Poème-France.com

Poeme : NaitreNaitre

Je ne voulais pas naitre
Comme tout le monde je n’ai pas demandé a venir ici
Ce que je souhaite c’est disparaitre
M’oter la vie, fuir d’ici

Trop dure et cruelle
Tout semble irréel
Il n’y a que dans ce monde virtuel
Que je la trouve belle

Tout les jours qui passent
Me rendent plus lasse
Je me fond dans la masse
Beaucoup de choses me tracasse

Jour après jour
Je me retrouve ici
Est ce que sa durera toujours
Je pense bien que oui

Le jour ou j’en aurai trop marre
Je prendrai le large
J’irai vers ce long voyage
Très loin j’aurai largué les amarres
Mel017

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nə vulε pa nεtʁə
kɔmə tu lə mɔ̃də ʒə nε pa dəmɑ̃de a vəniʁ isi
sə kə ʒə suεtə sε dispaʁεtʁə
mɔte la vi, fɥiʁ disi

tʁo dyʁə e kʁyεllə
tu sɑ̃blə iʁeεl
il ni a kə dɑ̃ sə mɔ̃də viʁtɥεl
kə ʒə la tʁuvə bεllə

tu lε ʒuʁ ki pase
mə ʁɑ̃de plys lasə
ʒə mə fɔ̃ dɑ̃ la masə
boku də ʃozə mə tʁakasə

ʒuʁ apʁε ʒuʁ
ʒə mə ʁətʁuvə isi
ε sə kə sa dyʁəʁa tuʒuʁ
ʒə pɑ̃sə bjɛ̃ kə ui

lə ʒuʁ u ʒɑ̃n- oʁε tʁo maʁə
ʒə pʁɑ̃dʁε lə laʁʒə
ʒiʁε vεʁ sə lɔ̃ vwajaʒə
tʁε lwɛ̃ ʒoʁε laʁɡe lεz- amaʁə