Poème-France.com

Poeme : J’Men VeuxJ’Men Veux

J’Men veux
De t’avoir dit que je t’aime pu
Mais c’est la vérité.
Depuis longtemps j’ai enduré
Tes crisse, j’ai toute faite pour
Ne pas te decevoir.
J’avais beau de t’avoir reparlé
Mais je l’avais toujours sur le cœur.
Tu ma faites chier, tu ma faites mal
En disant que je t’ai jamais aimé.
Que je nai que profité.
Tu le sais bien que c’est tou le contrair
Je T’ai aimé plus que je l’aurai imaginé
Mais tu m’as montré qui tu étais vraiment,
Tu ma montré comment ca peut etre difficil
La vie a deux, nous deux.
Jamais je pourrais recommencé a t’aimé,
Meme si tu me dis que tu m’aimes encore,
Je ne pourrais rien n’y faire
Car je n’ai plus aucun resentiment pour toi.
Tu ma faite voir l’amour d’un autre coté.
Ne me dit pas que j’ai un cœur de pierre,
C’est que tu m’as enlevé le gout d’aimé,
Enfin de t’aimé.

Je te parlerais plus
Je te regarderai plus
Si c’est sa que tu veux.
Car j’ai asser de cette histoir.
J’aimerai tant toute oublié
Et recommencé… sans t’avoir rencontré.

Papillon
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒmεn vø
də tavwaʁ di kə ʒə tεmə py
mε sε la veʁite.
dəpɥi lɔ̃tɑ̃ ʒε ɑ̃dyʁe
tε kʁisə, ʒε tutə fεtə puʁ
nə pa tə dəsəvwaʁ.
ʒavε bo də tavwaʁ ʁəpaʁle
mε ʒə lavε tuʒuʁ syʁ lə kœʁ.
ty ma fεtə ʃje, ty ma fεtə mal
ɑ̃ dizɑ̃ kə ʒə tε ʒamεz- εme.
kə ʒə nε kə pʁɔfite.
ty lə sε bjɛ̃ kə sε tu lə kɔ̃tʁεʁ
ʒə tε εme plys kə ʒə loʁε imaʒine
mε ty ma mɔ̃tʁe ki ty etε vʁεmɑ̃,
ty ma mɔ̃tʁe kɔmɑ̃ ka pø εtʁə difisil
la vi a dø, nu dø.
ʒamε ʒə puʁʁε ʁəkɔmɑ̃se a tεme,
məmə si ty mə di kə ty mεməz- ɑ̃kɔʁə,
ʒə nə puʁʁε ʁjɛ̃ ni fεʁə
kaʁ ʒə nε plysz- okœ̃ ʁəsɑ̃time puʁ twa.
ty ma fεtə vwaʁ lamuʁ dœ̃n- otʁə kɔte.
nə mə di pa kə ʒε œ̃ kœʁ də pjeʁə,
sε kə ty ma ɑ̃ləve lə ɡu dεme,
ɑ̃fɛ̃ də tεme.

ʒə tə paʁləʁε plys
ʒə tə ʁəɡaʁdəʁε plys
si sε sa kə ty vø.
kaʁ ʒε ase də sεtə istwaʁ.
ʒεməʁε tɑ̃ tutə ublje
e ʁəkɔmɑ̃se… sɑ̃ tavwaʁ ʁɑ̃kɔ̃tʁe.

papijɔ̃