Univers de poésie d'un auteur

Poème:Sans Pardon

Le Poème

La vie n’est que sans pardon
Refusé l’excuse avec raison
Le son de tes écrie est équivalente a une larme.
Le soir tard… avan de me couché
Les yeux fixé sur le plafond
Je ne dors meme pas est je me mets a révé
Je me dis que c’est tropp TaRdd de toute facon
Ta dejaaa tout Gaché
P-e je me Trompe
Mais quand je pense a se qui est arrivé
Jpeu pas m’empeché de pleuré
Et de réalisé
Que sa ne vaux plus la peine de continué
J’espere juste qu’un jour tu prendra conciense
De toute l’importance ke tu avais a mes yeux,
Peut-être seulement que j’ai faite l’erreur de recommencé à t’aimé…

Il y a quelque chose dans ton regard
Qui me « dit »
Que tu ne m’aimes plus

Il y a quelque chose qui fait
Que toute a changé

Il y a quelque chose que me dis
Que sa devrai se terminer
Et jamais recommencé

Il y a quelque chose qui a disparut
P-t c’est l’étincelle dans tes yeux
Qui faisais de moi la fille la plus heureuse

Mon cœur a mal
De t’avoir trop aimé

La vie, faut la continué
Mais la continué sans toi…
Si non la mort s’empara de moi

Tu me faitt doutéé de l’amour
La confiance n’exite plus
La crainte a prie le desus

A chaque nuit c’est pareil
J, peu po m’empeché de pleuré
Pcq tu ne ma pas encore appelé
La passion n’est plus la meme

Ques qui a detruit notre amour
Ques qui a toute gaché ?
Pk je ne suis pas capable de te laissé ?
L’amour est trop puissante
Mais jt’écœuréé de pleuré
Jt’écœuréé d’etre la victime
Alors toi… laisse moi
Car tu le sais ques tu me fais vivre
S’pas capable mwa… te tou te le dire
Mais tu le voiee dans mes yeux
Quee je suis malheureuse

Tu le voiee dans mess yeux

Moi la seul chose que je peu voir dans tes yeux
C’est que tu ne comprend rien
C’est qu’il na plus rien
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Mery_C--Berger

Poète Mery_C--Berger

Mery_C--Berger a publié sur le site 112 écrits. Mery_C--Berger est membre du site depuis l'année 2003.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Sans Pardonla=vie=nest=que=sans=par=don 7
re=fu=sé=lex=cusea=vec=rai=son 8
le=son=de=tes=é=crieest=é=qui=valen=te=a=u=ne=larme 14
le=soir=tard=a=van=de=me=cou=ché 9
les=y=eux=fixé=sur=le=pla=fond 8
je=ne=dors=me=me=pas=est=je=me=mets=a=ré=vé 13
je=me=dis=que=cest=tropp=tardd=de=toute=fa=con 11
ta=de=jaaa=tout=ga=ché 6
p=e=je=me=trom=pe 6
mais=quand=je=pensea=se=qui=est=ar=ri=vé 10
jpeu=pas=mem=pe=ché=de=pleu=ré 8
et=de=ré=a=li=sé 6
que=sa=ne=vaux=plus=la=peine=de=con=ti=nué 11
jes=pe=re=jus=te=quun=jour=tu=pren=dra=con=ciense 12
de=toute=lim=por=tan=ce=ke=tu=a=vais=a=mes=yeux 13
peut=têtre=seu=le=ment=que=jai=fai=te=ler=reur=de=re=com=men=cé=à=tai=mé 19

il=y=a=quel=que=chose=dans=ton=re=gard 10
qui=me=dit 3
que=tu=ne=mai=mes=plus 6

il=y=a=quel=que=chose=qui=fait 8
que=tou=te=a=chan=gé 6

il=y=a=quel=que=chose=que=me=dis 9
que=sa=de=vrai=se=ter=mi=ner 8
et=ja=mais=re=com=men=cé 7

il=y=a=quel=que=chose=qui=a=dis=pa=rut 11
p=t=cest=lé=tin=cel=le=dans=tes=yeux 10
qui=fai=sais=de=moi=la=fille=la=plus=heu=reuse 11

mon=cœur=a=mal 4
de=ta=voir=trop=ai=mé 6

la=vie=faut=la=con=ti=nué 7
mais=la=con=ti=nué=sans=toi 7
si=non=la=mort=sem=pa=ra=de=moi 9

tu=me=faitt=dou=téé=de=la=mour 8
la=con=fi=an=ce=nexi=te=plus 8
la=crain=te=a=prie=le=de=sus 8

a=cha=que=nuit=cest=pa=reil 7
j=peu=po=mem=pe=ché=de=pleu=ré 9
p=c=q=tu=ne=ma=pas=en=coreap=pe=lé 11
la=pas=si=on=nest=plus=la=meme 8

