Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Prisonniere

Poème Amour
Publié le 13/10/2003 00:00

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Prisonniere

Je t’ai vue pleuré
Je t’ai vue Crié
Je t’ai vue perdre la raison
Mais Jamais perdre la passion
Jté écouté parlé
Jté entendu rire
Jté vue partir
Mais aussi Jté vue me revenir
Jté Entendu Me crié’je T’aime’
Jté entendu me murmuré’tes ma seul raison de vivre’
Jté entendu dire que depuis que tu me connait sa la changé ta vie
Mais pk ? ? … tu Tes accroché si vite ?
Je sais que chaque fois tu te sent mal… je suis la
Je sais que chaque fois tu est triste. . je sais te faire rire
Je sais que chaque fois je te fait pleuré… tu me pardonne
Je sais que tu m’aime comme un fou
Qu’on passe des boNns moments ensemble… p-e meme inoubliable
Mais Chaque fois que Jy pense… sa me Fais mal
Parce que Je ne taime pas comme que tu m’aimes
Je voudrai juste etre des simples ami
Mais pour toi… Tu pense que je suis la Femme de ta vie
Tu voudrais toujours resté a mes coté
Tu dis que je suis la perfection total
Que rien de plus beau pouvais t’arrivé
Mais ques que jdoit faire… ?
J’me Sent prissionere de L’aMour.
Jai voulu te le Faire entendre souvent
De te dire que sa serai mieu pour nous deux que sa finisse
Mais tu en veux rien comprend
Tu ne vois que du Feu
Mais Qu’on Jy pense… Jme sent Chanceuse de pouvoir t’embrassé
Te serré fort dans mes bras…
Bcp de personnes aurai voulu etre a ma place
Et Je t’es a toi… Mais audirais que sa serai jamais assé
Tu m’aimes comme personnes de ma jamais aimé
Parfois J’suis Telement bien
Mais C’est Juste de l’affection
Autrepart… Je Ne connait pas l’amour
Je ne sais pas ques sais…
Alors Aussi bien toute laissé tombé. . pour suivre ma route
Mais il y a toi… Je ne Veux pas te faire souffrire pour rien au monde
Tu ma tant donné. . Je ne veux pas que Tu Crois que Je n’ai que profité de toi
C’est juste que j’avais cru connaitre l’amour et en fin de contre
C’’est que j’avais cru… C’est TouTe

