Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Sans Pardon

Poème Amour
Publié le 30/01/2004 00:00

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 12 strophes.

Poete : Mery_C--Berger

Sans Pardon

La vie n’est que sans pardon
Refusé l’excuse avec raison
Le son de tes écrie est équivalente a une larme.
Le soir tard… avan de me couché
Les yeux fixé sur le plafond
Je ne dors meme pas est je me mets a révé
Je me dis que c’est tropp TaRdd de toute facon
Ta dejaaa tout Gaché
P-e je me Trompe
Mais quand je pense a se qui est arrivé
Jpeu pas m’empeché de pleuré
Et de réalisé
Que sa ne vaux plus la peine de continué
J’espere juste qu’un jour tu prendra conciense
De toute l’importance ke tu avais a mes yeux,
Peut-être seulement que j’ai faite l’erreur de recommencé à t’aimé…

Il y a quelque chose dans ton regard
Qui me « dit »
Que tu ne m’aimes plus

Il y a quelque chose qui fait
Que toute a changé

Il y a quelque chose que me dis
Que sa devrai se terminer
Et jamais recommencé

Il y a quelque chose qui a disparut
P-t c’est l’étincelle dans tes yeux
Qui faisais de moi la fille la plus heureuse

Mon cœur a mal
De t’avoir trop aimé

La vie, faut la continué
Mais la continué sans toi…
Si non la mort s’empara de moi

Tu me faitt doutéé de l’amour
La confiance n’exite plus
La crainte a prie le desus

A chaque nuit c’est pareil
J, peu po m’empeché de pleuré
Pcq tu ne ma pas encore appelé
La passion n’est plus la meme

Ques qui a detruit notre amour
Ques qui a toute gaché ?
Pk je ne suis pas capable de te laissé ?
L’amour est trop puissante
Mais jt’écœuréé de pleuré
Jt’écœuréé d’etre la victime
Alors toi… laisse moi
Car tu le sais ques tu me fais vivre
S’pas capable mwa… te tou te le dire
Mais tu le voiee dans mes yeux
Quee je suis malheureuse

Tu le voiee dans mess yeux

Moi la seul chose que je peu voir dans tes yeux
C’est que tu ne comprend rien
C’est qu’il na plus rien
 • Pieds Hyphénique: Sans Pardon

  la=vie=nest=que=sans=par=don 7
  re=fu=sé=lex=cusea=vec=rai=son 8
  le=son=de=tes=é=crieest=é=qui=valen=te=a=u=ne=larme 14
  le=soir=tard=a=van=de=me=cou=ché 9
  les=y=eux=fixé=sur=le=pla=fond 8
  je=ne=dors=me=me=pas=est=je=me=mets=a=ré=vé 13
  je=me=dis=que=cest=tropp=tardd=de=toute=fa=con 11
  ta=de=jaaa=tout=ga=ché 6
  p=e=je=me=trom=pe 6
  mais=quand=je=pensea=se=qui=est=ar=ri=vé 10
  jpeu=pas=mem=pe=ché=de=pleu=ré 8
  et=de=ré=a=li=sé 6
  que=sa=ne=vaux=plus=la=peine=de=con=ti=nué 11
  jes=pe=re=jus=te=quun=jour=tu=pren=dra=con=ciense 12
  de=toute=lim=por=tan=ce=ke=tu=a=vais=a=mes=yeux 13
  peut=têtre=seu=le=ment=que=jai=fai=te=ler=reur=de=re=com=men=cé=à=tai=mé 19

  il=y=a=quel=que=chose=dans=ton=re=gard 10
  qui=me=dit 3
  que=tu=ne=mai=mes=plus 6

  il=y=a=quel=que=chose=qui=fait 8
  que=tou=te=a=chan=gé 6

  il=y=a=quel=que=chose=que=me=dis 9
  que=sa=de=vrai=se=ter=mi=ner 8
  et=ja=mais=re=com=men=cé 7

  il=y=a=quel=que=chose=qui=a=dis=pa=rut 11
  p=t=cest=lé=tin=cel=le=dans=tes=yeux 10
  qui=fai=sais=de=moi=la=fille=la=plus=heu=reuse 11

  mon=cœur=a=mal 4
  de=ta=voir=trop=ai=mé 6

  la=vie=faut=la=con=ti=nué 7
  mais=la=con=ti=nué=sans=toi 7
  si=non=la=mort=sem=pa=ra=de=moi 9

  tu=me=faitt=dou=téé=de=la=mour 8
  la=con=fi=an=ce=nexi=te=plus 8
  la=crain=te=a=prie=le=de=sus 8