ques=qui=a=de=truit=notre=a=mour 8
ques=qui=a=tou=te=ga=ché 7
p=k=je=ne=suis=pas=ca=pable=de=te=lais=sé 12
la=mour=est=trop=puis=san=te 7
mais=j=té=cœu=réé=de=pleu=ré 8
jté=cœu=réé=de=tre=la=vic=time 8
a=lors=toi=lais=se=moi 6
car=tu=le=sais=ques=tu=me=fais=vivre 9
spas=ca=pable=m=wa=te=tou=te=le=dire 10
mais=tu=le=voiee=dans=mes=y=eux 8
quee=je=suis=mal=heu=reu=se 7

tu=le=voiee=dans=mess=y=eux 7

moi=la=seul=chose=que=je=peu=voir=dans=tes=yeux 11
cest=que=tu=ne=com=prend=rien 7
cest=quil=na=plus=rien 5
Phonétique : Sans Pardonla vi nε kə sɑ̃ paʁdɔ̃
ʁəfyze lεkskyzə avεk ʁεzɔ̃
lə sɔ̃ də tεz- ekʁi εt- ekivalɑ̃tə a ynə laʁmə.
lə swaʁ taʁ… avɑ̃ də mə kuʃe
lεz- iø fikse syʁ lə plafɔ̃
ʒə nə dɔʁ məmə pa ε ʒə mə mεtz- a ʁeve
ʒə mə di kə sε tʁɔp taʁd də tutə fakɔ̃
ta dəʒaaa tu ɡaʃe
pe ə ʒə mə tʁɔ̃pə
mε kɑ̃ ʒə pɑ̃sə a sə ki εt- aʁive
ʒpø pa mɑ̃pεʃe də pləʁe
e də ʁealize
kə sa nə vo plys la pεnə də kɔ̃tinye
ʒεspəʁə ʒystə kœ̃ ʒuʁ ty pʁɑ̃dʁa kɔ̃sjɑ̃sə
də tutə lɛ̃pɔʁtɑ̃sə kə ty avεz- a mεz- iø,
pø tεtʁə sələmɑ̃ kə ʒε fεtə leʁœʁ də ʁəkɔmɑ̃se a tεme…

il i a kεlkə ʃozə dɑ̃ tɔ̃ ʁəɡaʁ
ki mə « dit »
kə ty nə mεmə plys

il i a kεlkə ʃozə ki fε
kə tutə a ʃɑ̃ʒe

il i a kεlkə ʃozə kə mə di
kə sa dəvʁε sə tεʁmine
e ʒamε ʁəkɔmɑ̃se

il i a kεlkə ʃozə ki a dispaʁy
pe te sε letɛ̃sεllə dɑ̃ tεz- iø
ki fəzε də mwa la fijə la plysz- œʁøzə

mɔ̃ kœʁ a mal
də tavwaʁ tʁo εme

la vi, fo la kɔ̃tinye
mε la kɔ̃tinye sɑ̃ twa…
si nɔ̃ la mɔʁ sɑ̃paʁa də mwa

ty mə fεt dutee də lamuʁ
la kɔ̃fjɑ̃sə nεɡzitə plys
la kʁɛ̃tə a pʁi lə dəzys

a ʃakə nɥi sε paʁεj
ʒi, pø po mɑ̃pεʃe də pləʁe
pe se ky ty nə ma pa ɑ̃kɔʁə apəle
la pasjɔ̃ nε plys la məmə

k ki a dətʁɥi nɔtʁə amuʁ
k ki a tutə ɡaʃe ?
pe ka ʒə nə sɥi pa kapablə də tə lεse ?
lamuʁ ε tʁo pɥisɑ̃tə
mε ʒtekeyʁee də pləʁe
ʒtekeyʁee dεtʁə la viktimə
alɔʁ twa… lεsə mwa
kaʁ ty lə sε k ty mə fε vivʁə
spa kapablə mwa… tə tu tə lə diʁə
mε ty lə vwai dɑ̃ mεz- iø
ki ʒə sɥi maləʁøzə

