Poeme : Theme Maladive

Theme Maladive

Cette agressivité qui vie au fond de mon amour dévasté
Cette rage qui me donne le courage de ne pas pleuré
Qui seche mes larmes
Sans auqu’une raison donné
Tu ma laissé… a travers cest sentiment non-entendu
Fausse espoir anéantie par cette passion
Ta voulu me tué a coup de juron…
Tu me donne plus vraiment le choix
Pardon, cette tentation de ne plus te revenir
Haa si seulement je pouvais…
Mais ton charme fait dévié mes peurs
Je suis a toi… telement a toi
Que je ne me reconnait plus
Émotion maladive
Dépendante de ta chaleur
Sans amerture…
Ha toi le seigueur de mon corps
Affamé de ta peau…
Je m’ennuie de tes levres
De la douceur de tes mains qui parcourt mon corp
Mon envie de tte faire lamour encore une derniere fois avann qui tu ten vas pour de bon
Jvoudrais telement menfuir de cette prison…
Jen perd mes moyens
Voila se qui je désir
Tes je taime… tu est si beau
Ton regard… plein de chaleur
Ha oui je le sais que tu m’aime
Mais pk veux tu toute abondonné ? ? ?
Sous mes dras encore je pleure
Sous mes dras encore je t’espere…
Sous mes dras je meurt…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Theme Maladive

  cettea=gres=si=vi=té=qui=vie=au=fond=de=mon=a=mour=dé=vas=té 16
  cette=ra=ge=qui=me=don=ne=le=cou=ra=ge=de=ne=pas=pleu=ré 16
  qui=se=che=mes=la=rmes 6
  sans=au=quu=ne=rai=son=don=né 8
  tu=ma=lais=sé=a=tra=vers=cest=sen=timent=non=en=ten=du 14
  faus=sees=poir=a=né=an=tie=par=cette=pas=sion 11
  ta=vou=lu=me=tué=a=coup=de=ju=ron 10
  tu=me=donne=plus=vrai=ment=le=choix 8
  par=don=cette=ten=ta=tion=de=ne=plus=te=re=ve=nir 13
  haa=si=seu=le=ment=je=pou=vais 8
  mais=ton=char=me=fait=dé=vié=mes=peurs 9
  je=suis=a=toi=te=le=ment=a=toi 9
  que=je=ne=me=re=con=nait=plus 8
  é=mo=ti=on=ma=la=di=ve 8
  dé=pen=dan=te=de=ta=cha=leur 8
  sans=a=mer=tu=re 5
  ha=toi=le=sei=gueur=de=mon=corps 8
  af=fa=mé=de=ta=peau 6
  je=men=nuie=de=tes=levres 6
  de=la=dou=ceur=de=tes=mains=qui=par=court=mon=corp 12
  mon=en=vie=de=t=te=faire=la=mour=en=co=reu=ne=der=nie=re=fois=a=vann=qui=tu=ten=vas=pour=de=bon 26
  jvou=drais=te=le=ment=men=fu=ir=de=cette=pri=son 12
  jen=perd=mes=moyens 4
  voi=la=se=qui=je=dé=sir 7
  tes=je=tai=me=tu=est=si=beau 8
  ton=re=gard=plein=de=cha=leur 7
  ha=oui=je=le=sais=que=tu=maime 8
  mais=p=k=veux=tu=toutea=bon=don=né 9
  sous=mes=dras=en=co=re=je=pleure 8
  sous=mes=dras=en=core=je=tes=pe=re 9
  sous=mes=dras=je=meurt 5
 • Phonétique : Theme Maladive

