Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Ai Envie D’Toi ! !

Poème Amour
Publié le 03/09/2003 00:00

L'écrit contient 188 mots qui sont répartis dans 10 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

J’Ai Envie D’Toi ! !

Chut… Ne dit rien
Car tu le sais Très bien, écoute moi…

… Les formes De ton corps alimentent en moi.
Le désir irrésistible de t’élancer contre moi.

Tes lèvres me donne le goût de T’embrasser,
D’une façon jusqu’aujourd’hui jamais ateinte.

Tes yeux, D’un Air charmeur me fais dévié mes pulsions.
Je ne peu plus me contrôlé… maintenant je suis a toi.

Je pourrais toute faire se que tu désir,
Les yeux fermé dans la nuit jusqu’a se que le soleil se lève.

Ton regard me donne des chaleurs et des envies.
Si je pourrai arrêté le temps, je le ferai,
Pour t’admirer comme personne ne la jamais fait.

Dans le noir, même si je voie rien… je te sens,
Et je peu pas m’empêché de crié ton nom.

J’ai envie de me perdre dans le bleu de tes yeux.
De sentir la chaleur de ton corps m’envahir.

J’ai envie de entendre tes soupires dans cette vague de silence.
De sentir cette main tremblante me caressé le visage.

J’ai seulement envie de toi… de t’aimé.
 • Pieds Hyphénique: J’Ai Envie D’Toi ! !

  chut=ne=dit=rien 4
  car=tu=le=sais=très=bien=é=cou=te=moi 10

  les=formes=de=ton=corps=a=li=men=tent=en=moi 12
  le=dé=sir=ir=ré=sis=tible=de=té=lan=cer=con=tre=moi 14

  tes=lè=vres=me=don=ne=le=goût=de=tem=bras=ser 12
  du=ne=fa=çon=jus=quau=jourd=hui=ja=mais=a=teinte 12

  tes=yeux=dun=air=char=meur=me=fais=dé=vié=mes=pul=sions 13
  je=ne=peu=plus=me=con=trô=lé=mainte=nant=je=suis=a=toi 14

  je=pour=rais=tou=te=fai=re=se=que=tu=dé=sir 12
  les=yeux=fer=mé=dans=la=nuit=jus=qua=se=que=le=so=leil=se=lève 16

  ton=re=gard=me=donne=des=cha=leurs=et=des=en=vies 12
  si=je=pour=rai=ar=rê=té=le=temps=je=le=fe=rai 13
  pour=tad=mi=rer=comme=per=son=ne=ne=la=ja=mais=fait 13

  dans=le=noir=mê=me=si=je=voie=rien=je=te=sens 12
  et=je=peu=pas=mem=pê=ché=de=cri=é=ton=nom 12

  jai=en=vie=de=me=perdre=dans=le=bleu=de=tes=yeux 12
  de=sen=tir=la=cha=leur=de=ton=corps=men=va=hir 12

  jai=en=vie=deenten=dre=tes=sou=pi=res=dans=cet=te=va=gue=de=si=lence 17
  de=sen=tir=cette=main=trem=blan=te=me=ca=res=sé=le=vi=sage 15

  jai=seu=le=ment=en=vie=de=toi=de=tai=mé 11
 • Phonétique : J’Ai Envie D’Toi ! !

  ʃy… nə di ʁjɛ̃
  kaʁ ty lə sε tʁε bjɛ̃, ekutə mwa…

  … lε fɔʁmə- də tɔ̃ kɔʁz- alimɑ̃te ɑ̃ mwa.
  lə deziʁ iʁezistiblə də telɑ̃se kɔ̃tʁə mwa.

  tε lεvʁə- mə dɔnə lə ɡu də tɑ̃bʁase,
  dynə fasɔ̃ ʒyskoʒuʁdɥi ʒamεz- atɛ̃tə.

  tεz- iø, dœ̃n- εʁ ʃaʁmœʁ mə fε devje mε pylsjɔ̃.
  ʒə nə pø plys mə kɔ̃tʁole… mɛ̃tənɑ̃ ʒə sɥiz- a twa.

