Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Comme Avan…

Poème Amour
Publié le 06/12/2003 00:00

L'écrit contient 351 mots qui sont répartis dans 2 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Comme Avan…

Je ne sais plus quoi pensé
Je me sent triste, je me sent seul,
Je me sent delaissé, jai mal
J’ai juste le goût de pleuré,
De me fermé les yeux a l’amour
Mais trop tard je me suis déja attaché
Mais les temps on changé
C’est plus comme avant
Om n’est moin heureux
On ne pense presque pu à notre amour
On la laisse mourrire au fil des jours
Meme si on espère l’éternité
Se ne son que des promesse en l’air
Mais tout me fait rapellé les debuts
J’étais persuader que c’étais la réalité
Mais je ne faissais que revé
Mon cœur a derivé, ses éteincelles dans ces yeux
On crée le coup de foudre
Mais l’indépendance s’installe en nous
Meme si qu’on se dit qu’on s’aime comme des fous
Cette amour disparaitra
Nos disputes son plus frequante, nos regards moin intense
Nos caresses moin de tendresse et nos cœurs moin d’amour
Nos sentiments devien alors amitié
Je ne croyais pas que qu’on pourrais y arrivé la
Mais c’est l’heure maintenant de s’avoué vaicu
De se dire les vrais choses
Notre amour n’est plus se qu’il été
Et il redeviendra jamais comme avant
Le destin a voulu nous dire qu’on n’est pas fait pour allé ensemble
Meme si on passe des moments inoubliable
La flame ces intente.
Je me ferme les yeux en croyant fort
Que je cessera de pleuré,
Pour une fois que je pourrais touché au bonheur
Que je pourrai enfin resentir la vrai amour
Mais en atendant je pense et je repense a toi, Maxime
Ques que je fait la à rendre ma vie moin agréable
Je voudrai en finir avec tout sa sans toute fois te faire du mal
Sans te quitté, sans le regreté
Je voudrai juste resentir cette amour si fort du debut
Qui transpersais mon cœur
Qui donnais des couleurs a ma vie
Qui faissais que mes rêve devenais réalité
Et qui donnais un sense à mes je taimes

Papillon
 • Pieds Hyphénique: Comme Avan…

  je=ne=sais=plus=quoi=pen=sé 7
  je=me=sent=triste=je=me=sent=seul 8
  je=me=sent=de=lais=sé=jai=mal 8
  jai=jus=te=le=goût=de=pleu=ré 8
  de=me=fer=mé=les=yeux=a=la=mour 9
  mais=trop=tard=je=me=suis=dé=ja=at=ta=ché 11
  mais=les=temps=on=chan=gé 6
  cest=plus=com=me=a=vant 6
  om=nest=moin=heu=reux 5
  on=ne=pense=pres=que=pu=à=no=trea=mour 10
  on=la=laisse=mour=rireau=fil=des=jours 8
  me=me=si=on=es=père=lé=ter=ni=té 10
  se=ne=son=que=des=promes=seen=lair 8
  mais=tout=me=fait=ra=pel=lé=les=de=buts 10
  jé=tais=per=sua=der=que=cé=tais=la=ré=a=li=té 13
  mais=je=ne=fais=sais=que=re=vé 8
  mon=cœur=a=de=ri=vé=ses=é=tein=cel=les=dans=ces=yeux 14
  on=crée=le=coup=de=fou=dre 7
  mais=lin=dépen=dance=sins=tal=leen=nous 8
  me=me=si=quon=se=dit=quon=saime=com=me=des=fous 12
  cet=te=a=mour=dis=pa=rai=tra 8
  nos=dis=putes=son=plus=fre=quan=te=nos=re=gards=moin=in=tense 14
  nos=cares=ses=moin=de=ten=dres=seet=nos=cœurs=moin=da=mour 13
  nos=sen=timents=de=vien=a=lors=a=mi=tié 10
  je=ne=cro=yais=pas=que=quon=pour=rais=y=ar=ri=vé=la 14
  mais=cest=lheure=main=te=nant=de=sa=voué=vai=cu 11
  de=se=di=re=les=vrais=cho=ses 8
  notrea=mour=nest=plus=se=quil=é=té 8
  et=il=re=de=vien=dra=ja=mais=commea=vant 10
  le=des=tin=a=vou=lu=nous=dire=quon=nest=pas=fait=pour=al=lé=en=semble 17
  me=me=si=on=passe=des=mo=ments=i=nou=bliable 11
  la=fla=me=ces=in=ten=te 7
  je=me=ferme=les=yeux=en=croyant=fort 8
  que=je=ces=se=ra=de=pleu=ré 8
  pour=une=fois=que=je=pour=rais=tou=ché=au=bon=heur 12
  que=je=pour=rai=en=fin=re=sen=tir=la=vrai=a=mour 13
  mais=en=aten=dant=je=pen=seet=je=re=pen=se=a=toi=maxime 14
  ques=que=je=fait=la=à=rendre=ma=vie=moin=a=gré=able 13
  je=vou=drai=en=fi=nir=a=vec=tout=sa=sans=toute=fois=te=fai=re=du=mal 18
  sans=te=quit=té=sans=le=re=gre=té 9
  je=vou=drai=jus=te=re=sen=tir=cettea=mour=si=fort=du=de=but 15
  qui=trans=per=sais=mon=cœur 6
  qui=don=nais=des=cou=leurs=a=ma=vie 9
  qui=fais=sais=que=mes=rêve=de=ve=nais=ré=a=li=té 13
  et=qui=don=nais=un=senseà=mes=je=taimes 9

