Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Aimerai Mourrire

Poème Amour
Publié le 10/01/2004 00:00

L'écrit contient 279 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

J’Aimerai Mourrire

Jaimerai mourrire
Pour pouvoir volé, allé te retrouvé
Devenir l’ange de tes nuits
Resté la à t’admiré, veillé sur toi
Te suivre jour et nuit
Même sous la douche
Je serai la avec toi
Te consolé meme si tu ne me voie pas
Apparaitre dans tes reves
Te faire l’amour même si c’est pas réel
Juste pour encore imaginé comment c’étais bon
J’aimerai mourire si c’est le seul moyen pour te retrouvé je le ferais
À chaque coup de minuit
J’apparaitera d’une fraction de seconde
Juste pour que tu remarque ma présence et juste pour que tu sais que je t’aimerai toujours
Jamais plus je te laisserai tombé
Je voudrai etre prissonière de ta maison
La hanté pour l’éternité
Me couché encore pres de toi
Encore sentir ta douce odeure qui me donnais des frissons
Sauf que la, tu ne pourrais pas me touché,
Tu ne pourrai plus me regardé, et quoi ke je fasse,
Jamais sa serai comme dans mes reves puisque tu ne veux plus de moi
Mais si je doit mourrire pour te retrouvé de moitié je le ferai
Car je sais que meme je ne vie plus intérieurement
A quoi sa sert d’étre aussi malheureuse
A quoi sa sert d’étre rejeté
A quoi sa sert d’attendre se qui ne viendra jamais
A quoi sa sert de le regreté
D’avoir toujours sa sur la consience
A quoi sa sert de passé son temps a pleuré.
Je t’aimerai aussi longtemps que tu vie
Meme après ma mort je t’aimerai, je le sais
Car le suicide nous amène pas au ciel…
 • Pieds Hyphénique: J’Aimerai Mourrire

  jai=me=rai=mour=ri=re 6
  pour=pou=voir=vo=lé=al=lé=te=re=trou=vé 11
  de=ve=nir=lan=ge=de=tes=nuits 8
  res=té=la=à=tad=mi=ré=veil=lé=sur=toi 11
  te=sui=vre=jour=et=nuit 6
  mê=me=sous=la=dou=che 6
  je=se=rai=la=a=vec=toi 7
  te=con=so=lé=me=me=si=tu=ne=me=voie=pas 12
  ap=pa=raitre=dans=tes=reves 6
  te=faire=la=mour=même=si=cest=pas=réel 9
  jus=te=pour=en=core=i=ma=gi=né=com=ment=cé=tais=bon 14
  jaime=rai=mou=ri=re=si=cest=le=seul=moyen=pour=te=re=trou=vé=je=le=fe=rais 19
  à=cha=que=coup=de=mi=nuit 7
  jap=pa=rai=te=ra=dune=frac=ti=on=de=se=conde 12
  jus=te=pour=que=tu=re=mar=que=ma=présen=ceet=jus=te=pour=que=tu=sais=que=je=tai=me=rai=tou=jours 24
  ja=mais=plus=je=te=lais=se=rai=tom=bé 10
  je=vou=drai=e=tre=pris=so=nière=de=ta=mai=son 12
  la=han=té=pour=lé=ter=ni=té 8
  me=cou=ché=en=co=re=pres=de=toi 9
  en=core=sen=tir=ta=dou=ceo=deu=re=qui=me=don=nais=des=fris=sons 16
  sauf=que=la=tu=ne=pour=rais=pas=me=tou=ché 11
  tu=ne=pour=rai=plus=me=re=gar=dé=et=quoi=ke=je=fasse 14
  ja=mais=sa=se=rai=comme=dans=mes=re=ves=puis=que=tu=ne=veux=plus=de=moi 18
  mais=si=je=doit=mour=rire=pour=te=re=trou=vé=de=moi=tié=je=le=fe=rai 18
  car=je=sais=que=me=me=je=ne=vie=plus=in=té=rieure=ment 14
  a=quoi=sa=sert=dé=tre=aus=si=mal=heu=reu=se 12
  a=quoi=sa=sert=dé=tre=re=je=té 9
  a=quoi=sa=sert=dat=tendre=se=qui=ne=vien=dra=ja=mais 13
  a=quoi=sa=sert=de=le=re=gre=té 9
  da=voir=tou=jours=sa=sur=la=con=sien=ce 10
  a=quoi=sa=sert=de=pas=sé=son=temps=a=pleu=ré 12
  je=tai=me=rai=aus=si=long=temps=que=tu=vie 11
  me=me=a=près=ma=mort=je=taime=rai=je=le=sais 12
  car=le=sui=ci=de=nous=a=mè=ne=pas=au=ciel 12
 • Phonétique : J’Aimerai Mourrire