  a=cha=que=nuit=cest=pa=reil 7
  j=peu=po=mem=pe=ché=de=pleu=ré 9
  p=c=q=tu=ne=ma=pas=en=coreap=pe=lé 11
  la=pas=si=on=nest=plus=la=meme 8

  ques=qui=a=de=truit=notre=a=mour 8
  ques=qui=a=tou=te=ga=ché 7
  p=k=je=ne=suis=pas=ca=pable=de=te=lais=sé 12
  la=mour=est=trop=puis=san=te 7
  mais=j=té=cœu=réé=de=pleu=ré 8
  jté=cœu=réé=de=tre=la=vic=time 8
  a=lors=toi=lais=se=moi 6
  car=tu=le=sais=ques=tu=me=fais=vivre 9
  spas=ca=pable=m=wa=te=tou=te=le=dire 10
  mais=tu=le=voiee=dans=mes=y=eux 8
  quee=je=suis=mal=heu=reu=se 7

  tu=le=voiee=dans=mess=y=eux 7

  moi=la=seul=chose=que=je=peu=voir=dans=tes=yeux 11
  cest=que=tu=ne=com=prend=rien 7
  cest=quil=na=plus=rien 5
 • Phonétique : Sans Pardon

  la vi nε kə sɑ̃ paʁdɔ̃
  ʁəfyze lεkskyzə avεk ʁεzɔ̃
  lə sɔ̃ də tεz- ekʁi εt- ekivalɑ̃tə a ynə laʁmə.
  lə swaʁ taʁ… avɑ̃ də mə kuʃe
  lεz- iø fikse syʁ lə plafɔ̃
  ʒə nə dɔʁ məmə pa ε ʒə mə mεtz- a ʁeve
  ʒə mə di kə sε tʁɔp taʁd də tutə fakɔ̃
  ta dəʒaaa tu ɡaʃe
  pe ə ʒə mə tʁɔ̃pə
  mε kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a sə ki εt- aʁive
  ʒpø pa mɑ̃pεʃe də pləʁe
  e də ʁealize
  kə sa nə vo plys la pεnə də kɔ̃tinye
  ʒεspəʁə ʒystə kœ̃ ʒuʁ ty pʁɑ̃dʁa kɔ̃sjɑ̃sə
  də tutə lɛ̃pɔʁtɑ̃sə kə ty avεz- a mεz- iø,
  pø tεtʁə sələmɑ̃ kə ʒε fεtə leʁœʁ də ʁəkɔmɑ̃se a tεme…

  il i a kεlkə ʃozə dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
  ki mə « dit »
  kə ty nə mεmə plys

  il i a kεlkə ʃozə ki fε
  kə tutə a ʃɑ̃ʒe

  il i a kεlkə ʃozə kə mə di
  kə sa dəvʁε sə tεʁmine
  e ʒamε ʁəkɔmɑ̃se

  il i a kεlkə ʃozə ki a dispaʁy
  pe te sε letɛ̃sεllə dɑ̃ tεz- iø
  ki fəzε də mwa la fijə la plysz- œʁøzə

  mɔ̃ kœʁ a mal
  də tavwaʁ tʁo εme

  la vi, fo la kɔ̃tinye
  mε la kɔ̃tinye sɑ̃ twa…
  si nɔ̃ la mɔʁ sɑ̃paʁa də mwa

  ty mə fεt dutee də lamuʁ
  la kɔ̃fjɑ̃sə nεɡzitə plys
  la kʁɛ̃tə a pʁi lə dəzys

  a ʃakə nɥi sε paʁεj
  ʒi, pø po mɑ̃pεʃe də pləʁe
  pe se ky ty nə ma pa ɑ̃kɔʁə apəle
  la pasjɔ̃ nε plys la məmə

  k ki a dətʁɥi nɔtʁə amuʁ
  k ki a tutə ɡaʃe ?
  pe ka ʒə nə sɥi pa kapablə də tə lεse ?
  lamuʁ ε tʁo pɥisɑ̃tə
  mε ʒtekeyʁee də pləʁe
  ʒtekeyʁee dεtʁə la viktimə
  alɔʁ twa… lεsə mwa
  kaʁ ty lə sε k ty mə fε vivʁə
  spa kapablə mwa… tə tu tə lə diʁə
  mε ty lə vwai dɑ̃ mεz- iø
  ki ʒə sɥi maləʁøzə

