnεtʁə
mε ʒə pɑ̃sε kə ty ətε make e kə ty mɑ̃veʁε pεtʁə
puʁ mɔ̃ kœʁ ʒoʁε dy tu tavue avɑ̃ o pəʁil də lə tɥe
kaʁ ʒuʁ apʁə- ʒuʁ mε sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ sese puʁ twa toɡmɑ̃te.

mɛ̃tənɑ̃ kə ty lə sε məmə si ty vø kə lɔ̃ ʁεstə kə də bɔ̃z- ami
ʒə səʁε dakɔʁ məmə si mɔ̃ kœʁ nə bʁyləʁε tuʒuʁ kə puʁ twa
ʒə sɥi pʁətə a fεʁə nɛ̃pɔʁtə kwa məmə a i lεse ma vi.

mɔ̃n- amuʁ sεst twa kə ʒə vø kɔnεtʁə
sεst avεk twa kə ʒə ʁəvə dətʁə
kaʁ sεst twa dɔ̃ ʒə sɥi fɔlə amuʁøzə e ve iks εme.