  ʒεməʁε muʁʁiʁə
  puʁ puvwaʁ vɔle, ale tə ʁətʁuve
  dəvəniʁ lɑ̃ʒə də tε nɥi
  ʁεste la a tadmiʁe, vεje syʁ twa
  tə sɥivʁə ʒuʁ e nɥi
  mεmə su la duʃə
  ʒə səʁε la avεk twa
  tə kɔ̃sɔle məmə si ty nə mə vwa pa
  apaʁεtʁə dɑ̃ tε ʁəvə
  tə fεʁə lamuʁ mεmə si sε pa ʁeεl
  ʒystə puʁ ɑ̃kɔʁə imaʒine kɔmɑ̃ setε bɔ̃
  ʒεməʁε muʁiʁə si sε lə səl mwajɛ̃ puʁ tə ʁətʁuve ʒə lə fəʁε
  a ʃakə ku də minɥi
  ʒapaʁεtəʁa dynə fʁaksjɔ̃ də səɡɔ̃də
  ʒystə puʁ kə ty ʁəmaʁkə ma pʁezɑ̃sə e ʒystə puʁ kə ty sε kə ʒə tεməʁε tuʒuʁ
  ʒamε plys ʒə tə lεsəʁε tɔ̃be
  ʒə vudʁε εtʁə pʁisɔnjεʁə də ta mεzɔ̃
  la-ɑ̃te puʁ letεʁnite
  mə kuʃe ɑ̃kɔʁə pʁə- də twa
  ɑ̃kɔʁə sɑ̃tiʁ ta dusə ɔdəʁə ki mə dɔnε dε fʁisɔ̃
  sof kə la, ty nə puʁʁε pa mə tuʃe,
  ty nə puʁʁε plys mə ʁəɡaʁde, e kwa kə ʒə fasə,
  ʒamε sa səʁε kɔmə dɑ̃ mε ʁəvə pɥiskə ty nə vø plys də mwa
  mε si ʒə dwa muʁʁiʁə puʁ tə ʁətʁuve də mwatje ʒə lə fəʁε
  kaʁ ʒə sε kə məmə ʒə nə vi plysz- ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃
  a kwa sa sεʁ detʁə osi maləʁøzə
  a kwa sa sεʁ detʁə ʁəʒəte
  a kwa sa sεʁ datɑ̃dʁə sə ki nə vjɛ̃dʁa ʒamε
  a kwa sa sεʁ də lə ʁəɡʁəte
  davwaʁ tuʒuʁ sa syʁ la kɔ̃sjɑ̃sə
  a kwa sa sεʁ də pase sɔ̃ tɑ̃z- a pləʁe.
  ʒə tεməʁε osi lɔ̃tɑ̃ kə ty vi
  məmə apʁε ma mɔʁ ʒə tεməʁε, ʒə lə sε
  kaʁ lə sɥisidə nuz- amεnə pa o sjεl…
 • Pieds Phonétique : J’Aimerai Mourrire

