Poeme : Tu Me Manquee

Tu Me Manquee

Pk tu me manque inci ?
Pk tu me manque juste aujourd’hui ?
C’est telement plus fort que les autres jours
Je croi mourrire d’amour
Encore une fois de plus
Alors encore une fois de plus
Je devrai faire un choix dificille
Presqu’impossible
Je suis perdu au milieu de mes pensé
Je ne dors meme pas es je me mets a révé
Tou bas j’attend chuchoté ton nom
Celui qui met resté gravé au don de mon cœur brissé
Celui auquel je croyais oublié
Comme par hazard il est revenu me hanté
C’est geste tendre, plein de douceur, de saveur et de couleur
Me devore encore les yeuxx
Jte voie la, encore dans mes bras…
Encore la entrain de t’embrassé
De te prouvé que plus rien peu nous arrêté…

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Tu Me Manquee

  p=k=tu=me=man=que=in=ci 8
  p=k=tu=me=man=que=jus=te=au=jourdhui 10
  cest=te=le=ment=plus=fort=que=les=autres=jours 10
  je=croi=mour=ri=re=da=mour 7
  en=co=re=u=ne=fois=de=plus 8
  a=lors=en=co=re=u=ne=fois=de=plus 10
  je=de=vrai=fai=re=un=choix=di=fi=cille 10
  pres=quim=pos=si=ble 5
  je=suis=per=du=au=mi=lieu=de=mes=pen=sé 11
  je=ne=dors=me=me=pas=es=je=me=mets=a=ré=vé 13
  tou=bas=jat=tend=chu=cho=té=ton=nom 9
  ce=lui=qui=met=res=té=gra=vé=au=don=de=mon=cœur=bris=sé 15
  ce=lui=au=quel=je=cro=yais=ou=bli=é 10
  comme=par=ha=zard=il=est=re=ve=nu=me=han=té 12
  cest=ges=te=tendre=plein=de=dou=ceur=de=sa=veur=et=de=cou=leur 15
  me=de=vo=re=en=co=re=les=y=euxx 10
  jte=voie=la=en=co=re=dans=mes=bras 9
  en=co=re=la=en=train=de=tem=bras=sé 10
  de=te=prou=vé=que=plus=rien=peu=nous=ar=rê=té 12
 • Phonétique : Tu Me Manquee

  pe ka ty mə mɑ̃kə ɛ̃si ?
  pe ka ty mə mɑ̃kə ʒystə oʒuʁdɥi ?
  sε tələmɑ̃ plys fɔʁ kə lεz- otʁə- ʒuʁ
  ʒə kʁwa muʁʁiʁə damuʁ
  ɑ̃kɔʁə ynə fwa də plys
  alɔʁz- ɑ̃kɔʁə ynə fwa də plys
  ʒə dəvʁε fεʁə œ̃ ʃwa difisijə
  pʁεskɛ̃pɔsiblə
  ʒə sɥi pεʁdy o miljø də mε pɑ̃se
  ʒə nə dɔʁ məmə pa ε ʒə mə mεtz- a ʁeve
  tu ba ʒatɑ̃ ʃyʃɔte tɔ̃ nɔ̃
  səlɥi ki mεt ʁεste ɡʁave o dɔ̃ də mɔ̃ kœʁ bʁise
  səlɥi okεl ʒə kʁwajεz- ublje
  kɔmə paʁ-azaʁ il ε ʁəvəny mə-ɑ̃te
  sε ʒεstə tɑ̃dʁə, plɛ̃ də dusœʁ, də savœʁ e də kulœʁ
  mə dəvɔʁə ɑ̃kɔʁə lεz- iøksks
  ʒtə vwa la, ɑ̃kɔʁə dɑ̃ mε bʁa…
  ɑ̃kɔʁə la ɑ̃tʁɛ̃ də tɑ̃bʁase
  də tə pʁuve kə plys ʁjɛ̃ pø nuz- aʁεte…
 • Syllabes Phonétique : Tu Me Manquee

  pe=ka=ty=mə=mɑ̃=kə=ɛ̃=si 8
  pe=ka=ty=mə=mɑ̃kə=ʒys=tə=o=ʒuʁ=dɥi 10
  sε=tə=lə=mɑ̃=plys=fɔʁkə=lε=zo=tʁə=ʒuʁ 10
  ʒə=kʁwa=muʁ=ʁi=ʁə=da=muʁ 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=də=plys 8
  a=lɔʁ=zɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa=də=plys 10
  ʒə=də=vʁε=fε=ʁə=œ̃=ʃwa=di=fi=sijə 10
  pʁεs=kɛ̃=pɔ=si=blə 5
  ʒə=sɥi=pεʁ=dy=o=mi=ljø=də=mε=pɑ̃se 10
  ʒə=nə=dɔʁmə=mə=pa=ε=ʒə=mə=mεt=za=ʁe=ve 12
  tu=ba=ʒa=tɑ̃=ʃy=ʃɔ=te=tɔ̃=nɔ̃ 9
  səl=ɥi=ki=mεt=ʁεs=te=ɡʁa=ve=o=dɔ̃də=mɔ̃=kœʁ=bʁise 13
  səl=ɥi=o=kεl=ʒə=kʁwa=jε=zu=blj=e 10
  kɔmə=paʁ-a=zaʁ=il=ε=ʁə=və=ny=mə-ɑ̃=te 12
  sε=ʒεstə=tɑ̃=dʁə=plɛ̃=də=du=sœʁ=də=sa=vœʁ=e=də=ku=lœʁ 15
  mə=də=vɔ=ʁə=ɑ̃=kɔ=ʁə=lε=zi=øksks 10
  ʒtə=vwa=la=ɑ̃=kɔ=ʁə=dɑ̃=mε=bʁa 9
  ɑ̃=kɔ=ʁə=la=ɑ̃=tʁɛ̃=də=tɑ̃=bʁa=se 10
  də=tə=pʁu=ve=kə=plys=ʁjɛ̃=pø=nu=za=ʁε=te 12

Récompense

0
0
0

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
15/09/2004 00:00Yoshimitsu1981

mon nick es yoshimitsu1981 en passant suis pas chinoix jai bien aimer ton poeme car jai deja ressentis sa avec une fille quand elle etais partis en voyage. . . . . . . . . . . .