 • Pieds Hyphénique: Prisonniere

  je=tai=vue=pleu=ré 5
  je=tai=vue=cri=é 5
  je=tai=vue=per=dre=la=rai=son 8
  mais=ja=mais=per=dre=la=pas=si=on 9
  jté=é=cou=té=par=lé 6
  jté=en=ten=du=ri=re 6
  jté=vue=par=tir 4
  mais=aus=si=j=té=vue=me=re=ve=nir 10
  jté=enten=du=me=crié=je=taime 7
  jté=enten=du=me=mur=mu=ré=tes=ma=seul=rai=son=de=vivre 14
  jté=enten=du=di=re=que=de=puis=que=tu=me=con=nait=sa=la=chan=gé=ta=vie 19
  mais=p=k=tu=tes=ac=cro=ché=si=vite 10
  je=sais=que=cha=que=fois=tu=te=sent=mal=je=suis=la 13
  je=sais=que=cha=que=fois=tu=est=triste=je=sais=te=faire=rire 14
  je=sais=que=cha=que=fois=je=te=fait=pleu=ré=tu=me=par=donne 15
  je=sais=que=tu=mai=me=com=me=un=fou 10
  quon=passe=des=bonns=mo=ments=en=sem=ble=p=e=me=me=i=nou=bliable 16
  mais=cha=que=fois=que=jy=pense=sa=me=fais=mal 11
  par=ce=que=je=ne=taime=pas=comme=que=tu=maimes 11
  je=vou=drai=jus=te=e=tre=des=simples=a=mi 11
  mais=pour=toi=tu=pense=que=je=suis=la=fem=me=de=ta=vie 14
  tu=vou=drais=tou=jours=res=té=a=mes=co=té 11
  tu=dis=que=je=suis=la=per=fec=tion=to=tal 11
  que=rien=de=plus=beau=pou=vais=tar=ri=vé 10
  mais=ques=que=j=doit=fai=re 7
  jme=sent=pris=si=o=ne=re=de=la=mour 10
  jai=vou=lu=te=le=faire=en=ten=dre=souvent 10
  de=te=dire=que=sa=se=rai=mieu=pour=nous=deux=que=sa=fi=nisse 15
  mais=tu=en=veux=rien=com=prend 7
  tu=ne=vois=que=du=feu 6
  mais=quon=jy=pense=j=me=sent=chan=ceu=se=de=pou=voir=tem=bras=sé 16
  te=ser=ré=fort=dans=mes=bras 7
  b=c=p=de=per=sonnes=au=rai=vou=lu=e=trea=ma=place 14
  et=je=tes=a=toi=mais=au=di=rais=que=sa=se=rai=ja=mais=as=sé 17
  tu=maimes=com=me=per=son=nes=de=ma=ja=mais=ai=mé 13
  par=fois=j=suis=te=le=ment=bien 8
  mais=cest=jus=te=de=laf=fec=ti=on 9
  au=tre=part=je=ne=con=nait=pas=la=mour 10
  je=ne=sais=pas=ques=sais 6
  a=lors=aus=si=bien=toute=lais=sé=tom=bé=pour=sui=vre=ma=route 15
  mais=il=y=a=toi=je=ne=veux=pas=te=faire=souf=fri=re=pour=rien=au=monde 18
  tu=ma=tant=don=né=je=ne=veux=pas=que=tu=crois=que=je=nai=que=pro=fi=té=de=toi 21
  cest=jus=te=que=ja=vais=cru=con=naitre=la=mour=et=en=fin=de=contre 16
  cest=que=ja=vais=cru=cest=tou=te 8