  ʒε=mə=ʁε=muʁ=ʁi=ʁə 6
  puʁ=pu=vwaʁ=vɔ=le=a=le=tə=ʁə=tʁu=ve 11
  də=və=niʁ=lɑ̃=ʒə=də=tε=nɥi 8
  ʁεs=te=la=a=tad=mi=ʁe=vε=j=e=syʁ=twa 12
  tə=sɥi=vʁə=ʒuʁ=e=nɥi 6
  mε=mə=su=la=du=ʃə 6
  ʒə=sə=ʁε=la=a=vεk=twa 7
  tə=kɔ̃=sɔ=le=mə=mə=si=ty=nə=mə=vwa=pa 12
  a=pa=ʁε=tʁə=dɑ̃=tε=ʁə=və 8
  tə=fε=ʁə=la=muʁ=mε=mə=si=sε=pa=ʁe=εl 12
  ʒys=tə=puʁ=ɑ̃=kɔʁə=i=ma=ʒi=ne=kɔ=mɑ̃=se=tε=bɔ̃ 14
  ʒεmə=ʁε=mu=ʁi=ʁə=si=sε=lə=səl=mwa=jɛ̃=puʁ=tə=ʁə=tʁu=ve=ʒə=lə=fə=ʁε 20
  a=ʃa=kə=ku=də=min=ɥi 7
  ʒa=pa=ʁε=tə=ʁa=dy=nə=fʁak=sjɔ̃=də=sə=ɡɔ̃də 12
  ʒys=tə=puʁkə=ty=ʁə=maʁ=kə=ma=pʁe=zɑ̃=səe=ʒys=tə=puʁ=kə=ty=sε=kə=ʒə=tε=mə=ʁε=tu=ʒuʁ 24
  ʒa=mε=plys=ʒə=tə=lε=sə=ʁε=tɔ̃=be 10
  ʒə=vu=dʁε=εtʁə=pʁi=sɔ=njε=ʁə=də=ta=mε=zɔ̃ 12
  la-ɑ̃=te=puʁ=le=tεʁ=ni=te 8
  mə=ku=ʃe=ɑ̃=kɔ=ʁə=pʁə=də=twa 9
  ɑ̃=kɔʁə=sɑ̃=tiʁ=ta=du=səɔ=də=ʁə=ki=mə=dɔ=nε=dε=fʁi=sɔ̃ 16
  sof=kə=la=ty=nə=puʁ=ʁε=pa=mə=tu=ʃe 11
  tynə=puʁ=ʁε=plys=məʁə=ɡaʁ=de=e=kwa=kə=ʒə=fasə 12
  ʒa=mε=sasə=ʁε=kɔ=mə=dɑ̃=mε=ʁə=və=pɥis=kə=ty=nə=vø=plys=də=mwa 18
  mε=siʒə=dwa=muʁ=ʁi=ʁə=puʁ=tə=ʁə=tʁu=ve=də=mwa=tje=ʒə=lə=fə=ʁε 18
  kaʁʒə=sε=kə=mə=mə=ʒə=nə=vi=plys=zɛ̃=te=ʁjə=ʁə=mɑ̃ 14
  a=kwa=sa=sεʁ=de=tʁə=o=si=ma=lə=ʁø=zə 12
  a=kwa=sa=sεʁ=de=tʁə=ʁə=ʒə=te 9
  a=kwa=sa=sεʁ=da=tɑ̃dʁə=sə=ki=nə=vjɛ̃=dʁa=ʒa=mε 13
  a=kwa=sa=sεʁ=də=lə=ʁə=ɡʁə=te 9
  da=vwaʁ=tu=ʒuʁ=sa=syʁ=la=kɔ̃=sj=ɑ̃=sə 11
  a=kwa=sa=sεʁ=də=pa=se=sɔ̃=tɑ̃=za=plə=ʁe 12
  ʒə=tε=mə=ʁε=o=si=lɔ̃=tɑ̃=kə=ty=vi 11
  mə=mə=a=pʁε=ma=mɔʁʒə=tε=mə=ʁε=ʒə=lə=sε 12
  kaʁ=lə=sɥi=si=də=nu=za=mε=nə=pa=o=sjεl 12

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
05/11/2004 00:00Charmente(F) Algeria

ton poeme et tres bon mais la fin pas vraiment!
jve dire le truc de mort c pas si convinquant car
on parle de mort :s:s:s:s:s c pas de lamour
c de l’obsecsion, , pas la meme chose. . . .
amicalement(k);) ciao

Auteur de Poésie
06/11/2004 00:00(B)_Milie_(B)

Ton poème est vraiment bon ca ma énormément toucher BRAVO!! 😞
Continue! Bye (OUI)