Poème-France.com

Poeme : Dit LuiDit Lui

Dit lui que je l’aime encore
Dit lui que je pensais que notre amour été fort
Dit lui que je le regrette de l’avoir perdu
Dit lui que je m’avoue vaicu
Dit lui qu’il a gagné et moi j’ai encore perdu
Dit lui qu’il na plus d’espoir
Dit lui que je n’ai pas fait ce qu’il fallais
Dit lui que je n’ai pas sa faute,
Que seul moi, je me suis faite souffrire
Dit lui que Je n’ai pas su le posédé, le retenir
Dit lui que jamais je vais pouvoir l’oublié
Dit lui que son indifferance ma achevé
Dit lui que pour lui je pleure toujours
Dit lui que je me suis fermé les yeux
A d’autre amour
Dit lui que maintenant je compte les jours
Dit lui seulement que je ne veux plus pensé
A ce que nous étions
Car c’etais telement beau
Avn que je gache tout à nouveau
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di lɥi kə ʒə lεmə ɑ̃kɔʁə
di lɥi kə ʒə pɑ̃sε kə nɔtʁə amuʁ ete fɔʁ
di lɥi kə ʒə lə ʁəɡʁεtə də lavwaʁ pεʁdy
di lɥi kə ʒə mavu vεky
di lɥi kil a ɡaɲe e mwa ʒε ɑ̃kɔʁə pεʁdy
di lɥi kil na plys dεspwaʁ
di lɥi kə ʒə nε pa fε sə kil falε
di lɥi kə ʒə nε pa sa fotə,
kə səl mwa, ʒə mə sɥi fεtə sufʁiʁə
di lɥi kə ʒə nε pa sy lə pozede, lə ʁətəniʁ
di lɥi kə ʒamε ʒə vε puvwaʁ lublje
di lɥi kə sɔ̃n- ɛ̃difəʁɑ̃sə ma aʃəve
di lɥi kə puʁ lɥi ʒə plœʁə tuʒuʁ
di lɥi kə ʒə mə sɥi fεʁme lεz- iø
a dotʁə amuʁ
di lɥi kə mɛ̃tənɑ̃ ʒə kɔ̃tə lε ʒuʁ
di lɥi sələmɑ̃ kə ʒə nə vø plys pɑ̃se
a sə kə nuz- esjɔ̃
kaʁ sətε tələmɑ̃ bo
avn kə ʒə ɡaʃə tut- a nuvo