  1
 • Phonétique : Prisonniere

  ʒə tε vɥ pləʁe
  ʒə tε vɥ kʁje
  ʒə tε vɥ pεʁdʁə la ʁεzɔ̃
  mε ʒamε pεʁdʁə la pasjɔ̃
  ʒte ekute paʁle
  ʒte ɑ̃tɑ̃dy ʁiʁə
  ʒte vɥ paʁtiʁ
  mεz- osi ʒte vɥ mə ʁəvəniʁ
  ʒte ɑ̃tɑ̃dy mə kʁjeʒə tεmə
  ʒte ɑ̃tɑ̃dy mə myʁmyʁetε ma səl ʁεzɔ̃ də vivʁə
  ʒte ɑ̃tɑ̃dy diʁə kə dəpɥi kə ty mə kɔnε sa la ʃɑ̃ʒe ta vi
  mε pe ka ? ? … ty tεz- akʁoʃe si vitə ?
  ʒə sε kə ʃakə fwa ty tə sɑ̃ mal… ʒə sɥi la
  ʒə sε kə ʃakə fwa ty ε tʁistə. ʒə sε tə fεʁə ʁiʁə
  ʒə sε kə ʃakə fwa ʒə tə fε pləʁe… ty mə paʁdɔnə
  ʒə sε kə ty mεmə kɔmə œ̃ fu
  kɔ̃ pasə dε bɔn mɔmɑ̃z- ɑ̃sɑ̃blə… pe ə məmə inubljablə
  mε ʃakə fwa kə ʒi pɑ̃sə… sa mə fε mal
  paʁsə kə ʒə nə tεmə pa kɔmə kə ty mεmə
  ʒə vudʁε ʒystə εtʁə dε sɛ̃pləz- ami
  mε puʁ twa… ty pɑ̃sə kə ʒə sɥi la famə də ta vi
  ty vudʁε tuʒuʁ ʁεste a mε kɔte
  ty di kə ʒə sɥi la pεʁfεksjɔ̃ tɔtal
  kə ʁjɛ̃ də plys bo puvε taʁive
  mε k kə ʒdwa fεʁə… ?
  ʒmə sɑ̃ pʁisjɔnəʁə də lamuʁ.
  ʒε vuly tə lə fεʁə ɑ̃tɑ̃dʁə suvɑ̃
  də tə diʁə kə sa səʁε mjø puʁ nu dø kə sa finisə
  mε ty ɑ̃ vø ʁjɛ̃ kɔ̃pʁɑ̃
  ty nə vwa kə dy fø
  mε kɔ̃ ʒi pɑ̃sə… ʒmə sɑ̃ ʃɑ̃søzə də puvwaʁ tɑ̃bʁase
  tə seʁe fɔʁ dɑ̃ mε bʁa…
  be se pe də pεʁsɔnəz- oʁε vuly εtʁə a ma plasə
  e ʒə tε a twa… mεz- odiʁε kə sa səʁε ʒamεz- ase
  ty mεmə kɔmə pεʁsɔnə də ma ʒamεz- εme
  paʁfwa ʒsɥi tələmɑ̃ bjɛ̃
  mε sε ʒystə də lafεksjɔ̃
  otʁəpaʁ… ʒə nə kɔnε pa lamuʁ
  ʒə nə sε pa k sε…
  alɔʁz- osi bjɛ̃ tutə lεse tɔ̃be. puʁ sɥivʁə ma ʁutə
  mεz- il i a twa… ʒə nə vø pa tə fεʁə sufʁiʁə puʁ ʁjɛ̃ o mɔ̃də
  ty ma tɑ̃ dɔne. ʒə nə vø pa kə ty kʁwa kə ʒə nε kə pʁɔfite də twa
  sε ʒystə kə ʒavε kʁy kɔnεtʁə lamuʁ e ɑ̃ fɛ̃ də kɔ̃tʁə
  sε kə ʒavε kʁy… sε tutə