  pa=pil=lon 3
 • Phonétique : Comme Avan…

  ʒə nə sε plys kwa pɑ̃se
  ʒə mə sɑ̃ tʁistə, ʒə mə sɑ̃ səl,
  ʒə mə sɑ̃ dəlεse, ʒε mal
  ʒε ʒystə lə ɡu də pləʁe,
  də mə fεʁme lεz- iøz- a lamuʁ
  mε tʁo taʁ ʒə mə sɥi deʒa ataʃe
  mε lε tɑ̃z- ɔ̃ ʃɑ̃ʒe
  sε plys kɔmə avɑ̃
  ɔm nε mwɛ̃ œʁø
  ɔ̃ nə pɑ̃sə pʁεskə py a nɔtʁə amuʁ
  ɔ̃ la lεsə muʁʁiʁə o fil dε ʒuʁ
  məmə si ɔ̃n- εspεʁə letεʁnite
  sə nə sɔ̃ kə dε pʁɔmεsə ɑ̃ lεʁ
  mε tu mə fε ʁapεlle lε dəby
  ʒetε pεʁsɥade kə setε la ʁealite
  mε ʒə nə fεsε kə ʁəve
  mɔ̃ kœʁ a dəʁive, sεz- etɛ̃sεllə dɑ̃ sεz- iø
  ɔ̃ kʁe lə ku də fudʁə
  mε lɛ̃depɑ̃dɑ̃sə sɛ̃stalə ɑ̃ nu
  məmə si kɔ̃ sə di kɔ̃ sεmə kɔmə dε fus
  sεtə amuʁ dispaʁεtʁa
  no dispytə sɔ̃ plys fʁəkɑ̃tə, no ʁəɡaʁd mwɛ̃ ɛ̃tɑ̃sə
  no kaʁesə mwɛ̃ də tɑ̃dʁεsə e no kœʁ mwɛ̃ damuʁ
  no sɑ̃timɑ̃ dəvjɛ̃ alɔʁz- amitje
  ʒə nə kʁwajε pa kə kɔ̃ puʁʁεz- i aʁive la
  mε sε lœʁ mɛ̃tənɑ̃ də savue vεky
  də sə diʁə lε vʁε ʃozə
  nɔtʁə amuʁ nε plys sə kil ete
  e il ʁədəvjɛ̃dʁa ʒamε kɔmə avɑ̃
  lə dεstɛ̃ a vuly nu diʁə kɔ̃ nε pa fε puʁ ale ɑ̃sɑ̃blə
  məmə si ɔ̃ pasə dε mɔmɑ̃z- inubljablə
  la flamə sεz- ɛ̃tɑ̃tə.
  ʒə mə fεʁmə lεz- iøz- ɑ̃ kʁwajɑ̃ fɔʁ
  kə ʒə sesəʁa də pləʁe,
  puʁ ynə fwa kə ʒə puʁʁε tuʃe o bɔnœʁ
  kə ʒə puʁʁε ɑ̃fɛ̃ ʁəsɑ̃tiʁ la vʁε amuʁ
  mεz- ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ ʒə pɑ̃sə e ʒə ʁəpɑ̃sə a twa, maksimə
  k kə ʒə fε la a ʁɑ̃dʁə ma vi mwɛ̃ aɡʁeablə
  ʒə vudʁε ɑ̃ finiʁ avεk tu sa sɑ̃ tutə fwa tə fεʁə dy mal
  sɑ̃ tə kite, sɑ̃ lə ʁəɡʁəte
  ʒə vudʁε ʒystə ʁəsɑ̃tiʁ sεtə amuʁ si fɔʁ dy dəby
  ki tʁɑ̃spεʁsε mɔ̃ kœʁ
  ki dɔnε dε kulœʁz- a ma vi
  ki fεsε kə mε ʁεvə dəvənε ʁealite
  e ki dɔnεz- œ̃ sɑ̃sə a mε ʒə tεmə