ty lə vwai dɑ̃ mεsz- iø

mwa la səl ʃozə kə ʒə pø vwaʁ dɑ̃ tεz- iø
sε kə ty nə kɔ̃pʁɑ̃ ʁjɛ̃
sε kil na plys ʁjɛ̃
Syllabes Phonétique : Sans Pardonla=vi=nε=kə=sɑ̃=paʁ=dɔ̃ 7
ʁə=fy=ze=lεk=skyzəa=vεk=ʁε=zɔ̃ 8
lə=sɔ̃də=tε=ze=kʁi=ε=te=ki=va=lɑ̃=təa=y=nə=laʁmə 14
lə=swaʁ=taʁ=a=vɑ̃də=mə=ku=ʃe 8
lε=ziø=fik=se=syʁ=lə=pla=fɔ̃ 8
ʒə=nə=dɔʁmə=mə=pa=ε=ʒə=mə=mεt=za=ʁe=ve 12
ʒə=mə=dikə=sε=tʁɔp=taʁd=də=tu=tə=fa=kɔ̃ 11
ta=də=ʒa=a=a=tu=ɡa=ʃe 8
pe=ə=ʒə=mə=tʁɔ̃=pə 6
mε=kɑ̃ʒə=pɑ̃=səa=sə=ki=ε=ta=ʁi=ve 10
ʒpø=pa=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 8
e=də=ʁe=a=li=ze 6
kə=sanə=vo=plys=la=pε=nə=də=kɔ̃=ti=ny=e 12
ʒεspə=ʁə=ʒys=tə=kœ̃=ʒuʁ=ty=pʁɑ̃=dʁa=kɔ̃=sjɑ̃sə 11
də=tutə=lɛ̃=pɔʁ=tɑ̃=sə=kə=ty=a=vε=za=mε=ziø 13
pø=tεtʁə=sə=lə=mɑ̃=kə=ʒε=fε=tə=le=ʁœʁ=də=ʁə=kɔ=mɑ̃=se=a=tε=me 19

il=i=a=kεl=kə=ʃozə=dɑ̃=tɔ̃ʁə=ɡaʁ 9
ki=mə=dit 3
kə=ty=nə=mε=mə=plys 6

il=i=a=kεl=kə=ʃozə=ki=fε 8
kə=tu=tə=a=ʃɑ̃=ʒe 6

il=i=a=kεl=kə=ʃozə=kə=mə=di 9
kə=sa=də=vʁε=sə=tεʁ=mi=ne 8
e=ʒa=mε=ʁə=kɔ=mɑ̃=se 7

il=i=a=kεl=kə=ʃozə=ki=a=dis=pa=ʁy 11
pe=te=sε=le=tɛ̃=sεllə=dɑ̃=tε=ziø 9
kifə=zε=də=mwa=la=fi=jə=la=plys=zœ=ʁøzə 11

mɔ̃=kœ=ʁə=a=mal 5
də=ta=vwaʁ=tʁo=ε=me 6

la=vi=fo=la=kɔ̃=ti=ny=e 8
mε=la=kɔ̃=ti=ny=e=sɑ̃=twa 8
si=nɔ̃=la=mɔʁ=sɑ̃=pa=ʁadə=mwa 8

tymə=fεt=du=te=e=də=la=muʁ 8
la=kɔ̃=fjɑ̃=sə=nεɡ=zi=tə=plys 8
la=kʁɛ̃=tə=a=pʁi=lə=də=zys 8

a=ʃa=kə=nɥi=sε=pa=ʁεj 7
ʒi=pø=po=mɑ̃=pε=ʃe=də=plə=ʁe 9
pe=se=ky=tynə=ma=pa=ɑ̃=kɔ=ʁəa=pə=le 11
la=pa=sjɔ̃=nε=plys=la=mə=mə 8

k=ki=a=dət=ʁɥi=nɔtʁə=a=muʁ 8
k=ki=a=tu=tə=ɡa=ʃe 7
pe=kaʒə=nə=sɥi=pa=ka=pa=blə=də=tə=lεse 11
la=muʁ=ε=tʁo=pɥi=sɑ̃=tə 7
mε=ʒte=ke=y=ʁe=e=də=plə=ʁe 9
ʒte=ke=y=ʁe=e=dεtʁə=la=vik=timə 9
a=lɔʁ=twa=lε=sə=mwa 6
kaʁ=tylə=sε=k=ty=mə=fε=vivʁə 8
spa=ka=pablə=mwa=tə=tu=tə=lə=diʁə 9
mε=tylə=vwa=i=dɑ̃=mε=zi=ø 8
ki=ʒə=sɥi=ma=lə=ʁø=zə 7

ty=lə=vwa=i=dɑ̃=mεs=zi=ø 8

mwa=la=səl=ʃozə=kə=ʒə=pø=vwaʁ=dɑ̃=tε=ziø 11
sε=kə=ty=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=ʁj=ɛ̃ 8
sε=kil=na=plys=ʁj=ɛ̃ 6

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaire Sur La Poesie

Auteur de Poésie
31/01/2004 00:00Jessika ...

yé trop bon ton poeme marie lo0ll!ta friend jesSiKa...:Pp

Poème Amour
Du 30/01/2004 00:00

L'écrit contient 368 mots qui sont répartis dans 12 strophes.