 • Pieds Phonétique : Prisonniere

  ʒə=tε=vɥ=plə=ʁe 5
  ʒə=tε=vɥ=kʁj=e 5
  ʒə=tε=vɥ=pεʁdʁə=la=ʁε=zɔ̃ 7
  mε=ʒa=mε=pεʁdʁə=la=pa=sjɔ̃ 7
  ʒte=e=ku=te=paʁ=le 6
  ʒte=ɑ̃=tɑ̃=dy=ʁi=ʁə 6
  ʒte=vɥ=paʁ=tiʁ 4
  mε=zo=si=ʒte=vɥ=mə=ʁə=və=niʁ 9
  ʒte=ɑ̃=tɑ̃=dymə=kʁje=ʒə=tεmə 7
  ʒte=ɑ̃=tɑ̃=dymə=myʁ=my=ʁe=tε=ma=səl=ʁε=zɔ̃=də=vivʁə 14
  ʒte=ɑ̃=tɑ̃=dy=diʁə=kə=dəp=ɥi=kə=ty=mə=kɔ=nε=sa=la=ʃɑ̃=ʒe=ta=vi 19
  mε=pe=ka=ty=tε=za=kʁo=ʃe=sivitə 9
  ʒə=sεkə=ʃa=kə=fwa=ty=tə=sɑ̃=mal=ʒə=sɥi=la 12
  ʒə=sεkə=ʃa=kə=fwa=ty=ε=tʁis=tə=ʒə=sε=tə=fε=ʁə=ʁiʁə 15
  ʒə=sεkə=ʃa=kə=fwa=ʒə=tə=fε=plə=ʁe=ty=mə=paʁ=dɔnə 14
  ʒə=sεkə=ty=mε=mə=kɔ=məœ̃=fu 8
  kɔ̃=pasə=dε=bɔ=nə=mɔ=mɑ̃=zɑ̃=sɑ̃=blə=pe=ə=mə=mə=i=nu=bljablə 17
  mε=ʃakə=fwa=kə=ʒi=pɑ̃=sə=sa=mə=fε=mal 11
  paʁsə=kə=ʒə=nə=tεmə=pa=kɔ=mə=kə=tymεmə 10
  ʒə=vu=dʁε=ʒys=təεtʁə=dε=sɛ̃=plə=za=mi 10
  mε=puʁ=twa=ty=pɑ̃sə=kə=ʒə=sɥi=la=fa=mə=də=ta=vi 14
  ty=vu=dʁε=tu=ʒuʁ=ʁεs=te=a=mε=kɔ=te 11
  ty=dikə=ʒə=sɥi=la=pεʁ=fεk=sjɔ̃=tɔ=tal 10
  kə=ʁjɛ̃də=plys=bo=pu=vε=ta=ʁi=ve 9
  mε=k=kə=ʒdwa=fε=ʁə 6
  ʒmə=sɑ̃=pʁi=sjɔnə=ʁə=də=la=muʁ 8
  ʒε=vu=lytə=lə=fε=ʁəɑ̃=tɑ̃=dʁə=su=vɑ̃ 10
  də=tə=diʁə=kə=sa=sə=ʁε=mjø=puʁ=nu=dø=kə=sa=fi=nisə 15
  mε=ty=ɑ̃=vø=ʁjɛ̃=kɔ̃=pʁɑ̃ 7
  ty=nə=vwa=kə=dy=fø 6
  mε=kɔ̃=ʒi=pɑ̃sə=ʒmə=sɑ̃=ʃɑ̃=sø=zə=də=pu=vwaʁ=tɑ̃=bʁase 14
  tə=se=ʁe=fɔʁ=dɑ̃=mε=bʁa 7
  be=se=pe=də=pεʁ=sɔnə=zo=ʁε=vu=ly=ε=tʁəa=ma=plasə 14
  e=ʒə=tε=a=twa=mε=zo=di=ʁεkə=sa=sə=ʁε=ʒa=mε=zase 15
  ty=mε=mə=kɔ=mə=pεʁ=sɔ=nə=də=ma=ʒa=mε=zε=me 14
  paʁ=fwa=ʒsɥi=tə=lə=mɑ̃=bj=ɛ̃ 8
  mε=sε=ʒys=tə=də=la=fεk=sj=ɔ̃ 9
  o=tʁə=paʁ=ʒə=nə=kɔ=nε=pa=la=muʁ 10
  ʒə=nə=sε=pa=k=sε 6
  a=lɔʁ=zo=si=bjɛ̃=tutə=lε=se=tɔ̃=be=puʁ=sɥi=vʁə=ma=ʁutə 15
  mε=zil=i=a=twa=ʒə=nə=vø=patə=fε=ʁə=su=fʁi=ʁə=puʁ=ʁjɛ̃=o=mɔ̃də 18
  ty=ma=tɑ̃=dɔ=ne=ʒə=nə=vø=pakə=ty=kʁwa=kə=ʒə=nε=kə=pʁɔ=fi=te=də=twa 20
  sε=ʒys=tə=kə=ʒa=vε=kʁy=kɔ=nεtʁə=la=muʁ=e=ɑ̃=fɛ̃=də=kɔ̃tʁə 16
  sε=kə=ʒa=vε=kʁy=sε=tu=tə 8

  1

PostScriptum

dit moi comment J’pourrais i dire… sans le faire soufrire ! ! ! Car se n’ai pas mon but

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
13/08/2004 00:00Ancien Membre

Le poême est beau mais je sais pas comment répondre à ta question. Peut-être laisser trainer une feuille avec ce poême chez lui. . . Après l’avoir corrigé (on écrit pas p-e mais peut-être. . . Word est ton ami pour corriger l’orthographe. . . )