Poème-France.com

Poeme : Ange De NuitAnge De Nuit

Je n’ai rien su te dire
Rien pour te retenir
Jusqu’au jour ou je t’ai regardé partir.
Au moment, J’ai su que cétai difinitive
Que jamais tu allais me revenir.
Mon amour pour toi C’est envolé
Mais ces moi qui la laissé s’enfuir.
Je ne sent maintenant coupable
D’avoir aimé et pleuré,
Meme si je t’aime encore
Je veux que tu sache
Que je ne cherche pas a détruire ton bonheur
Mais a te faire comprendre
Que moi je souffre… souffrire en silence.
Laisse moi juste le temps de t’oublié,
D’effacé ton nom
Avan de me faire savoir que a tes yeux
Je ne suis rien.

Comme je me souvien bien
Tu es rentré dans ma vie
Comem l’aurai fait un ange de nuit
Mais tu na rien vue de cette amour
Puis tu es disparut pour toujours.
Mery_C--Berger

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε ʁjɛ̃ sy tə diʁə
ʁjɛ̃ puʁ tə ʁətəniʁ
ʒysko ʒuʁ u ʒə tε ʁəɡaʁde paʁtiʁ.
o mɔmɑ̃, ʒε sy kə setε difinitivə
kə ʒamε ty alε mə ʁəvəniʁ.
mɔ̃n- amuʁ puʁ twa sεt- ɑ̃vɔle
mε sε mwa ki la lεse sɑ̃fɥiʁ.
ʒə nə sɑ̃ mɛ̃tənɑ̃ kupablə
davwaʁ εme e pləʁe,
məmə si ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə
ʒə vø kə ty saʃə
kə ʒə nə ʃεʁʃə pa a detʁɥiʁə tɔ̃ bɔnœʁ
mεz- a tə fεʁə kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə mwa ʒə sufʁə… sufʁiʁə ɑ̃ silɑ̃sə.
lεsə mwa ʒystə lə tɑ̃ də tublje,
defase tɔ̃ nɔ̃
avɑ̃ də mə fεʁə savwaʁ kə a tεz- iø
ʒə nə sɥi ʁjɛ̃.

kɔmə ʒə mə suvjɛ̃ bjɛ̃
ty ε ʁɑ̃tʁe dɑ̃ ma vi
kɔmεm loʁε fε œ̃n- ɑ̃ʒə də nɥi
mε ty na ʁjɛ̃ vɥ də sεtə amuʁ
pɥi ty ε dispaʁy puʁ tuʒuʁ.