  sεtə aɡʁesivite ki vi o fɔ̃ də mɔ̃n- amuʁ devaste
  sεtə ʁaʒə ki mə dɔnə lə kuʁaʒə də nə pa pləʁe
  ki sεʃə mε laʁmə
  sɑ̃z- okynə ʁεzɔ̃ dɔne
  ty ma lεse… a tʁavεʁ sεst sɑ̃timɑ̃ nɔ̃ ɑ̃tɑ̃dy
  fosə εspwaʁ aneɑ̃ti paʁ sεtə pasjɔ̃
  ta vuly mə tye a ku də ʒyʁɔ̃…
  ty mə dɔnə plys vʁεmɑ̃ lə ʃwa
  paʁdɔ̃, sεtə tɑ̃tasjɔ̃ də nə plys tə ʁəvəniʁ
  aa si sələmɑ̃ ʒə puvε…
  mε tɔ̃ ʃaʁmə fε devje mε pœʁ
  ʒə sɥiz- a twa… tələmɑ̃ a twa
  kə ʒə nə mə ʁəkɔnε plys
  emɔsjɔ̃ maladivə
  depɑ̃dɑ̃tə də ta ʃalœʁ
  sɑ̃z- amεʁtyʁə…
  a twa lə sεɡœʁ də mɔ̃ kɔʁ
  afame də ta po…
  ʒə mɑ̃nɥi də tε ləvʁə
  də la dusœʁ də tε mɛ̃ ki paʁkuʁ mɔ̃ kɔʁp
  mɔ̃n- ɑ̃vi də tə fεʁə lamuʁ ɑ̃kɔʁə ynə dεʁnjəʁə fwaz- avan ki ty tεn va puʁ də bɔ̃
  ʒvudʁε tələmɑ̃ mɑ̃fɥiʁ də sεtə pʁizɔ̃…
  ʒεn pεʁ mε mwajɛ̃
  vwala sə ki ʒə deziʁ
  tε ʒə tεmə… ty ε si bo
  tɔ̃ ʁəɡaʁ… plɛ̃ də ʃalœʁ
  a ui ʒə lə sε kə ty mεmə
  mε pe ka vø ty tutə abɔ̃dɔne ? ? ?
  su mε dʁaz- ɑ̃kɔʁə ʒə plœʁə
  su mε dʁaz- ɑ̃kɔʁə ʒə tεspəʁə…
  su mε dʁa ʒə məʁ…
 • Syllabes Phonétique : Theme Maladive

  sεtəa=ɡʁe=si=vi=te=ki=vi=o=fɔ̃=də=mɔ̃=na=muʁ=de=vas=te 16
  sεtə=ʁa=ʒə=ki=mə=dɔ=nə=lə=ku=ʁa=ʒə=də=nə=pa=plə=ʁe 16
  ki=sε=ʃə=mε=laʁ=mə 6
  sɑ̃=zo=ky=nə=ʁε=zɔ̃=dɔ=ne 8
  ty=ma=lεse=a=tʁa=vεʁ=sεst=sɑ̃=ti=mɑ̃=nɔ̃=ɑ̃=tɑ̃=dy 14
  fosəεs=pwaʁ=a=ne=ɑ̃=ti=paʁ=sε=tə=pa=s=jɔ̃ 12
  ta=vu=lymə=ty=e=a=ku=də=ʒy=ʁɔ̃ 10
  tymə=dɔ=nə=plys=vʁε=mɑ̃=lə=ʃwa 8
  paʁ=dɔ̃=sεtə=tɑ̃=ta=sjɔ̃=də=nə=plys=tə=ʁə=və=niʁ 13
  a=a=sisə=lə=mɑ̃=ʒə=pu=vε 8
  mε=tɔ̃=ʃaʁmə=fε=de=vje=mε=pœʁ 8
  ʒə=sɥi=za=twatə=lə=mɑ̃=a=twa 8
  kə=ʒə=nə=mə=ʁə=kɔ=nε=plys 8
  e=mɔ=sj=ɔ̃=ma=la=di=və 8
  de=pɑ̃=dɑ̃=tə=də=ta=ʃa=lœʁ 8
  sɑ̃=za=mεʁ=ty=ʁə 5
  a=twa=lə=sε=ɡœʁ=də=mɔ̃=kɔʁ 8
  a=fa=me=də=ta=po 6
  ʒə=mɑ̃n=ɥi=də=tε=lə=vʁə 7
  də=la=du=sœʁ=də=tε=mɛ̃=ki=paʁ=kuʁ=mɔ̃=kɔʁp 12
  mɔ̃=nɑ̃=vidə=tə=fε=ʁə=la=muʁ=ɑ̃=kɔ=ʁəy=nə=dεʁ=njə=ʁə=fwa=za=van=ki=ty=tεn=va=puʁ=də=bɔ̃ 25
  ʒvu=dʁεtə=lə=mɑ̃=mɑ̃f=ɥiʁ=də=sε=tə=pʁi=zɔ̃ 11
  ʒεn=pεʁ=mε=mwa=jɛ̃ 5
  vwa=la=sə=ki=ʒə=de=ziʁ 7
  tε=ʒə=tε=mə=ty=ε=si=bo 8
  tɔ̃=ʁə=ɡaʁ=plɛ̃=də=ʃa=lœ=ʁə 8
  a=u=iʒə=lə=sε=kə=ty=mεmə 8
  mε=pe=ka=vø=ty=tutəa=bɔ̃=dɔ=ne 9
  su=mε=dʁa=zɑ̃=kɔʁə=ʒə=plœ=ʁə 8
  su=mε=dʁa=zɑ̃=kɔʁə=ʒə=tεs=pəʁə 8
  su=mε=dʁa=ʒə=məʁ 5

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
07/10/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.