  ty lə vwai dɑ̃ mεsz- iø

  mwa la səl ʃozə kə ʒə pø vwaʁ dɑ̃ tεz- iø
  sε kə ty nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃
  sε kil na plys ʁjɛ̃
 • Pieds Phonétique : Sans Pardon

  la=vi=nε=kə=sɑ̃=paʁ=dɔ̃ 7
  ʁə=fy=ze=lεk=skyzəa=vεk=ʁε=zɔ̃ 8
  lə=sɔ̃də=tε=ze=kʁi=ε=te=ki=va=lɑ̃=təa=y=nə=laʁmə 14
  lə=swaʁ=taʁ=a=vɑ̃də=mə=ku=ʃe 8
  lε=ziø=fik=se=syʁ=lə=pla=fɔ̃ 8
  ʒə=nə=dɔʁmə=mə=pa=ε=ʒə=mə=mεt=za=ʁe=ve 12
  ʒə=mə=dikə=sε=tʁɔp=taʁd=də=tu=tə=fa=kɔ̃ 11
  ta=də=ʒa=a=a=tu=ɡa=ʃe 8
  pe=ə=ʒə=mə=tʁɔ̃=pə 6
  mε=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 10
  ʒpø=pa=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 8
  e=də=ʁe=a=li=ze 6
  kə=sanə=vo=plys=la=pε=nə=də=kɔ̃=ti=ny=e 12
  ʒεspə=ʁə=ʒys=tə=kœ̃=ʒuʁ=ty=pʁɑ̃=dʁa=kɔ̃=sjɑ̃sə 11
  də=tutə=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=kə=ty=a=vε=za=mε=ziø 13
  pø=tεtʁə=sə=lə=mɑ̃=kə=ʒε=fε=tə=le=ʁœʁ=də=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=tε=me 19

  il=i=a=kεl=kə=ʃozə=dɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ 9
  ki=mə=dit 3
  kə=ty=nə=mε=mə=plys 6

  il=i=a=kεl=kə=ʃozə=ki=fε 8
  kə=tu=tə=a=ʃɑ̃=ʒe 6

  il=i=a=kεl=kə=ʃozə=kə=mə=di 9
  kə=sa=də=vʁε=sə=tεʁ=mi=ne 8
  e=ʒa=mε=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 7

  il=i=a=kεl=kə=ʃozə=ki=a=dis=pa=ʁy 11
  pe=te=sε=le=tɛ̃=sεllə=dɑ̃=tε=ziø 9
  kifə=zε=də=mwa=la=fi=jə=la=plys=zœ=ʁøzə 11

  mɔ̃=kœ=ʁə=a=mal 5
  də=ta=vwaʁ=tʁo=ε=me 6

  la=vi=fo=la=kɔ̃=ti=ny=e 8
  mε=la=kɔ̃=ti=ny=e=sɑ̃=twa 8
  si=nɔ̃=la=mɔʁ=sɑ̃=pa=ʁadə=mwa 8

  tymə=fεt=du=te=e=də=la=muʁ 8
  la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=nεɡ=zi=tə=plys 8
  la=kʁɛ̃=tə=a=pʁi=lə=də=zys 8

  a=ʃa=kə=nɥi=sε=pa=ʁεj 7
  ʒi=pø=po=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 9
  pe=se=ky=tynə=ma=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=pə=le 11
  la=pa=sjɔ̃=nε=plys=la=mə=mə 8

  k=ki=a=dət=ʁɥi=nɔtʁə=a=muʁ 8
  k=ki=a=tu=tə=ɡa=ʃe 7
  pe=kaʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=də=tə=lεse 11
  la=muʁ=ε=tʁo=pɥi=sɑ̃=tə 7
  mε=ʒte=ke=y=ʁe=e=də=plə=ʁe 9
  ʒte=ke=y=ʁe=e=dεtʁə=la=vik=timə 9
  a=lɔʁ=twa=lε=sə=mwa 6
  kaʁ=tylə=sε=k=ty=mə=fε=vivʁə 8
  spa=ka=pablə=mwa=tə=tu=tə=lə=diʁə 9
  mε=tylə=vwa=i=dɑ̃=mε=zi=ø 8
  ki=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zə 7

  ty=lə=vwa=i=dɑ̃=mεs=zi=ø 8

  mwa=la=səl=ʃozə=kə=ʒə=pø=vwaʁ=dɑ̃=tε=ziø 11
  sε=kə=ty=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ʁj=ɛ̃ 8
  sε=kil=na=plys=ʁj=ɛ̃ 6

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
31/01/2004 00:00Jessika ...

yé trop bon ton poeme marie lo0ll!ta friend jesSiKa...:Pp