Poème-France.com

Poeme : Theme MaladiveTheme Maladive

Cette agressivité qui vie au fond de mon amour dévasté
Cette rage qui me donne le courage de ne pas pleuré
Qui seche mes larmes
Sans auqu’une raison donné
Tu ma laissé… a travers cest sentiment non-entendu
Fausse espoir anéantie par cette passion
Ta voulu me tué a coup de juron…
Tu me donne plus vraiment le choix
Pardon, cette tentation de ne plus te revenir
Haa si seulement je pouvais…
Mais ton charme fait dévié mes peurs
Je suis a toi… telement a toi
Que je ne me reconnait plus
Émotion maladive
Dépendante de ta chaleur
Sans amerture…
Ha toi le seigueur de mon corps
Affamé de ta peau…
Je m’ennuie de tes levres
De la douceur de tes mains qui parcourt mon corp
Mon envie de tte faire lamour encore une derniere fois avann qui tu ten vas pour de bon
Jvoudrais telement menfuir de cette prison…
Jen perd mes moyens
Voila se qui je désir
Tes je taime… tu est si beau
Ton regard… plein de chaleur
Ha oui je le sais que tu m’aime
Mais pk veux tu toute abondonné ? ? ?
Sous mes dras encore je pleure
Sous mes dras encore je t’espere…
Sous mes dras je meurt…
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεtə aɡʁesivite ki vi o fɔ̃ də mɔ̃n- amuʁ devaste
sεtə ʁaʒə ki mə dɔnə lə kuʁaʒə də nə pa pləʁe
ki sεʃə mε laʁmə
sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃ dɔne
ty ma lεse… a tʁavεʁ sεst sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ ɑ̃tɑ̃dy
fosə εspwaʁ aneɑ̃ti paʁ sεtə pasjɔ̃
ta vuly mə tye a ku də ʒyʁɔ̃…
ty mə dɔnə plys vʁεmɑ̃ lə ʃwa
paʁdɔ̃, sεtə tɑ̃tasjɔ̃ də nə plys tə ʁəvəniʁ
aa si sələmɑ̃ ʒə puvε…
mε tɔ̃ ʃaʁmə fε devje mε pœʁ
ʒə sɥiz- a twa… tələmɑ̃ a twa
kə ʒə nə mə ʁəkɔnε plys
emɔsjɔ̃ maladivə
depɑ̃dɑ̃tə də ta ʃalœʁ
sɑ̃z- amεʁtyʁə…
a twa lə sεɡœʁ də mɔ̃ kɔʁ
afame də ta po…
ʒə mɑ̃nɥi də tε ləvʁə
də la dusœʁ də tε mɛ̃ ki paʁkuʁ mɔ̃ kɔʁp
mɔ̃n- ɑ̃vi də tə fεʁə lamuʁ ɑ̃kɔʁə ynə dεʁnjəʁə fwaz- avan ki ty tεn va puʁ də bɔ̃
ʒvudʁε tələmɑ̃ mɑ̃fɥiʁ də sεtə pʁizɔ̃…
ʒεn pεʁ mε mwajɛ̃
vwala sə ki ʒə deziʁ
tε ʒə tεmə… ty ε si bo
tɔ̃ ʁəɡaʁ… plɛ̃ də ʃalœʁ
a ui ʒə lə sε kə ty mεmə
mε pe ka vø ty tutə abɔ̃dɔne ? ? ?
su mε dʁaz- ɑ̃kɔʁə ʒə plœʁə
su mε dʁaz- ɑ̃kɔʁə ʒə tεspəʁə…
su mε dʁa ʒə məʁ…