  ʒə puʁʁε tutə fεʁə sə kə ty deziʁ,
  lεz- iø fεʁme dɑ̃ la nɥi ʒyska sə kə lə sɔlεj sə lεvə.

  tɔ̃ ʁəɡaʁ mə dɔnə dε ʃalœʁz- e dεz- ɑ̃vi.
  si ʒə puʁʁε aʁεte lə tɑ̃, ʒə lə fəʁε,
  puʁ tadmiʁe kɔmə pεʁsɔnə nə la ʒamε fε.

  dɑ̃ lə nwaʁ, mεmə si ʒə vwa ʁjɛ̃… ʒə tə sɑ̃s,
  e ʒə pø pa mɑ̃pεʃe də kʁje tɔ̃ nɔ̃.

  ʒε ɑ̃vi də mə pεʁdʁə dɑ̃ lə blø də tεz- iø.
  də sɑ̃tiʁ la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ mɑ̃vaiʁ.

  ʒε ɑ̃vi də ɑ̃tɑ̃dʁə tε supiʁə dɑ̃ sεtə vaɡ də silɑ̃sə.
  də sɑ̃tiʁ sεtə mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə mə kaʁese lə vizaʒə.

  ʒε sələmɑ̃ ɑ̃vi də twa… də tεme.
 • Pieds Phonétique : J’Ai Envie D’Toi ! !

  ʃy=nə=di=ʁj=ɛ̃ 5
  kaʁ=ty=lə=sε=tʁε=bj=ɛ̃=e=ku=tə=mwa 11

  lε=fɔʁmə=də=tɔ̃=kɔʁ=za=li=mɑ̃=te=ɑ̃=mwa 12
  lə=de=ziʁ=i=ʁe=zistiblə=də=te=lɑ̃=se=kɔ̃=tʁə=mwa 13

  tε=lε=vʁə=mə=dɔ=nə=lə=ɡu=də=tɑ̃=bʁa=se 12
  dy=nə=fa=sɔ̃=ʒys=ko=ʒuʁ=dɥi=ʒa=mε=za=tɛ̃tə 12

  tε=ziø=dœ̃=nεʁ=ʃaʁ=mœʁ=mə=fε=de=vje=mε=pyl=sjɔ̃ 13
  ʒə=nə=pø=plys=mə=kɔ̃=tʁo=le=mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=sɥi=za=twa 14

  ʒə=puʁ=ʁε=tu=tə=fε=ʁə=sə=kə=ty=de=ziʁ 12
  lε=ziø=fεʁ=me=dɑ̃=la=nɥi=ʒys=kasə=kə=lə=sɔ=lεj=sə=lεvə 15

  tɔ̃ʁə=ɡaʁ=mə=dɔ=nə=dε=ʃa=lœʁ=ze=dε=zɑ̃=vi 12
  siʒə=puʁ=ʁε=a=ʁε=te=lə=tɑ̃=ʒə=lə=fə=ʁε 12
  puʁ=tad=mi=ʁe=kɔmə=pεʁ=sɔ=nə=nə=la=ʒa=mε=fε 13

  dɑ̃=lə=nwaʁ=mε=mə=si=ʒə=vwa=ʁjɛ̃=ʒə=tə=sɑ̃s 12
  e=ʒə=pø=pa=mɑ̃=pε=ʃe=də=kʁj=e=tɔ̃=nɔ̃ 12

  ʒε=ɑ̃=vidə=mə=pεʁ=dʁə=dɑ̃=lə=blø=də=tε=ziø 12
  də=sɑ̃=tiʁ=la=ʃa=lœʁ=də=tɔ̃=kɔʁ=mɑ̃=va=iʁ 12

  ʒε=ɑ̃=vidəɑ̃=tɑ̃=dʁə=tε=su=pi=ʁə=dɑ̃=sε=tə=va=ɡə=də=si=lɑ̃sə 17
  də=sɑ̃=tiʁ=sεtə=mɛ̃=tʁɑ̃=blɑ̃=tə=mə=ka=ʁe=se=lə=vi=zaʒə 15

  ʒε=sə=lə=mɑ̃=ɑ̃=vi=də=twa=də=tε=me 11

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
03/09/2003 00:00Mery_C--Berger

MErci Bcp 🙂