Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Dit Lui

Poème Amour
Publié le 30/07/2003 00:00

L'écrit contient 166 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Dit Lui

Dit lui que je l’aime encore
Dit lui que je pensais que notre amour été fort
Dit lui que je le regrette de l’avoir perdu
Dit lui que je m’avoue vaicu
Dit lui qu’il a gagné et moi j’ai encore perdu
Dit lui qu’il na plus d’espoir
Dit lui que je n’ai pas fait ce qu’il fallais
Dit lui que je n’ai pas sa faute,
Que seul moi, je me suis faite souffrire
Dit lui que Je n’ai pas su le posédé, le retenir
Dit lui que jamais je vais pouvoir l’oublié
Dit lui que son indifferance ma achevé
Dit lui que pour lui je pleure toujours
Dit lui que je me suis fermé les yeux
A d’autre amour
Dit lui que maintenant je compte les jours
Dit lui seulement que je ne veux plus pensé
A ce que nous étions
Car c’etais telement beau
Avn que je gache tout à nouveau
 • Pieds Hyphénique: Dit Lui

  dit=lui=que=je=lai=me=en=core 8
  dit=lui=que=je=pen=sais=que=notrea=mour=é=té=fort 12
  dit=lui=que=je=le=re=grette=de=la=voir=per=du 12
  dit=lui=que=je=ma=voue=vai=cu 8
  dit=lui=quil=a=ga=gné=et=moi=jai=en=core=per=du 13
  dit=lui=quil=na=plus=des=poir 7
  dit=lui=que=je=nai=pas=fait=ce=quil=fal=lais 11
  dit=lui=que=je=nai=pas=sa=faute 8
  que=seul=moi=je=me=suis=faite=souf=frire 9
  dit=lui=que=je=nai=pas=su=le=po=sé=dé=le=re=te=nir 15
  dit=lui=que=ja=mais=je=vais=pou=voir=lou=blié 11
  dit=lui=que=son=in=dif=fe=rance=ma=a=che=vé 12
  dit=lui=que=pour=lui=je=pleure=tou=jours 9
  dit=lui=que=je=me=suis=fer=mé=les=yeux 10
  a=dau=tre=a=mour 5
  dit=lui=que=mainte=nant=je=comp=te=les=jours 10
  dit=lui=seule=ment=que=je=ne=veux=plus=pen=sé 11
  a=ce=que=nous=é=ti=ons 7
  car=ce=tais=te=le=ment=beau 7
  avn=que=je=gache=tout=à=nou=veau 8
 • Phonétique : Dit Lui

  di lɥi kə ʒə lεmə ɑ̃kɔʁə
  di lɥi kə ʒə pɑ̃sε kə nɔtʁə amuʁ ete fɔʁ
  di lɥi kə ʒə lə ʁəɡʁεtə də lavwaʁ pεʁdy
  di lɥi kə ʒə mavu vεky
  di lɥi kil a ɡaɲe e mwa ʒε ɑ̃kɔʁə pεʁdy
  di lɥi kil na plys dεspwaʁ
  di lɥi kə ʒə nε pa fε sə kil falε
  di lɥi kə ʒə nε pa sa fotə,
  kə səl mwa, ʒə mə sɥi fεtə sufʁiʁə
  di lɥi kə ʒə nε pa sy lə pozede, lə ʁətəniʁ
  di lɥi kə ʒamε ʒə vε puvwaʁ lublje
  di lɥi kə sɔ̃n- ɛ̃difəʁɑ̃sə ma aʃəve
  di lɥi kə puʁ lɥi ʒə plœʁə tuʒuʁ
  di lɥi kə ʒə mə sɥi fεʁme lεz- iø
  a dotʁə amuʁ
  di lɥi kə mɛ̃tənɑ̃ ʒə kɔ̃tə lε ʒuʁ
  di lɥi sələmɑ̃ kə ʒə nə vø plys pɑ̃se
  a sə kə nuz- esjɔ̃
  kaʁ sətε tələmɑ̃ bo
  avn kə ʒə ɡaʃə tut- a nuvo
 • Pieds Phonétique : Dit Lui

  di=lɥi=kə=ʒə=lε=mə=ɑ̃=kɔʁə 8
  di=lɥikə=ʒə=pɑ̃=sε=kə=nɔ=tʁəa=muʁ=e=te=fɔʁ 12
  di=lɥikə=ʒə=lə=ʁə=ɡʁε=tə=də=la=vwaʁ=pεʁ=dy 12
  di=lɥi=kə=ʒə=ma=vu=vε=ky 8
  di=lɥi=kil=a=ɡa=ɲe=e=mwa=ʒε=ɑ̃=kɔʁə=pεʁ=dy 13
  di=lɥi=kil=na=plys=dεs=pwaʁ 7
  di=lɥikə=ʒə=nε=pa=fε=sə=kil=fa=lε 10
  di=lɥi=kə=ʒə=nε=pa=sa=fotə 8
  kə=səl=mwa=ʒə=mə=sɥi=fεtə=sufʁiʁə 8
  di=lɥikə=ʒə=nε=pa=sylə=po=ze=de=lə=ʁə=tə=niʁ 13
  di=lɥikə=ʒa=mεʒə=vε=pu=vwaʁ=lu=blje 9
  di=lɥikə=sɔ̃=nɛ̃=difə=ʁɑ̃=sə=ma=a=ʃə=ve 11
  di=lɥikə=puʁ=lɥi=ʒə=plœʁə=tu=ʒuʁ 8
  di=lɥikə=ʒə=mə=sɥi=fεʁ=me=lε=ziø 9
  a=do=tʁə=a=muʁ 5
  di=lɥikə=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=kɔ̃=tə=lε=ʒuʁ 9
  di=lɥisə=lə=mɑ̃=kə=ʒə=nə=vø=plys=pɑ̃se 10
  a=sə=kə=nu=ze=sj=ɔ̃ 7
  kaʁ=sə=tε=tə=lə=mɑ̃=bo 7
  avn=kə=ʒə=ɡaʃə=tu=ta=nu=vo 8

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/01/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.