  papijɔ̃
 • Pieds Phonétique : Comme Avan…

  ʒə=nə=sε=plys=kwa=pɑ̃=se 7
  ʒə=mə=sɑ̃=tʁistə=ʒə=mə=sɑ̃=səl 8
  ʒə=mə=sɑ̃=də=lε=se=ʒε=mal 8
  ʒε=ʒys=tə=lə=ɡu=də=plə=ʁe 8
  də=mə=fεʁ=me=lε=ziø=za=la=muʁ 9
  mε=tʁo=taʁʒə=mə=sɥi=de=ʒa=a=ta=ʃe 10
  mε=lε=tɑ̃=zɔ̃=ʃɑ̃=ʒe 6
  sε=plys=kɔ=mə=a=vɑ̃ 6
  ɔm=nε=mwɛ̃=œ=ʁø 5
  ɔ̃nə=pɑ̃=sə=pʁεs=kə=py=a=nɔ=tʁəa=muʁ 10
  ɔ̃=la=lεsə=muʁ=ʁiʁəo=fil=dε=ʒuʁ 8
  mə=mə=si=ɔ̃=nεspεʁə=le=tεʁ=ni=te 9
  sə=nə=sɔ̃kə=dε=pʁɔ=mε=səɑ̃=lεʁ 8
  mε=tumə=fε=ʁa=pεl=le=lε=də=by 9
  ʒe=tε=pεʁ=sɥa=de=kə=se=tε=la=ʁe=a=li=te 13
  mε=ʒə=nə=fε=sε=kə=ʁə=ve 8
  mɔ̃=kœʁ=adə=ʁi=ve=sε=ze=tɛ̃=sεllə=dɑ̃=sε=ziø 12
  ɔ̃=kʁe=lə=ku=də=fu=dʁə 7
  mε=lɛ̃=de=pɑ̃dɑ̃sə=sɛ̃s=ta=ləɑ̃=nu 8
  mə=mə=si=kɔ̃sə=di=kɔ̃=sε=mə=kɔ=mə=dε=fus 12
  sε=tə=a=muʁ=dis=pa=ʁε=tʁa 8
  no=dis=pytə=sɔ̃=plys=fʁə=kɑ̃=tə=no=ʁə=ɡaʁd=mwɛ̃=ɛ̃=tɑ̃sə 14
  no=ka=ʁe=sə=mwɛ̃də=tɑ̃=dʁε=səe=no=kœʁ=mwɛ̃=da=muʁ 13
  no=sɑ̃=timɑ̃də=vjɛ̃=a=lɔʁ=za=mi=tje 9
  ʒə=nə=kʁwa=jε=pakə=kɔ̃=puʁ=ʁε=zi=a=ʁi=ve=la 13
  mε=sε=lœʁ=mɛ̃tə=nɑ̃=də=sa=vu=e=vε=ky 11
  də=sə=di=ʁə=lε=vʁε=ʃo=zə 8
  nɔtʁəa=muʁ=nε=plys=sə=kil=e=te 8
  e=il=ʁə=də=vjɛ̃=dʁa=ʒa=mε=kɔməa=vɑ̃ 10
  lə=dεs=tɛ̃=a=vu=ly=nu=diʁə=kɔ̃=nε=pa=fε=puʁ=a=le=ɑ̃=sɑ̃blə 17
  mə=mə=si=ɔ̃=pasə=dε=mɔ=mɑ̃=zi=nu=bljablə 11
  la=fla=mə=sε=zɛ̃=tɑ̃=tə 7
  ʒə=mə=fεʁmə=lε=ziø=zɑ̃=kʁwa=jɑ̃=fɔʁ 9
  kə=ʒə=se=sə=ʁa=də=plə=ʁe 8
  puʁ=ynə=fwa=kə=ʒə=puʁ=ʁε=tu=ʃe=o=bɔ=nœʁ 12
  kə=ʒə=puʁ=ʁε=ɑ̃fɛ̃ʁə=sɑ̃=tiʁ=la=vʁε=a=muʁ 11
  mε=zɑ̃=na=tɑ̃=dɑ̃ʒə=pɑ̃=səe=ʒə=ʁə=pɑ̃=sə=a=twa=mak=simə 15
  k=kə=ʒə=fε=la=a=ʁɑ̃dʁə=ma=vi=mwɛ̃=a=ɡʁe=ablə 13
  ʒə=vu=dʁε=ɑ̃=fi=niʁ=a=vεk=tu=sa=sɑ̃=tutə=fwa=tə=fε=ʁə=dy=mal 18
  sɑ̃tə=ki=te=sɑ̃=lə=ʁə=ɡʁə=te 8
  ʒə=vu=dʁε=ʒys=tə=ʁə=sɑ̃=tiʁ=sεtəa=muʁ=si=fɔʁ=dy=də=by 15
  ki=tʁɑ̃s=pεʁ=sε=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  ki=dɔ=nε=dε=ku=lœʁ=za=ma=vi 9
  ki=fε=sεkə=mε=ʁε=və=də=və=nε=ʁe=a=li=te 13
  e=ki=dɔ=nε=zœ̃=sɑ̃səa=mε=ʒə=tεmə 9

  pa=pi=j=ɔ̃ 4

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
04/07/2004 00:00Cherry

cest assez besu tes vers son tres bien accorder mais tu n’as pas de strophe alors moi jje trouve sa plus ennuyant.