Poème-France.com

Poeme : L’ÉchappatoireL’Échappatoire

Se souvenir, y-a-t-il plus merveileux que cela ? Revoir cette personne dont les traits s’estompent peu à peu, adoucir son être jusqu’à en oublier son essence même.
Se fier à ses souvenirs et devenir menteur mais rêveur. Suivre l’imaginaire pour refaire le monde, recréer ces Hommes imparfaits qui nous ont fait tant de fois chuter.
La vie, chute libre qui te prend au cœur et te tords les boyaux. Toujours l’espérance comme unique corde, toujours le rêve en mousqueton. Un sport extrême qui n’épargne aucun de nous.
Et moi parmi eux, qui, la gorge nouée, commence à avoir de plus en plus envie de hurler. Une bile amère me détruit de l’intérieur, tout comme toi que je vois perdu au milieu de tous…
Mélanie01

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sə suvəniʁ, i a til plys mεʁvεilø kə səla ? ʁəvwaʁ sεtə pεʁsɔnə dɔ̃ lε tʁε sεstɔ̃pe pø a pø, adusiʁ sɔ̃n- εtʁə ʒyska ɑ̃n- ublje sɔ̃n- esɑ̃sə mεmə.
sə fje a sε suvəniʁz- e dəvəniʁ mɑ̃tœʁ mε ʁεvœʁ. sɥivʁə limaʒinεʁə puʁ ʁəfεʁə lə mɔ̃də, ʁəkʁee sεz- ɔməz- ɛ̃paʁfε ki nuz- ɔ̃ fε tɑ̃ də fwa ʃyte.
la vi, ʃytə libʁə ki tə pʁɑ̃t- o kœʁ e tə tɔʁd lε bwajo. tuʒuʁ lεspeʁɑ̃sə kɔmə ynikə kɔʁdə, tuʒuʁ lə ʁεvə ɑ̃ muskətɔ̃. œ̃ spɔʁ εkstʁεmə ki nepaʁɲə okœ̃ də nu.
e mwa paʁmi ø, ki, la ɡɔʁʒə nue, kɔmɑ̃sə a avwaʁ də plysz- ɑ̃ plysz- ɑ̃vi də yʁle. ynə bilə amεʁə mə detʁɥi də lɛ̃teʁjœʁ, tu kɔmə twa kə ʒə vwa pεʁdy o miljø də tus…